Помощь в учебе и работе
Главная Вопросы и билеты к экзаменам, зачетам, контрольным. Контрольні питання по Основи лісоексплуатації
 
 

Контрольні питання по Основи лісоексплуатації Печать E-mail
23.12.11 23:02

Контрольні питання за курсом дисципліни «Основи лісоексплуатації»

1.  Основні принципи організації лісоексплуатації в сучасних умовах розвитку України.

2.  Економічні та біологічні завдання практичного лісівництва.

3.  Поняття про користування лісом, види користування.

4.  Класифікація рубок лісу за їх призначенням.

5.  Розподіл лісів України на лісорослинні зони.

6.  Особливості ведення господарства в лісах різних лісорослинних зон.

7.  Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового господарства

8.  Раціональне, безперервне і невиснажливе користування лісовим фондом.

9.  Збереження біорізноманіття флори і фауни на всіх рівнях від генетичного до ландшафтного.

10.Розробка та впровадження диференційованих систем ведення лісового господарства на принципах наближених до природного лісівництва.

11.Організація робіт з лісовідновлення та лісоразведення, стимуляція репродуктивних процесів у деревостанах.

12.Обґрунтування і встановлення розмірів лісокористування.

13.Удосконалення організації охорони і захисту лісу.

14.Організація постійно-діючого екологічного моніторингу за станом ведення лісового господарства.

15.Підвищення рівня екологізації лісозаготівель.

16.Оптимізація структури управління лісового господарства.

17.Рубки головного користування

18.Поняття про спосіб рубки в лісівництві.

19.Класифікація рубок головного користування.

20.Лісівничі та лісоексплуатаційні вимоги до способів рубок.

21.Умови появи і розвитку системи суцільних рубок.

22.Класифікація суцільних рубок.

23.Екологічні зміни в лісових екосистемах в результаті проведення суцільних рубок.

24.Вплив суцільних рубок на поновлення і ріст лісу.

25.Технологічні показники суцільних рубок в лісах різних лісорослинних зон та переважаючих деревних порід.

26.Основні організаційно-технічні показники суцільно-лісосічних рубок.

27.Вплив концентрованих рубок на зміну мікроклімату лісів та хід поновлення на вирубках

28.Поновлення лісу на суцільних вирубках та заходи щодо його сприяння.

29.Переваги та недоліки суцільно-лісосічних рубок.

30.Класифікація поступових рубок. Елементи поступових рубок.

31.Рівномірні та нерівномірні поступові рубки.

32.Способи поступових рубок та умови їх застосування.

33.Основні організаційно-технічні показники поступових рубок.

34.Умови застосування класичних нерівномірно-поступових рубок у різних типах лісу.

35.Заходи сприяння природному поновленню при поступових рубках з врахуванням типів лісу.

36.Характерні особливості вибіркових рубок. Виникнення і розвиток вибіркових рубок.

37.Класифікація вибіркових рубок.

38.Способи вибіркових рубок і умови їх застосування. Пошукові, підневільно-вибіркові та добровільно-вибіркові рубки. Система Дауервальд та її застосування.

39.Позитивні сторони і недоліки різних способів вибіркової системи рубок.

40.Перспективи застосування добровільно-вибіркових рубок у лісах України.

41.  Комбіновані рубки

42.Особливості комбінованої системи рубок. Способи і варіанти комбінованих рубок.

43.Доцільність застосування комбінованих рубок у лісах України.

44.  Рубки догляду за лісом та їх роль в формуванні деревостану

45.Особливості догляду за чистими і мішаними лісостанами.

46.Догляд за насадженнями в різних лісорослинних зонах. Рубки догляду в сосняках, що зростають в умовах Полісся, Лісостепу, степу, та Гірського Криму.

47.Догляд за насадженнями ялиці. Рубки догляду в дубових насадженнях. Особливості догляду за дубом в умовах Правобережжя, Лівобережжя та Степу України.

48.Рубки догляду в чорновільхових типах лісу. Особливості рубок догляду за буком в умовах гірських лісів Карпат. Рубки догляду в березняках та осичниках.

