Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы Типова програма навчальної практики зі спеціальності Механізація сільського господарства
 
 

Типова програма навчальної практики зі спеціальності Механізація сільського господарства Печать E-mail
23.12.11 23:02

Типова програма навчальної практики зі спеціальності Механізація сільського господарства

Ремонт сільськогосподарської техніки

Загальні положення

Навчальна практика з дисципліни "Ремонт сільськогосподарської техніки" є невід'ємною складовою навчального процесу й однією з ефективних форм підготовки молодшого спеціаліста до професіональної діяльності в умовах становлення ринкових відносин в Україні.

Мета навчальної практики - закріпити і поглибити знання одержані студентами в процесі теоретичного навчання, привити їм необхідні вміння і навички практичної діяльності з дисципліни.

На підставі типової програми навчальної практики з дисципліни навчальні заклади розробляють і затверджують робочу програму навчальної практики стосовно до матеріально-технічної бази і умов роботи навчальних закладів.

Робочу програму практики в міру вдосконалення технологічних процесів ремонту сільськогосподарської техніки необхідно змінювати і систематично доповнювати матеріалами про нові технології відновлення деталей машин, відомості про сучасне технологічне обладнання та ремонтне оснащення.

Тривалість робочого тижня в період навчальної практики -30 годин;

Під час навчальної практики студенти ведуть звіти-щоденники, які систематично перевіряються керівником практики.

По закінченні навчальної практики студентам виставляються оцінки за результатами перевірки звітів та їх роботи під час практики.

У кінці семестру студенти складають Державній кваліфікаційній комісії іспити на одержання робітничої професії "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" 3-го розряду.

Склад комісії призначається керівником навчального закладу.

Студент, який складає іспит, повинен відповідно до тарифно-кваліфікаційної характеристики 3-го розряду професії „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування" самостійно виконати найбільш характерні роботи цього виду виробництва і відповісти на питання, які випливають з вимог знань, закладених у тарифно-кваліфікаційній характеристиці робочої професії.

Студенти, які не складали кваліфікаційні іспити на присвоєння робочої професії "Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки і обладнання" є тими, що мають академічну заборгованість.

Конкретні права і обов'язки керівників практик від навчальних

Закладів і баз практик визначаються з урахуванням регіональних умов на підставі "Положення про проведення практик" та діючої "Інструкції про практичне навчання".

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ

РОБІТНИКІВ З ПРОФЕСІЇ "СЛЮСАР З РЕМОНТУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ"

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на підставі робочого навчального плану для професійної підготовки слюсарів з ремонту сільськогосподарської техніки.

Кваліфікаційна характеристика складається згідно з єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників, випуск 2, частина 2, розділ "Слюсарні і слюсарно-складальні роботи".

У процесі навчання особлива увага приділяється необхідності засвоєння та виконання студентами всіх вимог і правил безпеки праці слюсаря по ремонту сільськогосподарської техніки, 3-го розряду.

Студенти допускаються до самостійного виконання робіт лише після інструктажу з охорони праці.

Практичне навчання проводиться в два етапи:

ü  перший - навчальна практика з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів;

ü  другий - на робочих місцях з ремонту сільськогосподарської техніки в навчально-виробничій майстерні коледжу (технікуму) та ремонтних майстернях сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

Завершується навчання виконанням кваліфікаційної пробної роботи, підібраної з числа робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою у розділі "Повинен уміти".

Особам, які пройшли повний курс навчання за цією програмою та успішно склали кваліфікаційний іспит, присвоюється кваліфікація "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" 3-го розряду і видається свідоцтво державного зразка.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія - слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.

Кваліфікація - 3 розряд. Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки повинен знати:

1.  Будову і роботу сільськогосподарських машин, тракторів,
автомобілів, комбайнів.

2.  Будову і роботу ремонтно-технологічного обладнання,
інструменту

3.  Будову і роботу електроприладів і електрообладнання машин.

4.  Правила виконання слюсарних робіт.

5.  Несправності сільськогосподарської техніки різних марок.

6.  Організацію і технологію виконання операції технічного
обслуговування і ремонту машин.

