Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ: ПОДАТКОВА СИСТЕМА «ФІНАНСИ» ТА «БАНКІВСЬКА СПРАВА»
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ: ПОДАТКОВА СИСТЕМА «ФІНАНСИ» ТА «БАНКІВСЬКА СПРАВА» Печать E-mail

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ: ПОДАТКОВА СИСТЕМА «ФІНАНСИ» ТА «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

 

 

ЗМІСТ

Робочої програми дисципліни

1.

Опис предмета навчальної дисципліни…………………………..

4

2.

Мета навчальної дисципліни……………………………………..

4

3.

Програма навчальної дисципліни………………………………..

5

4.

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни…………

6

5.

Теми практичних (семінарських) занять………………………..

7

6.

Завдання для самостійної роботи………………………………..

9

7.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання……………………

12

8.

Методи навчання…………………………………………………..

12

9.

Методи контролю, розподіл балів, що надаються студентам….

13

10.

Розподіл балів, що надаються студентам………………………

13

11.

Критерії оцінювання знань та вмінь……………………………

15

12.

Методичне забезпечення…………………………………………

18

13.

Рекомендована література………………………………………

19

14.

Інформаційні ресурси

21

Таблиця 1

1.ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Курс: підготовка

Бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS–4

Змістовних модулів–2

Загальна кількість годин 135

Тижневих:

Аудиторних – 4,

СРС – 54

Напрям: 0501 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність: 6.050100 «Фінанси», «Банківська справа»

Освітньо–

кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Обов’язкова нормативна

Рік підготовки: 4-й

Семестр: 7-й

Лекцій – 34 годин

Практичних – 30 годин

Самостійна робота – 71 годин.

Вид контролю: Іспит

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Головною метою викладання дисципліни «Податкова система » є формування у студентів системи знань та цілісного уявлення про податкову систему країни, розглянути теоретичні основи побудови податкової системи України, її особливості, на основі податкового законодавства, засвоєння принципів взаємодії її складових частин. В умовах ринкової трансформації економіки зростає роль податків не лише як доходів бюджету, а й як механізму регулювання економіки. У зв’язку з цим формування сучасного фахівця з економіки неможливе без глибокого засвоєння ним сучасних технологій оподаткування, що застосовуються в Україні.

Основними завданнями вивчення курсу «Податкова система України» є формування у бакалаврів знань з таких питань:

-  роль податків в економічній системі суспільства;

-  становлення і розвиток оподаткування в Україні;

-  функції податків;

-  формування податкової політики;

-  система управління Державною податковою службою України;

-  роль податкової системи в регулюванні економіки;

-  порядок, способи та терміни обчислення і сплати податків.

Вивчення студентами курсу «Податкова система України» повинно сформувати у студентів наступні Вміння та навики:

-  освоїти методику розрахунку податків і обов'язкових платежів;

-  порядок їх сплати юридичними і фізичними особами;

-  застосувати одержані знання для вирішення практичних завдань в області оподаткування

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до курсу

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи оподаткування та побудови податкової системи

Тема1 . Оподаткування та його теоретичні основи

1.  Основні терміни та поняття

2.  Функції податків

Тема 2. Податкова система та її структура. Побудова податкової системи

1.  Податкова система та її структура

2.  Принципи побудова податкової системи

3.  Класифікація податків

Тема 3. Організація податкової служби

1.  Склад податкової служби

2.  Правове забезпечення податкової роботи

3.  Облік платників податків та надходжень податків

4.  Відповідальність за порушення податкового законодавства

Тема 4. Податкова політика

1.  Податкова політика, її завдання і принципи

2.  Роль податкової політики в державному регулюванні економічних і соціальних процесів суспільства

Змістовий модуль 2. Форми оподаткування в Україні

Тема 5. Структура податкової системи

1.Сруктура податкової системи і вимоги до неї

2. Фактори, що визначають структуру податкової системи

3. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків.

Тема 6. Непрямі податки

1.  Податок на додану вартість

2.  Акцизний збір

3.  Мито.

