Помощь в учебе и работе
Главная Бухгалтерские Дипломные работы по "Учет и уадит" ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: «Совершенствование организации учета производства продукции молочного скотоводства в ОАО «Широкое» Симферопольского района АРК» 2008
 
 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: «Совершенствование организации учета производства продукции молочного скотоводства в ОАО «Широкое» Симферопольского района АРК» 2008 Печать E-mail
Бухгалтерские - Дипломные работы по "Учет и уадит"

33. Кришинська Т.М. Стан розвитку молочного скотарства у підприємницьких структурах Миколаївщини на сучасному етапі // Науковий вісник аграрної науки Причорньмор`я Миколаївської державної академії. Редкол.: М.Ю. Куліш (гол.ред.) та.ін. – Миколаїв, 2000, с. 16-18

34.Куцик П. Сучасний підхід до оперативного контролю витрат на виробництво // Обліково-анатітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні за ред В.Є. Швеця, Львів Інтереко, 2005 С. 411-415

35.Ларикова Л.Ф., Гавриленко И.А. Возможности совершенствования учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. / Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів на науковій конференції. Частина 1. – Житомир: ЖІТІ. 2000. – 252 с., с.183

36.Лишиленко О.В. Бухгалтерськийт облік. Навчальний посібник. - Київ: Вид-во Центр учбової літератури, 2003. - 624 с.

37.Миронова Р.М. Основи управління виробничими витратами // Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК: Тези доповідей Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 13-15 червня 2005 р., м. Мелітополь / Таврійська державна академія. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2005. – с. 157-158.

38.Могилова М.М. Деякі аспекти формування витрат підприємства. // Вісник № 18. ЖІТІ, 2002 р., с.68-71

39.Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. Посібник. Київ – 2000, с.79

40.Общая теория финансов: Учебник /Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др.; Под редакцией Л.А. Дрогозиной. - Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

41.Опарин В.Н. Финансі : Учебн. пособие – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: КНЕУ, 2001. -240 с.

42.Петровская И.О. Финансы.Учебн. пособие. – К.: ЦУП – 2002.– 300 с.

43.Пенькова О.В. Витрати виробництва і економічне обґрунтування при формуванні собівартості продукції // Збірник наукових праць Міжрегіональної науково-практичної конференції „Облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”. Мелітополь. 2005. с. 56-60

44.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 “Расходы”. Утвержден приказом Министерства финансов Украины от 30.11.99г. // Галицькі контракти №5, 2000 р.

45.Положение о порядке взимания и учета фиксированного сельскохозяйственного налога, утвержденное Постановлением КМУ от 23.04.99 г. № 658.

46.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9 "Запасы" // Все о бух­галтерском учете. - 2001. - 3 7.

47.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 «Баланс», утвержденное приказом Министерства финансов Украины № 87 от 31.03.99. г.

48.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансовых результатах», утвержденное приказом Министерства финансов Украины № 87 от 31.03.99 г.

49.Положение о порядке реализации и ведения бухгалтерского учета операций, связанных с продажей товаров, утвержденное приказом Министерства финансов Украины № 14-104 от 05.07.93 г. (с последующими изменениями и дополнениями).

50.Положение (стандартов) бухгалтерского учета 11 «Обязательства».

51.Приказ МФУ от 24.05.95г. № 88 "Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете".

52.Приказ Министерства аграрной политики «Методические рекомендации по планированию, учету затрат и калькулированию себестоимости продукции на сельскохозяйственных предприятиях» 2001 г. №132. // Баланс-Агро. –2001. –№6.

53. Прокопенко І.Ф.. Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І.Ф. Прокопенка. – Харків: Легас, 2004. – 384.

54.План счетов бухгалтерского учета предприятий, организаций и учреждений, утвержденный приказом Министерства финансов Украины № 291 от 30.11.99 г.

55.Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002 – 628 с.

56. Решетняк Л.А. Сущность и необходимость исчисления себестоимости продукции. // Вестник ХГАУ №6/01. –Харьков: ХГАУ, 2001 –С.65-67., с.66

57. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с.

58.Славьюк Р.А. Финансі предприятий. Учебн. Пособие. – Киев: ЦУП, 2002. – 450 с.

59.Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд.. дополн. и пераб. – К.: А.С.К., 2004. – 864 с.

60.Трухан О.Л. Розвиток теорії витрат: еволюція та сучасні тенденції // Вісник № 4 ЖІТІ, 2003 р., с.380-388.

61.Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. Посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

62.Ткаченко Н.М. «Бухгалтерский и финансовый учет на предприятиях Украины», К:-2000г.

63.Учебник по основам экономической теории / Под ред. Камаева В.Д. - М.: Владос. – 1994. – с.374.

64.Финансы: Учебн. пособие /Под ред. Проф. А.М. Ковалевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансі и статистика, 1999. – 384 с. : ил.

65.Экономика аграрного предприятия / Под редакцией С.И.Михайлова. – К.: Украинский центр духовой культуры, 2004.

66.Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. докт. екон. наук С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с. – рос. мовою. 
 
Top! Top!