49.Рубки догляду в насадженнях інших листяних порід.

50.Санітарні рубки та інші заходи з формування й оздоровлення лісів

51.Призначення санітарних рубок. Особливості призначення санітарних рубок в лісах різних категорій.

52.Екологічна спрямованість санітарних рубок на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.

53.Ознаки дерев хвойних і листяних порід, за якими вони призначаються до рубки.

54.Вибіркові та суцільні санітарні рубки.

55.Терміни відновлення та проведення санітарних рубок.

56.Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією.

57.Мета і завдання рубок переформування.

58.Умови і засадничиі принципи призначення рубок переформування.

59.Основні організаційно-технічні показники рубок переформування.

60.Інтенсивність і повторюваність окремих етапів рубок.

61.Облікова картка та технологічна схема рубок переформування.

62.Призначення реконструктивних рубок.

63.Мета і завдання реконструктивних рубок.

64.Особливості призначення реконструктивних рубок.

65.Ландшафтні рубки

66.Види ландшафтних рубок.

67.Відмінність ландшафтних рубок від звичайних рубок догляду за лісом.

68.Способи ландшафтних рубок. Класифікація дерев при ландшафтних рубках.

69.Особливості формування лісопаркових ландшафтів у лісах різного породного складу та в різних лісорослинних зонах України.

70.Заходи щодо підвищення рекреаційної стійкості лісів зелених зон.

Рекомендована література

Основна

1.  Герушинський З. Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник. Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

2.  Горшенин Н. М., Швиденко А. Й. Лесоводство. – Львов: Вища школа, 1977. – 302 с.

3.  Мелехов И. С. Лесоводство. Учебник для вузов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

4.  Погребняк П. С. Общее лесоводство, 2-е пререработанное изд. М.: Колос, 1968. – 440 с.

5.  Погребняк П. С. Основи лесной типологии, 2-е испр. и доп. изд. – К.: АН УССР, 1955. – 455 с.

6.  Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. Лісівництво. Підручник. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

7.  Свириденко В. Є., Киричок Л. С., Бабіч О. Г. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник. -–К.: Арістей, 2006. – 416 с.

8.  Швиденко А. Й., Остапенко Б. Ф. Лісознавство. Підручник для вузів. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 354 с.

Додаткова

1.  Белов С. В. Лесоводство. Учебн. пособ. для вузов. – М.: Лесная промішленность, 1983. – 325 с.

2.  Воробьев Л. В. Методика лесотипологических исследований. 2-е испр. и доп. изд. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

3.  Воробьев Д. В. Типі лесов Европейской части СССР. – К.: АН УССР, 1953. – 451 с.

4.  Генсірук С. А. Ліси України. Львів: Наук. тов. ім. Т. Г. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 492 с.

5.  Голубець М. А. Ретроспектива і перспектива лісової топології. – Львів: Поллі, 2007. – 78 с.

6.  Лісовий кодекс України, Закон України “Про внесення змін до Лісового кодексу України”. – К.: КМ України, 2006. – 53 с.

7.  Молотков П. И. Буковіе леса и хозяйство в них. – М.: Лесная промішленность, 1966. – 224 с.

8.  Морозов Г. Ф. Учение о лесе. 7-е изд. – М.-Л.: гослесбумиздат, 1949. 456 с.

9.  В. Д. Новосельцев, С. Г. Синицын, Г. М. Киселев и др. Справочник лесничего. 4-е перераб. изд. М.: Лесная промышленность, 1980. – 399 с.

10.Основи лесной биогеоценологии / под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Ділиса. – М.: Наука, 1964. – 574 с.

11.Погребняк П. С. Лісова екологія і типологія лісів. Вибрані праці. – К.: Наук, думка, 1993. – 496 с.

12.Правила відновлення лісів. – К.: КМ України, 2007. – 6 с.

13.Правила поліпшення якісного складу, формування і оздоровлення лісів. – К.: КМ Укарїни, 2007. – 8 с.

14.Санітарні правила в лісах України. – К.: КМ України, 1995. – 19 с.

Последнее обновление 24.12.11 19:32
 
 
Top! Top!