7.  Правила зберігання сільськогосподарської техніки.

8.  Правила охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та

9.  пожежної безпеки при виконанні слюсарних робіт.

10.  Основні вимоги законодавства з питань охорони праці
довкілля.

11.Основні відомості про призначення і властивості матеріалів,
що використовують під час слюсарно-ремонтних робіт.

Уміти:

1.  Розбирати, складати і регулювати вузли і агрегати с.-г.
техніки різних марок.

2.  Виконувати роботи по технічному обслуговуванню і ремонту
с.-г. техніки.

3.  Дефектувати деталі, вузли і агрегати машин.

4.  Відновлювати деталі машин і агрегатів.

5.  Проводити на стендах регулювальні операції, пов'язані з
розбиранням та складанням вузлів і агрегатів.

6.  Визначити причини несправностей машин і по можливості
усувати їх під час експлуатації.

7.  Раціонально використовувати паливно-мастильні матеріали,
запасні частини, електроенергію.

8.  Виконувати роботи з додержанням правил охорони праці,
виробничої санітарії та гігієни праці, пожежної безпеки, довкілля.

9.  Надавати долікарську допомогу потерпілим при нещасних
випадках.

10. Читати машинобудівні креслення, схеми, користуватися
інструкціями по експлуатації машин.

Примітка. Кваліфікаційна характеристика взята з довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ № 24 від 16.02.1998 р. Міністерства праці та соціальної політики України).

Методичні рекомендації

У робочих програмах, методичних картах на проведення практики необхідно передбачити проведення інструктажів з охорони праці: вступного, поточного, заключного.

Навчальну практику доцільно проводити на дільницях навчально-виробничої майстерні навчального закладу, а за відсутності необхідної бази в ремонтних майстернях районного підпорядкування.

На підприємстві повинні бути створені робочі місця, укомплектовані сучасним обладнанням та ремонтно-технологічним оснащенням, методичною та технологічною документацією.

Перед початком практики студенти повинні ознайомитися з загальними вимогами правил техніки безпеки, промислової санітарії, електробезпеки, пожежної безпеки, а також з розміщенням дільниць та компоновкою технологічного обладнання на дільницях.

У період навчальної практики студенти підпорядковуються внутрішньому розпорядку даного підприємства.

Перехід по робочих місцях проводиться згідно з розробленим і затвердженим графіком

У ремонтній майстерні доцільно прийняти постову форму організації праці, при якій кожна група технологічно-подібних операцій повинна бути технологічно завершеною, усі роботи повинні виконуватися на реальних об'єктах ремонту; набуття навичок пов'язуватися з виробничими завданнями по випуску готової продукції.

За результатами проходження навчальної практики "Ремонт сільськогосподарської техніки" студенти повинні вміти:

•  користуватися технічними умовами на ремонт сільськогосподарської техніки;

•  користуватися довідковою технічною літературою;

•  технічно грамотно заповнювати бланки технологічної
документації (карти ескізів, маршрутні карти на відновлювальні
операції, розбирально-складальні та регулювальні роботи);

•  виконувати операції щодо відновлювання деталей машин, з вибором раціональних методів обробки;

•  виконувати очисно-мийні та дефектно-комплектувальні
роботи;

•  виконувати роботи з проведення холодної і гарячої обкатки
двигунів внутрішнього згоряння, їх випробування і контрольний огляд,
роботи технічно обґрунтовані висновки;

•  виконувати операції ремонту ходової частини, гідросистеми,
електрообладнання сільськогосподарської техніки;

•  виконувати налагодження і технічне обслуговування
ремонтно-технологічного обладнання;

•  користуватися контрольно-вимірювальними приладами і
інструментами.

По закінченні навчальної практики на основі звіту-щоденника, співбесіди зі студентом, враховуючи набуті ним практичні навички, якість та безпеку виконуваних робіт, виставляється залікова оцінка.

Орієнтовний розподіл бюджету часу

Назва роботи

Кількість годин

Всього

Аудиторних

Самостійна робота

6.1.