Тема 7. Прямі податки

1. Податок на прибуток

2. Податок з доходів фізичних осіб

3. Майнові і земельні податки

Тема 8. Місцеві податки та збори

1.  Комунальний податок

2.  Ринковий збір

3.  Збір за парковку

4.  Збір за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 2

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Теми змістових модулів:

Всього годин

Кількість годин з них

Лекції

Практичні завдання

СРС

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи оподаткування та побудови податкової системи

Тема1. Оподаткування та його теоретичні основи

8

4

2

2

Тема 2. Податкова система та її структура. Побудова податкової системи

10

5

3

2

Тема3. Організація податкової служби

14

6

4

4

Тема 4. Податкова політика

11

5

2

4

ККР

2

2

Разом

45

20

13

12

Змістовний модуль 2. Форми оподаткування в Україні

Тема 5. Структура податкової системи

11

5

2

4

Тема 6. Непрямі податки

17

7

4

6

Тема 7. Прямі податки

15

7

4

4

Тема 8. Місцеві податки та збори

13

7

2

4

ККР

4

4

Разом

60

26

16

18

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

30

30

Всього

135

34

30

71

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Тема 1. Оподаткування та його теоретичні основи

Питання для обговорення

1.  Економічна сутність податків, їх специфічні ознаки.

2.  Об’єктивна необхідність податків.

3.  Податки як матеріальна основа діяльності держави.

4.  Функції податків

5.  Теоретичні концепції податків.

Тема 2. Податкова система та її структура. Побудова податкової системи

Питання для обговорення

1.  Принципи оподаткування, їх реалізація на сучасному етапі.

2.  Характеристика окремих елементів податку.

3.  Податковий механізм.

4.  Загальнодержавні податки та їх призначення.

5.  Пряме та непряме оподаткування.

6.  Сутність та напрямки перекладання податків.

7.  Проблеми подвійного оподаткування.

Тема 3. Організація податкової служби

Питання для обговорення

1.  Поняття и структура податкової служби.

2.  Задачі податкової служби

3.  Основні елементи податкової роботи.

4.  Правове забезпечення податкової роботи

5.  Організація обліку платників податків та податкових надходжень.

6.  Класифікація податкових порушень.

7.  Кримінальна відповідальність за податкові порушення.

8.  Адміністративна відповідальність за податкові порушення.

9.  Фінансова відповідальність за податкові порушення.

10. Функції і задачі податкової міліції.

Тема 4. Податкова політика

Питання для обговорення

1.  Поняття податкової політики.

2.  Зміст і концепції побудови податкової політики.

3.  Основні принципи побудови податкової політики, їх призначення

4.  Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики.

5.  Системність податкової політики.

6.  Рівні реалізації податкової політики.

7.  Способи взаємодії органів влади та управління в податковій політиці.

8.  Оцінка сучасної податкової політики України та стратегічні напрямки її розвитку.

Тема 5. Структура податкової системи

Питання для обговорення

1.  Поняття податкової системи

2.  Порівняння діючої податкової системи з податковими системами економічно розвинутих країн.

3.  Фактори, що визначають структуру податкової системи.

4.  Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків.

Тема 6. Непрямі податки

Питання для обговорення

1.  Визначення непрямих податків та їх ролі в формуванні доходів державного бюджету.

2.  Економічна суть ПДВ та його призначення.

3.  Основи побудови податку на додану вартість.

4.  Платники ПДВ.

5.  Об’єкти оподаткування ПДВ, їх характеристика.

6.  Визначення оподатковуваного обороту.

7.  Суть та призначення акцизів.

8.  Принципи відбору підакцизних товарів.

9.  Склад платників акцизів.

10.Об’єкти оподаткування акцизами.

11.Пільги і ставки акцизів.

12.Види мита.

13.Платники мита.

14.Об’єкти оподаткування митом.

15.Види ставок і порядок обчислення мита.

16.Стягнення та перерахування мита до бюджету.

17.Порядок застосування пільг по миту.

Тема 7. Прямі податки

Питання для обговорення

1.  Платники і ставка податку на прибуток підприємства.

2.  Об'єкт оподаткування.

3.  Порядок визначення прибутку як об'єкта оподаткування.

4.  Фіскальне і регулююче значення податку на прибуток.

5.  Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх направленість та регулююче призначення.

6.  Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.

7.  Проблеми визначення авансових платежів, їх вплив на фінансовий стан платників та доходи бюджету і його виконання.

8.  Податок з доходів фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового оподаткування.

9.  Виділення видів доходів і категорій платників.

10.Пільги по податку з доходів фізичних осіб.

11.Порядок обчислення сукупного доходу.

12.Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб.

13.Декларація про доходи, терміни її подання в податкові адміністрації.

14.Відповідальність платників за своєчасність подачі декларації їх достовірність, штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

15.Види майнових податків. Платники податку на майно.

16.Склад та значення пільг по податку на майно.

17.Термін і порядок сплати майнових податків.

18.Форми плати за землю: орендна плата та земельний податок.

19.Основи побудови земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки.

