Помощь в учебе и работе
Главная Технологичекие Дипломная работа Технология переработки бессмертника итальянского способом дистилляции для предприятия проектной сезонной мощностью 300 тонн сырья
 
 
Технология переработки бессмертника итальянского способом дистилляции для предприятия проектной сезонной мощностью 300 тонн сырья PDF Печать E-mail
Технологические - Дипломная работа

 

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект «Технологія переробки безсмертника італійського способом дистиляції для підприємства проектною сезонною потужністю 300 т сировини»

Південна філія «Кримський Агротехнологічний університет» Національного Аграрного Університету. Сімферополь 2008 р.

Кафедра технології й устаткування виробництва жирів й ефірних масел.

 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки й графічної частини. Пояснювальна записка включає такі розділи: введення, сучасний стан технології, технологічна частина, інженерно-технологічні розрахунки, функціональна схема автоматизації, компонування виробничого цеху, заходи щодо охорони праці й техніку безпеки, заходи щодо охорони навколишнього середовища, аналіз фінансової ефективності проекту. Графічна частина включає 6 аркушів формату А1.

У проекті запропонована технологія одержання ефірної олії безсмертника італійського, а також його фільтрація й вакуум-сушіння, тобто приведення олії в товарний вид.

Технологічна частина містить у собі характеристику сировини безсмертника італійського, готового продукту - ефірної олії, апаратурно-технологічну схему виробництва. Представлено матеріальні розрахунки технологічних процесів.

В інженерно-технологічних розрахунках представлений розрахунок основного технологічного встаткування, розрахунок енергоспоживання, витрати води й пари.

У розділі автоматизації технологічного процесу описана схема автоматизації окремих етапів технологічного процесу, зроблений підбор засобів автоматизації.

У розділі компонування виробничого цеху описуються конструктивно-будівельні рішення й основні вимоги, прийняті при проектуванні цехи.

У розділі «Заходи щодо охорони праці й техніку безпеки» враховані основні питання й проблеми безпеки умов роботи на виробництві.

У розділі «Охорона навколишнього середовища» описана екологічна ситуація на підприємстві, а також визначені заходу щодо захисту навколишнього середовища від забруднень.

Аналіз фінансової ефективності проекту є заключним розділом проекту й показує доцільність здійснення проекту, висвітлює основні економічні показники щодо проекту.

ANNOTATION

Graduation thesis “The technology of treatment of Italian Immortelle by the means of distillation for the factory of planned production capacity 300 tons of raw material”

South branch “The Crimean Agrarian University” of the National Agrarian University. Simferopol 2008.

Chair of the technology and equipment of production of grease and essential oils.

 

The graduation thesis consists of explanatory note and graphical part. The following parts are included in explanatory note: introduction, contemporary condition of technology, technological part, engineering technological calculations, functional scheme of automation, composition of the production department, measures for protection of labour and safety measure, measures for the protection of environment, analysis of financial effectiveness. Grafical part includes 6 sheets of size A1.

The technology of getting essential oil of Italian Immortelle, filtration and vacuum drying are proposed in the project.

Technological part includes characteristics of raw material and finished product, apparatus technological scheme and material calculations of technological processes.

In engineering-technological calculations calculation of the basic process equipment, calculation energopotreblenija, the charge of water and pair is presented.

In section of automation of technological process the description of the scheme of automation of separate stages of technological process is given, selection of means of automation is made.

In section of configuration of industrial shop is constructive-building decisions and the basic requirements accepted at designing of shop are described.

In section "Actions on a labour safety and the safety precautions" are considered the basic questions and problems of safety of operating conditions on manufacture.

In section "Preservation of the environment" the ecological situation at the enterprise is described, and also actions on protection of an environment against pollution are certain.

The analysis of financial efficiency of the project is final section of the project and shows expediency of realization of the project, shines the basic economic parameters concerning the project. 
 
Top! Top!