Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:30

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»  ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Баланс міжнародних інвестицій — похідний від платіжного балансу статистичний звіт, який показує накопичувальні запаси зовнішніх фінансових активів і зобов'язання, країни.

Виключне фінансування — операції, які проводить країна, що має проблеми з фінансуванням від'ємного сальдо платіжного балансу, за узгодженням і за підтримки її зарубіжних партнерів з метою зменшення цього сальдо до рівня, який може бути профінансований традиційними методами.

Готівкові гроші й депозити — банкноти і монети, що перебувають в обігу і використовуються для здійснення платежів, депозити до запитання, заощаджені, термінові та інші депозити.

Деривати — інструменти грошового ринку, які підтверджують право кредитора на стягнення боргу з боржника:

Варант — форма опціону, яка надає право його покупцю купити у продавця варанта певну кількість акцій і облігацій на спеціально обумовлених умовах протягом певного періоду часу;

Опціон — контракт, який дає право покупцеві опціону купити (опціон "кол") або продати (опціон "пут") певну кількість фінансових інструментів або товарів за раніше обумовленою ціною протягом певного терміну;

Своп — угода, за якою учасники обмінюються платежами щодо однакової суми заборгованості на раніше обумовлених умовах;

Форвард — угода, яка укладається з метою страхування від втрат у випадку зміни відсоткових ставок, у рамках якої сторони домовляються про ставку відсотка за певною умовною сумою заборгованості, яку треба виплатити в певні терміни;

Ф'ючерс — угода, що передбачає обмін реального активу, який належить одній зі сторін, на фінансовий актив, який належить іншій стороні, або обмін двома фінансовими активами у встановлений в угоді термін і за раніше обумовленим курсом.

Доходи — група статей рахунку поточних операцій платіжного балансу, що поєднує платежі між резидентами і нерезидентами, пов'язані з оплатою праці нерезидентів, і операції, пов'язані з доходами на інвестиції.

Економічна територія країни — географічна територія, що перебуває під юрисдикцією уряду певної країни, в межах якої можуть вільно пересуватись робоча сила, товари і капітал.

Інвестиції:

Прямі — група статей фінансового рахунку платіжного балансу, що відображає стійкий вплив інституційної одиниці — резидента одної економіки (прямого інвестора) на інституційну одиницю — резидента іншої економіки (підприємства прямого інвестування);

ПортфельнІ — група статей платіжного балансу, що показує взаємовідносини між резидентами і нерезидентами у зв'язку з торгівлею фінансовими інструментами, які не дають права контролю над об'єктом інвестицій;

Інші — всі інші міжнародні інвестиції, які не належать до прямих і портфельних інвестицій.

Інвестиційна позиція — баланс міжнародних інвестицій на кінець певного періоду, що відображає сукупність фінансових операцій, вартісних змін та інших коригуючих процедур, які мали місце протягом періоду, що розглядається; визначає величину зовнішніх активів і пасивів країни.

Комерційні кредити — вимоги і зобов'язання, що виникають у результаті надання постачальником кредиту покупцеві товарів і послуг або попередньої оплати покупцем ще не отриманих товарів і послуг.

Платіжний баланс — статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції певної країни за певний проміжок часу.

Позичка — фінансові активи, що виникають внаслідок того, що кредитор напряму надає позичальнику певну суму грошових коштів.

Послуги — група статей рахунку поточних операцій платіжного балансу, яка включає транспортні послуги, поїздки і ряд інших послуг (зв'язок, будівництво, страхування, комп'ютерні й особисті послуги тощо), що надаються резидентами нерезидентам і навпаки.

Рахунок:

Операцій з капіталом і фінансових операцій — група статей платіжного балансу, що фіксує міжнародний рух капіталу, за допомогою якого фінансуються експорт та імпорт товарів і послуг;

Поточних операцій — ключове поняття міжнародної економіки, що показує, з одного боку, результат взаємодії країни з рештою країн світу за певний проміжок часу, а з іншого — баланс внутрішніх інвестицій і заощаджень.

Резервні активи — міжнародні високоліквідні активи країни, які перебувають під контролем її грошової влади або уряду і в будь-який момент можуть бути використані ними для фінансування дефіциту платіжного балансу і регулювання курсу національної валюти:

Монетарне золото — золото проби не менше 995/1000, що знаходиться в сховищі ЦБ або уряду, яке в будь-який момент може бути продане за іноземну валюту на світовому ринку або міжнародним організаціям;

Спеціальні права запозичення (СПЗ, СДР) — резервний актив, що випускається МВФ, який розподіляється між країнами-членами відповідно до їхніх квот і може бути використаний для отримання кредитів і здійснення платежів;

Резервна позиція у МВФ — сума резервного траншу (частки) країни у МВФ і боргу з боку МВФ;

Валютні активи — звичайно найбільш значуща частина міжнародних активів, що складається з вимог до нерезидентів у формі іноземної валюти, банківських депозитів, урядових цінних паперів, інших цінних паперів, фінансових дериватів, акцій приватних підприємств і вимог, що виникають у результаті угод між національними й іноземними ЦБ, а також урядовими органами.

Резиденти-нерезиденти — резидентом вважається домашнє господарство або юридична особа (корпорація, відділення зарубіжних фірм, некомерційні організації, органи державного управління), які знаходяться в країні більше року і мають у ній центр свого економічного інтересу. Вважається, що фізична або юридична особа має в певній країні центр свого економічного інтересу, якщо вона розташована на її економічній території, веде на ній господарську діяльність і здійснює економічні операції терміном не менше року. Права володіння власністю (землею, спорудами тощо) досить для того, щоб вважати, що певна особа має центр економічного інтересу в даній країні. Якщо фізична особа знаходиться за межами економічної території країни більше року, вона перестає вважатись резидентом.

Ринкова ціна — сума грошей, яку покупець готовий добровільно заплатити за товар, що купує у продавця, готового, у свою чергу, добровільно продати йому цей товар. Тобто це ціна, за якою укладаються реальні угоди між незалежним покупцем і незалежним продавцем.

Розрахункова одиниця — при підготовці платіжного балансу країни мають використовувати ту розрахункову одиницю, яка застосовується ними у внутрішніх розрахунках і обліку. Для перерахунку даних у долари США рекомендується застосовувати курс національної валюти до долара, який фактично діяв на дату укладання платіжного балансу.

Система подвійного запису — бухгалтерська балансова тотожність; кожна операція, що в ній відображається, має бути представлена двома записами, які мають однаковий вартісний вираз.

Трансферти:

Капітальні — трансферти, що поєднують передачу прав власності на основний капітал, пов'язані з придбанням або використанням основного капіталу чи передбачають анулювання боргу кредитором;

Поточні — трансферти, які не означають передачі права власності на основний капітал, не пов'язані з придбанням або використанням основного капіталу і не передбачають анулювання боргу кредитором.

Час реєстрації — час подвійного запису кожної операції в платіжному балансі; момент, коли економічні цінності створюються, перетворюються, обмінюються, передаються або ліквідуються. Якщо момент переходу права власності неочевидний, то ним вважається момент відповідного бухгалтерського запису в обліку покупця і продавця.

Чиста інвестиційна позиція — співвідношення між міжнародними фінансовими ресурсами, які має країна, і її заборгованістю перед іншими країнами.

Чисті пропуски і помилки — стаття платіжного балансу, що відображає пропуски платежів, які з певних причин не були записані в інших статтях платіжного балансу, і помилки, що з'явились у записах окремих платежів.

 
 
Top! Top!