Помощь в учебе и работе
Главная Садово-парковое, лесное и охотничье хозяйство Питання по дисципліні Лісознавство
 
 

Питання по дисципліні Лісознавство Печать E-mail

Контрольні питання за курсом дисципліни «Лісознавство»

1.  Значення лісознавства в підготовці фахівців садово-паркового господарства

2.  Лісознавство як наука про закони розвитку лісу, характеристика основних понять

3.  Поняття про ліс

4.  Складові частини лісу

5.  Ознаки лісу

6.  Екологія лісу

7.  Ліс і клімат

8.  Зональність лісів

9.  Вплив температурного режиму на ріст і розвиток лісу

10.Види ушкоджень у зв'язку з дією температур

11.Відношення деревних порід до температурного фактора

12.Вплив лісу на температуру повітря і ґрунту в лісі, на прогалинах і вирубках

13.Роль світла в житті лісу

14.Характеристика особливості лісових рослин стосовно світла

15.Біометричні і фізіологічні методи характеристики відношенні деревних рослин до світла

16.Вплив світла на природне поновлення

17.Значення вологи в розвитку лісових рослин

18.Відношення деревних порід до вологи

19.Ліс і боротьба з ерозією

20.Класифікація деревних порід по вимогливості до вологи.

21.Випар вологи з поверхні рослин

22.Випар з поверхні ґрунту

23.Розподіл опадів у лісі – водяний баланс

24.Ліс і повітря

25.Газостійкість деревних рослин

26.Ліс і ґрунт

27.Зональність ґрунтів

28.Значення рельєфу для формування лісових насаджень

29.Вплив ґрунтів на склад, форму, ріст насаджень і технічні якості деревини.

30.Ґрунт і коренева система дерев

31.Відношення лісових порід до ґрунту і зольних її елементів, мінеральне харчування лісових порід

32.Роль мікроелементів розвитку лісу

33.Вплив засоленості і солонцюватості ґрунту на ріст деревних і чагарникових порід.

34.Лісова підстилка і гумус лісових ґрунтів, їх лісобіологічно значення

35.Мікоризи і бактерії, їхнє значення для життя лісу

36.Живий надґрунтовий покрив у лісі

37.Склад надґрунтовий покриву

38.Елементи й ознаки лісу

39.Деревостан як – основний біологічний компонент лісового співтовариства

40.Ріст і розвиток лісу

41.Будівля насаджень

42.Підріст його роль у формуванні древостану

43.Підгін його біологічна роль у лісовому співтоваристві

44.Підлісок і його екологічна роль

45.Позаярусна рослинності

46.Лісова фітомаса і її розподіл

47.Поняття про ріст і розвиток лісу

48.Поняття про поновлення лісу

49.Насінне поновлення лісу

50.Вегетативне поновлення лісу

51.Облік і оцінка природного поновлення лісу

52.Вікові періоди розвитку і формування лісу.

53.Характеристика складу форми древостану

54.Бонітет як оцінка биопродуктивности і якості древостану

55.Класифікація дерев у лісі

56.Класифікація В. Г.Нестерова

57.Класифікація дерев у лісі по росту (по Крафту)

58.Структура лісу по класах росту дерев

59.Природне зріджування древостанів

60.Зміна деревних порід

61.Регулювання зміни деревних порід у лісі

62.Навчання про типи лісу

63.Лісова типологія

64.Типи лісу

65.Значення робіт Г. Ф. Морозова, як засновника навчання про типи насаджень

66.Типи насаджень Г. Ф. Морозова

67.Класифікація типів лісу П. С.Погребняка

68.Класифікація типів лісу В. Н.Сукачева

69.Класифікація типів лісу В. Г.Нестерова

70.Поняття про динамічну типологію лісу И. С.Мелехова

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основний

1.  Герушинський З. Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник. Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

2.  Горшенин Н. М., Швиденко А. Й. Лесоводство. – Львов: Вища школа, 1977. – 302 с.

3.  Мелехов И. С. Лесоведение. – М.: Лесная промышленность, 1980. – 408 с.

