Помощь в учебе и работе
Главная Вопросы и билеты к экзаменам, зачетам, контрольным. Питання по Облік і аудит
 
 

Питання по Облік і аудит Печать E-mail
23.12.11 23:02

Питання по Облік і аудит

Визначення, класифікація та визнання дебіторської забаргованності Визначення, оцінка і визнання витрат Відображення касових операцій на рахунках бухгалтерського обліку Облік доходів і витрат інвестиційної діяльності Облік податку на прибуток Облік готової продукції Облік доходів і витрат фінансової діяльності Облік прямих виробничих витрат Облік доходів і виттрат основної операційної діяльності Облік доходів і витрат надзвичайної діяльності Облік незавершеного виробництва Облік непрямих витрат Облік додаткового та вилученого капіталу Облік основних видів цільового фінансування та цільових надходжень Облік операційної і фінансової оренди основних засобів у орендатора і орендодавця Облік податку на додану вартість Облік формування, змін і використання резервного капіталу Облік податкових різниць по податку на прибуток Системи обліку запасів в зарубіжних странах Облік надходження і вибуття основних засобів в зарубіжних країнах Облік природних ресурсів та їх виснаження в зарубіжних країнах Загальна методика складання фінансової звітності в зарубіжних країнах Загальні положення про товариства та облік формування їх капіталу в зарубіжних країнах Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів в зарубіжних країнах Методика і техніка складання консолідованної фінансової звітності в зарубіжних країнах Облік інвестиці у акції в зарубіжних країнах Облік векселів доотримання в зарубіжних країнах Склад грошових коштів, рахунки для обліку та порядок відображення коштів у звітності зарубіжних країн. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Суть, порядок створення та особливості обліку у корпораціях зарубіжних країн Облік інвестицій у боргові зобов’язання в зарубіжних країнах Види дебіторської заборгованності та облік рахунків до отримання в зарубіжних країнах. Облік наданих знижок Поняття та оцінка короткострокових фінансових інвестицій Визначення, оцінка і визнання витрат Задачі обліку, первинний (аналітичний) і синтетичний облік руху основних засобів Організація і методика проведення аудиту нематеріальних активів. Організація і методика проведення аудиту нарахування зносу необоротних активів Організація і метотодика проведення аудиту касових операцій Організація і методика проведення аудиту прозрахунків з покупцями і замлвниками. Організація і методика проведення аудиту руху основних засобів Організація і методика проведення аудиту калькулювання собівартості продукції Організація і методика проведення аудиту доходів віднадзвичайних подій Організація і методика проведення аудиту розрахунків за виплатами працівникам Організація і методика проведення аудиту надходження та внутрішнього переміщення виробничих запасів. Організація і методика прведення аудиту незавершеного виробництва Організація і методика проведення аудиту випуску продукції Організація і методика проведення аудиту нарахування податків і платежів Організація і методика проведення аудиту втрат від надзвичайних подій Організація і методика проведення аудиту інших необоротних матеріальних активів Організація і методика проведення аудиту вибуття виробничих запасів Організація і методика проведення аудиту розрахунків з іншими дебіторами Організація і методика проведення аудиту доходів діяльності підприємства Загальні положення нормативних актів, щовикористовуються при проведенні аудиту виробничої діяльності підприємства Організація і методика проведення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками Організація і методика проведення аудиту наявності основних засобів Організація і методика проведення аудиту наявності виробничих запасів Організація і методика проведення аудиту витрат виробництва Організація і методика проведення аудиту нарахування оплати праці на підприємстві. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті Методика перевірки первинних документів в процесі проведення аудиту Методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів аудиту Планування аудиту. Операції, що підлягають вивченню аудитором в процесі попереднього планування аудиту. Вплив використання комп’ютерної обробки данних на організацю та проведення аудиту Первинний, аналітичний і синтетичний облік дебіторської заборгованності за розрахунками Первинний, аналітичний і синтетичний облік придбання і вибуття нематеріальних активів Первинний і аналітичний облік руху товарів Первинний, аналітичний та синтетичний облік забезпечення мйбутніх витрат і платежів Первинний і аналітичний оьлік довгосторокових позик (кредитів) Первинний, аналітичний і синтетичний облік амортизації необоротних активів Первинний, аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованності за товари, роботи, послуги Первинний, аналітичний і синтетичний облік довгосторокових векселів виданних Первинний і аналіитичний облік операцій щодо виплат працівникам Первинний, аналітичний і синтетичний облік короткострокових кредитів банків Первинний і аналітичний облік розрахунків по страхуванню   Задачі обліку, первинний, аналітичний і синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів Визначення, оцінка і визнання доходів, Види заходів та облік витрат по покращенню основних засобів. Класифікація доходів і витрат діяльності підприємства Сутність калькулювання повних витрат в управлінському обліку Класифікація витрат підприємства в управлінському обліку Концепція управлінського обліку за центрами відповідальності Системи розрахунків управлінського обліку Управлінський облік прийняття рішень щодо ціноутворення Трансфертне ціноутворення в управлінському обліку Методи оцінки проектів капітальних вкладень в управлінському обліку Калькулювання на основі діяльності в управлінському обліку Сутність калькулювання по замовленнях в управлінському обліку Принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів в управлінському обліку Розподіл непрямих накладних витрат між об’єктами калькулювання в управлінському обліку Сутність та методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток» в управлінському обліку Суть бюджетування та види бюджетів в управлінському обліку. Етапи складання і взаємоузгодження бюджетів Системи калькулювання повних та змінних витрат в управлінському обліку Договір про проведення повних та змінних витрат в управлінському обліку Завдання обліку, документальне оформлення, аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій Класифікація податків і зборів в Україні Синтетичний облік та відображення у звітності розрахунків з постачальниками Синтетичний облік статутного та неоплаченного капіталу для підприємств різної організаційно-правової форми. Синтетичній облік отримання та погашення довгострокових позик (кредитів) Синтетичний облік надходження і відпуску виробництва запасів Синтетичний облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій Синтетичний облік розрахунків по страхуванню Синтетичний облік виплат працівникам Синтетичний облік надходження і реалізації товарів Визначення, класифікація та визнання довгострокових зобов’язань Документування господарських операцій з обліку оплати праці Загальна характеристика систем та організаційних моделей міжнародного бухгалтерського обліку Загальні принципи, задачі і схеми організації обліку витрат Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Загальні положення аудиту фонду оплати праці на підприємстві Форми та ситеми оплати праці Поняття заробітної плати і її структура Сутність, види та форми оренди (лізингу) в Україні Визначення, класифікація та визнання поточних фінансових забов’язань Визначення, оцінка і визнання складових власного капіталу Особливості обліку комунального податку Облік отримання і використяння нерозподіленного прибутку підприємства Поняття фінансових результатів, оцінка, порядок формування та їх облік Загальноприйняті принципи та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Узгодження прибутку підприємства за данними бухгалтерського фінансового і податкового обліку Функції професійних організацій бухгалтерів-аналітиків Відображення операцій на рахунках підприємтсва в національній та іноземній валюті в обліку

Последнее обновление 24.12.11 19:44
 
 
Top! Top!