Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ВАРТІСТЬ ВАЛЮТИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ВАРТІСТЬ ВАЛЮТИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:28

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»  ВАРТІСТЬ ВАЛЮТИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС

 

Валютне котирування — визначення валютного курсу на основі вибраних ринкових механізмів:

Крос-котирування — визначення курсів двох валют одна до одної через курс кожної з них відносно третьої валюти, переважно до долара США;

Непряме — визначення валютного курсу одиниці національної валюти через певну кількість одиниць іноземної валюти;

Пряме — визначення валютного курсу одиниці іноземної валюти через певну кількість одиниць національної валюти.

Валютний (обмінний) курс — ціна одиниці національної валюти, яка виражена в одиницях іноземної валюти:

Реальний — номінальний валютний курс, перерахований з урахуванням змін рівня цін у своїй країні й у тій країні, до валюти якої котирується національна валюта:

Er = En (Pf /Pd),

Де ЕR — реальний валютний курс; Рf — індекс цін іноземної країни; Рd — індекс цін своєї країни;

Реальний ефективний (РЕВК) — номінальний ефективний валютний курс з поправкою на зміну рівня цін або інших показників витрат виробництва, який показує динаміку реального валютного курсу певної країни до валют країн — основних торгових партнерів:

Eer = Σi (PEr. Wi)

Де Eer — реальний ефективний валютний курс; Σi — знак суми показників по і-країнах; і-країна — торговий партнер; РEr = Er/Eo — індекс реального валютного курсу поточного року порівняно з базовим роком кожної країни — торгового партнера; Wi = (Xi + IMi) / (Xtotal + IMtotal)Частка кожної країни в торговому обороті певної країни з тими країнами, що вважаються головними торговими партнерами;

Обмежено Гнучкий — офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає невеликі коливання валютного курсу згідно з установленими правилами;

Плаваючий — курс, що вільно змінюється під дією попиту і пропозиції, на який держава може за певних умов впливати шляхом валютних інтервенцій;

Незалежно плаваючий — курс, що визначається на підставі співвідношення попиту і пропозиції на валюту на валютному ринку за умови невтручання держави в цей процес;

Номінальний — курс між двома валютами, ціна одиниці національної валюти, визначена в одиницях іноземної валюти:

Еп = Сf/ Cd,

Де Еп — номінальний валютний курс; Сf — іноземна валюта; Сd — національна валюта;

Номінальний ефективний (НЕВК) — індекс валютного курсу, розрахований як співвідношення між національною валютою і валютами інших країн, зваженими відповідно до частки цих країн у валютних операціях певної країни:

Een = Σi (PEn. Wi)

Де Een — номінальний ефективний валютний курс; Σi — знак суми показників по і-країнах; і-країна — торговий партнер; ; РEn = El/Eo — індекс номінального валютного курсу поточного року (El) порівняно з базовим роком (Ео) кожної країни — торгового партнера;

Wi = (Xi + IMi) / (Xtotal + IMtotal)Частка кожної країни (Xi + IМ) У торговому обороті певної країни з тими країнами, що вважаються головними торговими партнерами;

Спот-курс — курс, за яким обмінюються валюти протягом не більше двох робочих днів з моменту досягнення угоди про курс;

Фіксований — офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає тимчасове відхилення від нього в той чи іншій бік не більше ніж на 2,25 %;

Форвардний курс — узгоджений курс, за яким обмінюються валюти в певний момент у майбутньому, більше ніж через три дні після досягнення угоди про курс.

Валютний коридор — встановлені межі коливання валютного курсу, який держава зобов'язується підтримувати.

Девальвація валюти — законодавче зниження курсу валюти або центрального паритету за режиму фіксованого валютного курсу.

Джей-крива — тимчасове погіршення торгового балансу в результаті зниження реального курсу національної валюти, що приводить до його наступного поліпшення.

Еластичність попиту на валюту — співвідношення зміни в обсягах попиту та пропозиції валюти з відсотковою зміною валютного курсу.

Єдність валютного курсу — використання одного ефективного курсу для всіх видів валютних операцій усіх учасників цих операцій і валют, в яких вони здійснюються.

Знецінення валюти — зниження вартості валюти за плаваючим валютним курсом.

Кероване плавання — політика управління валютним курсом за допомогою валютних інтервенцій, що передбачає купівлю або продаж іноземної валюти.

Множинність валютних курсів — законодавчо встановлене використання різних ефективних курсів національної валюти залежно від видів валютних операцій, учасників цих операцій і валют, у яких вони здійснюються.

Оптимальний валютний простір — підтримання фіксованого валютного курсу між обмеженою групою країн і плаваючого валютного курсу з іншими країнами.

Повзуча фіксація — механізм встановлення валютного курсу як відсотка коливання навколо центрального паритету, що передбачає регулярну його зміну на певну величину.

Подорожчання валюти — збільшення вартості валюти за режиму плаваючого валютного курсу.

Реальна девальвація — зниження реального курсу національної валюти за режиму фіксованого валютного курсу, яке відбулося з урахуванням зміни рівня цін у своїй країні та в тій країні, до валюти якої котирується національна валюта.

Ревальвація валюти — законодавче підвищення курсу валюти або центрального паритету за режиму фіксованого валютного курсу.

Спекулятивна атака — різке зростання пропозиції валюти на ринку в період послаблення її курсу, що призводить до втрати валютних резервів країни у випадку спроб підтримати валютний курс, який падає.

Умова Маршалла — Лернера — зниження вартості національної валюти (девальвація) приводить до поліпшення торгового балансу, якщо сума абсолютних значень еластичності національного попиту на імпорт та іноземного попиту на національний експорт більша за одиницю.

Цільова зона — параметри валютного курсу, до яких країна вважає необхідним прямувати.

 
 
Top! Top!