Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГАВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГАВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:22

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»  ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГАВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

Альтернативна ціна — це робочий час, необхідний для виробництва одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва іншого товару.

Альтернативні витрати, або витрати заміщення — це кількість інших продуктів, від яких слід відмовитись або якими слід пожертвувати, щоб отримати певну кількість будь-якого певного продукту.

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі:

Теорія міжнародного життєвого циклу товару — деякі види продукції проходять цикл, що складається із чотирьох етапів — впровадження, зростання, зрілість та занепад; виробництво цієї продукції переміщується з країни в країну залежно від етапу циклу;

Теорія попиту, що перетинається — розробивши нову продукцію у відповідь на знайдену ринкову потребу на внутрішньому ринку, виробник потім звертається до ринків, які сприймаються ним як найбільш подібні до ринків його країни;

Теорія конкурентних переваг — країна досягає міжнародного успіху в тій чи іншій галузі завдяки взаємодії конкурентних переваг у чотирьох національних детермінантах (властивостях країни): факторних умовах; умовах попиту; споріднених та обслуговуючих галузях; стратегії фірми, її структурі та конкуренції, — з'єднаних у динамічну систему, так званий ромб.

Виграш від торгівлі — це економічний ефект, який отримує кожна з країн, яка бере участь у торгівлі, якщо кожна з них спеціалізується на торгівлі тим товаром, у виробництві якого вона має відносну перевагу.

Відношення цін при торгівлі — ціна імпортного товару, що визначається через ціну товару, який необхідно експортувати, щоб сплатити імпорт, тому кінцеве співвідношення цін при торгівлі визначається внутрішнім попитом на товари в кожній з торгуючих країн.

Внутрішньогалузева торгівля — експорт та імпорт товарів, що належать до однієї й тієї самої товарної групи.

Детермінанти національної конкурентоспроможності — це:

1. Факторні умови, тобто ті конкретні фактори (наприклад, кваліфікована робоча сила певного профілю або інфраструктура), які необхідні для успішної конкуренції в даній галузі.

2. Умови попиту, тобто, попит який є на внутрішньому ринку на продукцію чи послуги, що пропонуються певною галуззю.

3. Споріднені та підтримуючі галузі, тобто наявність чи відсутність у країні споріднених або підтримуючих галузей, конкурентоспроможних на міжнародному ринку.

4. Стратегія фірми, її структура та конкуренти, тобто які умови у країні, що визначають те, як утворюються та керуються фірми, й характер конкуренції на внутрішньому ринку.

Індекс внутрішньогалузевої торгівлі — це різниця між одиницею і відношенням сум торгового сальдо до сум торгового обороту — при збалансованій зовнішній торгівлі (нульове зовнішньоторговельне сальдо), і різниця між одиницею і відношенням сум часток (у відсотках) торгового сальдо до сум торгового обороту кожного товару або товарної групи — при незбалансованій зовнішній торгівлі.

Збалансована зовнішня торгівля:

Σ | xi – mi|

It = L - --------------

Σ ( xi – mi)

Де Хі, MІ — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії); ІT — індекс внутрішньогалузевої торгівлі.

Незбалансована зовнішня торгівля

Σ | xi /x– mi /m|

It = L - ----------------------

Σ ( xi /x + mi /m)

Де Хі, MІ — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії); ІT — індекс внутрішньогалузевої торгівлі; Х, т — весь експорт та імпорт відповідно.

Класичні теорії міжнародної торгівлі:

Меркантилістська теорія — багатство країни вимірюється кількістю золота та срібла, якою вона володіє;

Неомеркантилістська теорія — країни намагаються мати активне сальдо торгового балансу для досягнення певної соціальної або політичної мети;

Теорія абсолютних переваг — країни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими витратами (у виробництві яких вони мають абсолютну перевагу), та імпортують ті товари, які продукуються іншими країнами з меншими витратами (у виробництві яких абсолютна перевага належить їх торговим партнерам);

Теорія порівняльних переваг — якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з іншими країнами (або, інакше кажучи, з меншими альтернативними витратами), то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсолютно більш ефективним, ніж в іншій;

Теорія співвідношення факторів виробництва та її Тестування (парадокс Леонтьєва та його полегшення) — країни експортують продукти інтенсивного використання надлишкових факторів та імпортують продукти інтенсивного використання дефіцитних для них факторів;

Парадокс Леонтьєва — теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера — Оліна не підтверджується на практиці: трудозабезпечені країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як капіталозабезпечені — трудомістку;

Теорія розміру країни — у зв'язку з тим, що країни з більшою територією зазвичай мають більш різноманітні кліматичні умови та природні ресурси, вони в цілому ближчі до економічної самодостатності, ніж малі за розміром країни.

Кластери — це об'єднання національних конкурентоспроможних взаємозалежних галузей.

"Лесе-фер" — політика державного невтручання в економіку і свободу конкуренції.

Компенсаційний критерій — реалізація економічної політики, яка веде до поліпшення становища одних економічних гравців за рахунок інших.

Критерій ефективності Парето — кожна зміна, внаслідок якої поліпшується добробут хоча б одного індивіда, причому становище будь-якого члена суспільства при цьому не погіршується, веде до збільшення добробуту в цілому.

Національний ромб — детермінанти національної конкурентоспроможності становлять собою комплексну систему, яка постійно розвивається.

Статистика Леонтьєва — співвідношення (К/L) (дол. США/людино-рік). Згідно з цим співвідношенням країна може вважатись капіталозабезпеченою, якщо: (Кx/Lx) / (Кт/Lт) > 1 і трудозабезпеченою, якщо (КxLx)/ (Кт/Lт) <1.К, Кт, Кх — кількість капіталу, необхідного для виробництва одиниці продукції, одиниці американського імпорту та одиниці американського експорту відповідно; L, Lт, Lх — кількість праці, необхідної для виробництва одиниці продукції, одиниці американського імпорту та одиниці американського експорту відповідно.

Торгівля декількома Товарами — товари будуть виготовлятись там, де відносна заробітна плата є меншою, тобто там, де їх дешевше виготовляти.

Умови торгівлі (коефіцієнт міжнародного обміну) — співвідношення експортних й імпортних цін певного товару, країни в цілому, групи країн.

Фактороінтенсивність товару— показник, що визначає відносні витрати факторів виробництва на створення певного товару.

 
 
Top! Top!