Помощь в учебе и работе
Главная Термины БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЇ
 
 

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЇ Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
23.11.11 17:26

БАЗОВІ ТЕРМІНИ ПО ДИСЦИПЛІНІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»  МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЇ

Інжиніринг — надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтаж і використання куплених або орендованих машин і обладнання.

Копірайт — ексклюзивне право автора літературного, аудіо - або відеотвору на показ і використання своєї роботи.

Ліцензійні платежі — винагорода ліцензіару, яку виплачує ліцензіат за використадня предмета угоди.

Ліцензійні угоди — міжнародна торгова угода, за якою власник винаходу або технічних знань надає іншій стороні дозвіл на використання в певних межах своїх прав на технологію.

Ліцензія — дозвіл, який видає власник технології (ліцензіар), захищеної або не захищеної патентом, зацікавленій стороні (ліцензіату) на використання цієї технології протягом певного часу і за певну плату.

Ліцензія безпатентна — документ, який підтверджує право на використання "ноу-хау" без патентів на винахід.

Ліцензія виключна — ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати технологію на певній території, причому ліцензіар відмовляється від самостійного використання запатентованої технології і "ноу-хау" та їх продажу на цій території.

Ліцензія невиключна — ліцензія, яка залишає ліцензіару право надавати ліцензії на певну технологію та іншим ліцензіатам на певній території.

Ліцензія патентна — документ, що підтверджує передачу права використання патенту без відповідного "ноу-хау".

Ліцензія повна — ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на використання патентів або "ноу-хау" протягом терміну дії угоди; передбачається відмова ліцензіара від самостійного використання предмета ліцензії протягом цього терміну.

Міжнародна передача технології — міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безоплатній основі.

"Ноу-хау" — надання технічного досвіду і секретів виробництва, що поєднує відомості технологічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечить певні переваги.

Патент — свідоцтво, яке видається компетентним урядовим органом винахіднику і яке засвідчує його монопольне право на використання цього винаходу.

Патентна угода — міжнародна торгова угода, за якою власник патенту поступається своїми правами на використання винаходу покупцеві патенту.

Паушальний платіж — зафіксований в угоді разовий платіж, не пов'язаний з часом фактичного використання ліцензії; розмір платежу встановлюється заздалегідь на підставі експертних оцінок.

Роялті — періодичні відрахування від доходу покупця протягом періоду дії угоди, які залежать від прибутку, що отримується від комерційного використання ліцензії.

Спільне фінансування — солідарна участь і відповідальність її отримувача, котрий відповідно до угоди про надання технічної допомоги повинен не тільки організаційно забезпечити її отримання, а й внести певну частку її фінансування

Технічна допомога (ТД) — надання країнам допомоги на платній або безплатній основі у сферах технології процесів, продуктів і управління.

Технічна співпраця (ТС):

Багатостороння — поєднує здійснення спільних проектів ТС декількома країнами щодо однієї країни-отримувача;

Двостороння — здійснюється за угодами між урядами країни-донора і країни — отримувача допомоги.

Технічний прогрес:

Капіталозберігаючий — прогрес, що ґрунтується на технології, яка забезпечує збільшення продуктивності праці у відносно більшій мірі, ніж капіталу;

Нейтральний — прогрес, що ґрунтується на одночасному збільшенні продуктивності обох факторів виробництва — і праці, і капіталу;

Працезберігаючий — прогрес, що ґрунтується на технології, яка забезпечує збільшення продуктивності капіталу у відносно більшій мірі, ніж праці.

Технологія — наукові методи досягнення практичних цілей.

Товарна марка — символ певної організації, який використовується для індивідуалізації виробника товару і не може бути використаний іншими організаціями без офіційного дозволу власника.

Участь у власності — передача ліцензіатом ліцензіару частки акцій своїх підприємств як платежу за надану ліцензію.

Участь у прибутку — відрахування на користь ліцензіара частки прибутку, що отримує ліцензіат від комерційного використання предмета ліцензії.

Цикл життя товару — товар проходить 5 стадій: 1-ша - стадія нового продукту; 2-га - стадія зростання продукту; 3-тя - стадія зрілості товару; 4-та - стадія падіння виробництва; 5-та - стадія припинення внутрішнього виробництва товару.

 
 
Top! Top!