20.Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик.

21.Нарахування податку, порядок і строки сплати, санкції за порушення податкового законодавства.

Тема 8. Місцеві податки та збори

Питання для обговорення

1.  Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення.

2.  Законодавство України про місцеве оподаткування.

3.  Порядок встановлення та стягнення місцевих податків.

4.  Податок з реклами та комунальний податок. Порядок визначення суми податку та її сплати.

5.  Податок на промисел, його призначення.

6.  Місцеві збори. Основи обчислення.

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Таблиця 3

Облік самостійної робот студентів

у системі КМСОНП - ЕСТS

№№

З/п

Види навчальної діяльності

Навантаження годин

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

20

2.

Підготовку до практичних завдань

15

3.

Підготовка та складання контрольних робіт з змістовних модулів, тестування

25

Разом

60

Таблиця 4

Перелік тем самостійної роботи у змістовних модулях та навантаження студентів

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи оподаткування та побудови податкової системи

Тема 1. Предмет, метод та задачі курсу

2

Тема 2. Склад податкової службі та її функції

2

Тема 3. Ухилення від податків та їх перекладання

2

Тема 4. Сутність і задачі податкового контролю

2

ККР

Змістовний модуль 2. Форми оподаткування в Україні

Тема 5. Економічна роль податку на додану вартість

2

Тема 6. Елементи оподаткування ПДВ

3

Тема 7. Методика включення акцизного збору в ціни окремих підакцизних товарів.

2

Тема 8. Прибуткове оподаткування підприємств.

3

Тема 9. Особливість оподаткування авторських гонорарів і винагород.

2

Тема 10. Неподаткові доходи бюджету

4

ККР

6

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

30

Разом

60

Перелік питань до самостійного вивчення курсу

(дивиться також перелік питань до практичних завдань)

1.  Наукові підходи побудови податкової системи.

2.  Поняття податкової системи і вимоги до неї.

3.  Фактори, що визначають структуру податкової системи.

4.  Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи.

5.  Особливості оподаткування суб'єктів різних форм власності.

6.  Органи, що здійснюють встановлення та відміну податків і зборів до бюджету, державні цільові фонди.

7.  Доходи платників податків і зборів як основне джерело їх сплати.

8.  Податкова політика держави: поняття податкової політики і її напрямки.

9.  Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики.

10.Податкова політика України в сучасних умовах.

11.Економічна природа і значення податку на добавлену вартість в забезпеченні доходної бази бюджету.

12.Платники ПДВ.

13.Об'єкт оподаткування і порядок його визначення. Визначення оподатковуваного обороту.

14.Ставки податку. Порядок обчислення ПДВ і строки сплати в бюджет.

15.Пільги по податку і порядок їх надання.

16.Відповідальність платників за правильне обчислення та своєчасну сплату податку в бюджет.

17.Суть і значення акцизного збору.

18.Платники і об'єкти акцизного збору.

19.Визначення оподатковуваного обороту.

20.Пільги, ставки акцизного збору і порядок обчислення.

21.Строки сплати в бюджет і звітність платників.

22.Контроль податкових інспекцій за платниками акцизного збору.

23.Відповідальність платників за порушення обчислення і сплати в бюджет акцизного збору.

24.Об’єкти оподаткування митом.

25.Види ставок і порядок обчислення мита.

26.Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій.

27.Валові доходи й валові затрати підприємств як основа визначення прибутку, їх склад.

28.Порядок визначення прибутку як об'єкта оподаткування.

29.Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх направленість та регулююче призначення.

30.Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.

31.Виділення видів доходів і категорій платників податку з доходів фізичних осіб.

32.Оподатковані й неоподатковані доходи фізичних осіб.

33.Проведення обчислення сум прибуткового податку за сукупним річним доходом, розрахунки з бюджетом.

34.Декларація про фактично отримані доходи, строки та порядок її надання, порядок перерахунків по платежу.

35.Податок з власників транспортних засобів, його платники.

36.Податок з реклами та комунальний податок. Порядок визначення суми податку та її сплати.

37.Основи побудови земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки.

38.Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення.

39.Земельний податок за землю несільськогосподарського призначення.

40.Основи і мета встановлення плати за ресурси.

41.Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів.

42.Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення

43.Податок на промисел, його призначення.

44.Місцеві збори: за парковку автомобілів, ринковий, за видачу ордера на квартиру, з власників собак, курортний, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі.

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

·  Зібрати статистичні данні для відображення місця податків в розподілі та перерозподілі національного доходу. Дати письмовий аналіз динаміки.

