Помощь в учебе и работе
Главная Вопросы и билеты к экзаменам, зачетам, контрольным. Питання для підготовки до іспитів студентів по «економіка підприємства»
 
 

Питання для підготовки до іспитів студентів по «економіка підприємства» Печать E-mail
30.11.11 16:49

Що таке підприємство, його види, мета й задачі. Створення підприємства, його реєстрація, прийняття уставу й укладення договору. Структура підприємства й його провідний склад. Економічні закони, закономірності, теорії, категорії, принципи, системи заходів. Методи економічних досліджень. Що таке підприємництво й його форми. Типи підприємницької діяльності й види. Бізнес – план – порядок складання. Міжнародна підприємницька діяльність й етика підприємця. Керування й його функції. Суб’єкти й об’єкти керування. Лінійне й функціональне керування. Господарський і економічний механізми. Організаційний механізм. Лідер і його оцінка. Оренда й його види. Взаємозв’язок оренди з рентою. Персонал підприємства й як він формується. Поділ працівників по групам і категоріям. Що таке професія, спеціальність класифікації. У чому суть кадрової політики й які приймаються методи керування персоналом. Як здійснюється відтворення ресурсів. Уживані й споживанні ресурси. Виробничі фонди й виробничі засоби, їх сутність й оцінка. Поділ фондів по групам і методика розрахунку фондозабезпечення, фондоозброєності, фондовіддачі, фондоємкості й норма прибутку. Моральний і фізичний зношення. Амортизація. Розуміння й роль праці. Трудові ресурси й показники їх використання. Застосовуємі форми й системи оплати труда. Ринок праці й трудові відносини. Зайнятість й безробіття. Продуктивність праці, сутність методики виявлення, фактори росту. Нематеріальні ресурси й їх види. Оборотні фонди й фонди звертання. Як розраховується коефіцієнт оберту й швидкість оберту. Від чого залежить коефіцієнт оберту. Розуміння інвестування. Їх поділ на внутрішнє й зовнішнє. Сутність капітальних вкладів. Їх величина. Удільні капітальні вклади. Джерела капітальних вкладів. Розрахунок коефіцієнту загальної й порівняльної економічної ефективності. Річний економічний ефект. Розуміння інноваційного процесу й його види. Сутність НТП і НТР у 40 –50-і й 70-і роки. Основні напрямки НТП у с.-х. Показники, характеризуючи рівень НТП і характеризуючи ефективність НТП. Розуміння техніко – технологічної бази виробництва й її сутність. Економічна ефективність використання нової техніки. Особливості комплексної механізації й автоматизації в с. –х. Принципи організації виробництва. Форми організації й спеціалізації виробництва. Кооперування й комбінування. Розуміння госпрозрахунку, його механізм і принципи. Інфраструктура, її склад і особливості. Задача виробничої й соціальної інфраструктур. Розуміння інтенсивності й інтенсифікації с. – х. Закон “ убиваючого родючості ґрунту”. Сутність розширеного відтворення. Його види. Особливість в с. –х. Умови розширеного відтворення. Його схема. Розподіл валового продукту, валового й чистого прибутку. Якість продукції. Витрати виробництва їх види. Елементи й статі витрат. Калькулювання собівартості продукції й шляхи її зниження. Сутність ціни: розуміння й функції. Система цін. Зміст фінансової діяльності підприємства. Економічна ефективність й її показники. Розподіл по видам. Розуміння економічної безпеки, її мета й структура. Сутність реструктуризації, її мета, форми й види. Сутність санації, й її проведення. Хто подає заяву про банкрутство й хто його розглядає. Види банкрутства, ліквідування підприємства. Державне економічне регулювання діяльності підприємства. принципи й методи прогнозування. Принципи й методи планування. Ринок, його функції, види, типи ринків і інститути ринку. Економічне значення виробництва зерна. Перевага зернових перед іншими культурами. Шляхи виходу зернового господарства з кризи. Продовольче й сировинне значення винограду. Його розміщення садів по території країни й продуктивність. Продовольче й сировинне значення плодів. Розміщення садів по території країни, їх продуктивність й ефективність. Витрати збалансованих кормів на одиницю тваринницької продукції. Мінімальна середньодобова планова продуктивність скота.

Последнее обновление 30.11.11 17:53
 
 
Top! Top!