4.  Мелехов И. С. Лесоводство. Учебник для вузов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

5.  Нестеров В. Г. Общее лесоводство. – М.-Л.: Гослесбумиздат, 1954. – 656 с.

6.  Погребняк П. С. Общее лесоводство, 2-е пререработанное изд. М.: Колос, 1968. – 440 с.

7.  Погребняк П. С. Основи лесной типологии, 2-е испр. и доп. изд. – К.: АН УССР, 1955. – 455 с.

8.  Сабан Я. А. Экология горных лесов. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 168 с.

9.  Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. Лісівництво. Підручник. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

10.Свириденко В. Є., Киричок Л. С., Бабіч О. Г. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник. -–К.: Арістей, 2006. – 416 с.

11.Термена Б. К. Лісознавство з основами лісівництва: Навч. посібник для студ. біол. спец. вищих навч. закл. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 160 с.

12.Швиденко А. Й., Остапенко Б. Ф. Лісознавство. Підручник для вузів. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 354 с.

Додатковий

1.  Белов С. В. Лесоводство. Учебн. пособ. для вузов. – М.: Лесная промішленность, 1983. – 325 с.

2.  Воробьев Л. В. Методика лесотипологических исследований. 2-е испр. и доп. изд. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

3.  Воробьев Д. В. Типі лесов Европейской части СССР. – К.: АН УССР, 1953. – 451 с.

4.  Генсірук С. А. Ліси України. Львів: Наук. тов. ім. Т. Г. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 492 с.

5.  Голубець М. А. Ретроспектива і перспектива лісової топології. – Львів: Поллі, 2007. – 78 с.

6.  Морозов Г. Ф. Учение о лесе. 7-е изд. – М.-Л.: гослесбумиздат, 1949. 456 с.

7.  Основи лесной биогеоценологии / под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Ділиса. – М.: Наука, 1964. – 574 с.

8.  Погребняк П. С. Лісова екологія і типологія лісів. Вибрані праці. – К.: Наук, думка, 1993. – 496 с.

9.  Парпан В. И. Структура, динаміка, екологічні основи раціонального використання букових лісів Карпатського регіону України: Автореф. дис. … д-ра. біло. наук: 03.00.16. / Дніпропетровський національний універсітет – Дніпропетровськ, 1994. – 42 с.

10.Побединский А. В. Лесопользование и стабильность лесных биоценозов // Лесоведение. – 1983. – № 3. – С. 3-7.

11.Подгорный Ю. К. Методические рекомендации по выделению природных популяций горных растений ланшафтным методом // Никит. ботан. сад. – Ялта, 1992. – 32 с.

12.Подгорный Ю. К. Закономерности формирования популяционной структуры горных растений и пути их использования в интродукции, селекции, охране генофондов (на примере сосны крымской): Автореф. дис. … докт. биол. наук: 03.00.05. / Главный ботанический сад. – М., 1995. – 52 с.

13.Поляков А. Ф. Водорегулирующая роль горных лесов Карпат и Крыма и пути оптимизации при антропогенном воздействии. – Симферополь, 2003. – 220 с.

14.Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В., Барвинская Т. М. Экологические требования при рекреационном использовании лесов Горного Крыма // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Тематич. сб. науч. работ. ТНУ. – Симферополь: ТНУ, 2002. – Вып. 12. – С. 170-174.

15.Попов В. К. Влияние интенсивности изреживания на состояние молодняков сосны // Лесоведение. – 1972. – № 1. – С. 18-25.

16.Синицын С. Г. Горные леса. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 200 с.

17.Станков С. С. Основные черты в распределении растительности Южного берега Крыма // Бот. журн. – 1933. – Т. 18, № ½. – С. 66-94.

18.Станкевич В. И. Из лесов Горного Крыма // Изв. лесного инс-та. – Санкт-Петербург, 1908. – Вып. 17. – 251 с.

19.Сукачев В. Н. Избранные труды. – Л.: Наука, 1972. – Т. 1. – 418 с.

20.Сытник К. М., Брайон А. В., Гордецкий А. В., Брайон А. П. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наук. думка, 1994. – 465 с.

 
 
Top! Top!