·  За статистичними даними провести аналіз складу та структури консолідованого бюджету України, а також визначити співвідношення прямих та непрямих податків.

·  Письмово довести свою точку зору на доцільність використання зарубіжного досвіду при побудові вітчизняної податкової системи.

·  Підготувати за вибором студента реферати з питань:

1.  Роль податку на прибуток підприємств як джерела доходів бюджету.

2.  Вплив податку на прибуток підприємств на розвиток підприємства.

3.  Проблеми визначення виникнення валових доходів та валових витрат підприємств.

·  Розрахунок податку на додану вартість і складання податкової декларації.

·  Підготувати за вибором студента реферати з питань:

1.  Платники акцизних зборів.

2.  Об’єкти оподаткування акцизними зборами.

3.  Ставки акцизних зборів.

4.  Пільги по акцизних зборах.

·  Скласти декларацію про доходи фізичних осіб.

·  Скласти задачу і провести розрахунки по податку з власників транспортних засобів.

8.МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

–  проведення лекцій з презентацією основного матеріалу курсу по окремих темах з використанням технічних засобів;

–  індивідуальне тестування студентів;

–  використання практичних завдань по темам курсу.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Основним є модульний контроль. Модульний контроль ґрунтується на поточному контролі участі студентів у виконанні завдань по темах практичних завдань і результатах виконання модульних контрольних робіт після вивчення, у тому числі і самостійного, всіх тем кожного змістовного модуля.

Ступінь участі студента в роботі на практичних заняттях визначається відповідно до шкали балів (п.10).

Контроль кожного змістовного модуля у обов’язковому порядку по завершенню їхнього вивчення передбачає усну співбесіду з викладачем з двох питань, вирішення однієї ситуаційної задачі і тестування як мінімум 15 тестів зі всій кількості тестів по темах змістовного модулю.

У разі незадовільної відвідуваності лекцій і особливо практичних завдань, студент здає модульний контроль з двох теоретичних питань, тестування з 50 тестів і вирішення ситуаційної задачі.

За кожне виконання завдання модульного контролю виставляється оцінка по п’ятибальній системі і середня оцінка виставляється як підсумок модульного контролю із занесенням цих результатів в студентський журнал.

На підставі результатів модульних контролів студентові виводиться, так звана середньозважена (підсумкова) оцінка. Якщо студент згоден з нею, то йому виставляється ця підсумкова оцінка за весь пройдений курс в залікову книжку.

Якщо студент не згоден з оцінкою і бажає її підвищити, він виконує комплексну роботу по курсу, яка включає два теоретичних питання, рішення однієї ситуаційної задачі і комп’ютерне тестування 50 тестів з 150 тестів по всьому курсу. За кожне виконання завдання йому виставляється оцінка по п’ятибальній системі і середня оцінка остаточно виставляється в залікову книжку.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Система ECTS передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної діяльності студента.

У разі з цим розподіл балів на одного студента наступний (табл.5).

Таблиця 5

Розподіл балів за участь в виконанні модулів

(на одного студента)

Позиція

Балів

Модуль 1.

Модуль 2.

Разом балів:

Кільк.

Балів

Кільк.

Балів

1

2

3

4

5

6

7

Усього передбачено балів:

45

45

90

Примітка: кільк. – Це кількість можливих виконаних позицій.

Балів - це за них можлива максимальна кількість балів.

Студент набирає необхідну кількість балів (по 45) для виконання модулів у:

Виступах (доповідях)

5

2

10

2

10

20

Конструктивній участі в дискусії

5

1

5

1

5

10

Рішенні ситуацій у команді (групи) – кожному учаснику

5

2

10

2

10

20

Виконанні ККР,

У тому числі:

20

20

20

40

Теоретичне питання 1.

5

Теоретичне питання 2.

5

Пакета тестів з тем модулю

5

Рішенні ситуації

5

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – Формування порядку укладення і ведення страхової угоди

Крім того, студент має можливість придбати:

Заохочувальні бали (із знаком “плюс”)

Відсутність пропусків занять впродовж кожного модулю 3+3

Наукова стаття з тематики дисципліни:

А) у університетських виданнях 5

Б) у інших наукових виданнях України 10

В) у міжнародних виданнях [1] 15

Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни:

А) університетською 5

Б) міжвузівською 10

В) міжнародною 15

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з тематики дисципліни:

А) переможець 6

Б) призер 4

В) учасник 2

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з тематики дисципліни:

А) переможець 15

Б) призер 10

В) учасник 5

Штрафні бали (Із знаком “мінус”)

Пропуски занять без поважних причин:

А) лекційних (2 години) 3 (6)

Б) лабораторно-практичних (2 години) 2 (4)

В) занять, на яких проводяться модульні контрольні заходи 4 (8)

Пропуски занять з поважних причин:

А) лекційних (2 години) 3

Б) лабораторно-практичних (2 години) 2

В) занять, на яких проводяться модульні контрольні заходи 4

Невчасна здача модульного контрольного заходу 2

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ

Таблиця 6

Переклад оцінок з традиційної п’ятибальної системи

У рейтингові бали

Позиція

Макс.