Ознайомлення з ремонтно-обслуговуючою базою навчального закладу або ремпідприємства. Приймання машин у ремонт. Розбирання та миття вузлів, агрегатів і деталей. Дефектування та комплектування вузлів і деталей

32

18

14

6.2.

Ремонт кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів двигуна. Обкатування і випробування двигуна внутрішнього згоряння. Контрольний огляд двигуна внутрішнього згоряння

32

18

14

6.3.

Ремонт головного зчеплення, трансмісії, ходової частини, рульового керування і гальм тракторів, автомобілів, комбайнів. Ремонт гумотехнічних виробів

43

24

19

6.4.

Ремонт електрообладнання тракторів, автомобілів, комбайнів

22

12

10

6.5.

Ремонт паливної апаратури та

Гідросистеми тракторів, автомобілів і

Комбайнів

32

18

14

6.6.

Ремонт робочих органів і типових

Деталей ґрунтообробних, посівних і

Садильних машин та знарядь

Сільськогосподарської техніки

22

12

10

6.7.

Ремонт ріжучих, молотильних,

Дробильних та подрібнюючих деталей, пристосувань, механізмів і обладнання тваринницьких ферм та сільськогоспо- дарської техніки

22

12

10

6.8.

Ремонт передавальних, транспортуючих, сепаруючих і запобіжних механізмів сільськогосподарської техніки

11

6

5

Всього

216

120

96

 

6.1. Ознайомлення з ремонтно-обслуговуючою базою навчального

Закладу або ремпідприємства. Приймання машин у ремонт.

Розбирання та миття вузлів, агрегатів і деталей. Дефектування

Та комплектування вузлів і деталей

Вступний інструктаж.

Ознайомитись із ремонтно-обслуговуючою базою, технологічними процесами, дільницями та робочими місцями, технологічною і методичною документацією реммайстерні навчального закладу або ремпідприємства, на базі яких проводиться практика.

Приймання машини (двигуна) на ремонт. Перевірка комплектності. Складання приймально-здавального акта, розбирання машини (двигуна) на вузли і деталі. Миття вузлів і деталей. Виконання дефектувально - комплектувальних робіт. Складання відомості дефектів.

6.2. Ремонт кривошипно-шатунного і газорозподільного

Механізмів двигуна. Обкатування і випробування двигуна

Внутрішнього згоряння. Контрольний огляд двигуна

Внутрішнього згоряння

Обкатування і випробування двигунів внутрішнього згоряння. Контрольний огляд двигунів внутрішнього згоряння.

Підбір деталей шатунно-поршневої групи. Збирання, обкатування і випробування двигуна. Контрольний огляд двигуна.

Вступний інструктаж.

Перевірка вузлів і деталей, що поступили на ремонт. Підбирання деталей шатунно-поршневої групи. Збирання циліндро-поршневої групи, кривошипно-шатунного механізму та механізму газорозподілу.

Остаточне складання двигуна та підготовка до обкатування.

Холодне і гаряче обкатування двигуна.

Випробування двигуна. Визначення потужності та витрати палива.

Контрольний огляд двигуна (за необхідності).

Заповнення журналу випробування двигуна.

6.3. Ремонт головного зчеплення, трансмісії, ходової частини,

Рульового керування і гальм тракторів, автомобілів, комбайнів.

Ремонт гумотехнічних виробів

Вступний інструктаж.

Перевірка та ремонт вузлів і деталей головного зчеплення, трансмісії, ходової частини; рульового керування і гальм трактора, автомобіля, комбайна. Збирання та регулювання вузлів і агрегатів (заднього і переднього моста, амортизаторів, кінцевих передач тощо).

Обкатування КПП, заднього і переднього моста. Збирання та регулювання вузлів і агрегатів трансмісії, ходової частини і гальм трактора, автомобіля, комбайна.

Контроль якості та усунення несправностей.

Перевірка і ремонт гумотехнічних виробів.

6.4. Ремонт електрообладнання тракторів, автомобілів, комбайнів

Вступний інструктаж.

Перевірка складальних одиниць електрообладнання трактора, автомобіля або комбайна та визначення потреби в ремонті.

Розбирання, очищення, дефектування і комплектування вузлів електрообладнання.

Складання вузлів електрообладнання. Обкатування і перевірка на стенді КИ-968.

Перевірка технічного стану акумуляторних батарей, їх поточний ремонт. Приготування і заливання електроліту. Зарядка акумуляторних батарей.

Монтаж електрообладнання на машині. Контроль якості ремонту на машині.

6.5. Ремонт паливної апаратури та гідросистеми тракторів,

Автомобілів, комбайнів

Вступний інструктаж.

Розбирання, миття, дефектування і комплектування складальних одиниць гідросистем. Випробування, розбирання, миття, дефектування і комплектування складальних одиниць систем живлення тракторів, автомобілів, комбайнів. Перевірка та регулювання за допомогою стендів і приладів. Оформлення документації на ремонт гідравлічних систем і систем живлення.

6.6. Ремонт робочих органів і типових деталей ґрунтообробних,
посівних і садильних машин та знарядь сільськогосподарської

Техніки

Вступний інструктаж.

Визначення технічного стану та трудомісткості робіт. Відновлення лемешів, лап, дисків, зубів борін та інших деталей, у тому числі наплавленням твердими сплавами. Вивчення будови і регулювання обладнання й устаткування для ремонту робочих органів с.-г. машин і знарядь. Перевірка якості робіт.

6.7. Ремонт ріжучих, молотильних, дробильних та подрібнюючих

Деталей, пристосувань, механізмів і обладнання тваринницьких

Ферм та сільськогосподарської техніки

Вступний інструктаж.

Визначення технічного стану, трудомісткості та номенклатури ремонтних робіт по даній групі машин і знарядь.

Підготовка до роботи інструменту, обладнання й устаткування для відновлювальних робіт.

Розбирання, миття, дефектування та відновлення деталей і складальних одиниць молотильних та подрібнюючи машин і знарядь.

Перевірка якості виконання робіт.

Заключний інструктаж.

6.8. Ремонт передавальних, транспортуючих, сепаруючих і запобіжних механізмів сільськогосподарської техніки

Вступний інструктаж.

Визначення технологічного стану, трудомісткості та номенклатури ремонтних робіт з даної групи машин і знарядь.

Підготовка до роботи інструменту, обладнання й устаткування

Для відновлення деталей.

Ремонт деталей і складальних одиниць у тому числі відновлення кроку ланцюга поворотом втулок і валиків навколо осі на 180°, а також відновлення кроку ланцюга без його розбирання. Правка і заміна деталей транспортуючих машин.

Обкатування відновлених ланцюгів і транспортерів.

Література

1. Власенко М. В. та ін. Технологія ремонту сільсько
господарської техніки. - К.: Вища школа, 1992. - 309 с.

2. Войтюк Д. Г., Гаврилюк Г. Р. Сільськогосподарські машини. -

К.: Урожай. 1994.-446с.

3. Гаврилюк Г. Р. та ін. Практикум з технологічної наладки та
усунення несправностей сільськогосподарських машин. - К.: Урожай,

1995.-278с.

4. Гряник Г. М., Лахман С. Д. Охорона праці. - К.: Урожай, 1994.

- 272 с.

5. Лауш П. В., Кухаренко В. С., Орищенко С. Б. Організація

Практичного навчання. - К.: Урожай, 1996. - 190 с.

6.  Марченко О. С. та ін. Механізація і автоматизація в
тваринництві і птахівництві. - К.: Урожай, 1995. -415с.

7.  Окоча А. І., Антипенко А. М. Паливо-мастильні та інші
експлуатаційні матеріали. - К.: Урожай. - 1996. 333 с.

8. Погорілець О. М., Живолуп Г. І. Зернозбиральні комбайни. -
К.: Урожай, 1994.-228с.

9.  Ревенко І. І. та ін. Посібник-практикум з механізації
виробництва продукції тваринництва. - К.: Урожай, 1994. - 282 с.

10.Сідашенко О. І. та ін. Практикум з ремонту машин. - К.:
Урожай. 1995.-224с.

11.Сідашенко О. І. та ін. Ремонт машин - К. : Урожай 1994. -
400с.

Последнее обновление 24.12.11 18:41
 
 
Top! Top!