Балів

Оцінки:

“5”

“4”

“3”

“2”

1

2

3

4

5

6

Виступи (доповіді)

5

5

4

-

-

Конструктивна участь в дискусії

5

5

4

-

-

Рішення ситуацій у команді (групі) – кожному учаснику

5

5

4

-

-

Індивідуальне навчально-дослідне завдання - Формування порядку укладення і ведення страхової угоди

10

10

7

5

-

Виконання ККР,

У тому числі:

Теоретичне питання 1.

5

5

4

3

-

Теоретичне питання 2.

5

5

4

3

-

Пакета тестів з тем модулю

Комп’ютерне тестування

-

Рішення ситуації (пріоритет)

5

5

4

3

-

Таблиця 7

Переклад рейтингових балів

В традиційні оцінки і оцінки ECTS

(Європейської системи трансферу кредитів)

Рейтинг дисципліни

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

91% і більше

81-90 %

76-80 %

66-75 %

60-65 %

Менше 60%

Менше 50%

А - Відмінно

В – Дуже добре

С – Добре

D – Задовільно

E – Достатньо

(задовільняє

Задовільно

Мінімальні критерії)

FX – Незадовільно

F - Незадовільно

(необхідна

Додаткова робота)

Відмінно

Добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

Пояснення до таблиці 8:

Бали в діапазоні оцінки А Означають, що студент проявив усесторонні, систематичні і глибокі знання учбового матеріалу дисципліни, передбаченого програмою; засвоїв основну і додаткову літературу, яка рекомендується програмою; проявив видатні творчі здібності в розумінні, в логічному, чіткому, стислому і ясному трактуванні учбово-програмного матеріалу; засвоїв взаємозв'язок основних дисциплін, та зрозумів їх значення для подальшої професійної діяльності. Цей діапазон відповідає оцінці А За шкалою ECTS. Передбачається, що до 10% успішних студентів Звичайні благополучно можуть одержати цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінки В Означають, що студент показав систематичні і глибокі знання учбового матеріалу по даній дисципліні вище середнього рівня. Геть продемонстрував уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою; засвоїв літературу, що рекомендується програмою; засвоїв взаємозв’язок основних дисциплін і їх значення та зрозумів їх значення для подальшої професійної діяльності. Цей діапазон відповідає оцінці В За шкалою ECTS. Передбачається, що в середньому 25 % успішних студентів одержать цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінки С Означають, що студент показав в цілому хороші знання учбового матеріалу при виконанні передбачених програмою завдань, але допустив ряд помітних помилок; засвоїв основну літературу, що рекомендується програмою; показав систематичний характер знань по дисципліні; здібний до їх самостійного використання і поповнення в процесі подальшої учбової роботи і професійної діяльності. Цей діапазон відповідає оцінці хороший за національною шкалою і оцінкою С За шкалою ECTS. Передбачається, що в середньому 30% успішних студентів одержать цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінці D Означають, що студент показав в цілому хороші знання учбового матеріалу при виконанні передбачених програмою завдань, але допустив ряд помітних помилок; засвоїв основну літературу, що рекомендується програмою; показав систематичний характер знань по дисципліні; здібний до їх самостійного використання і поповнення в процесі подальшої учбової роботи і професійної діяльності. Цей діапазон відповідає оцінці хороший за національною шкалою і оцінкою С За шкалою ECTS. Передбачається, що в середньому 30% успішних студентів одержать цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінці D Означають, що студент показав знання основного учбового матеріалу в об’ємі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності; справився з виконанням завдань, передбачених програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; допустив значну кількість помилок або недоліків відповідає на питання при співбесідах, тестуванні і при виконанні завдань і тому подібне, основні з яких може усунути самостійно. Цей діапазон відповідає оцінці D За шкалою

ECTS. Передбачається що в середньому 25% встигаючих студентів Одержать цю оцінку.

Бали в діапазоні оцінці Е Означають, що студент показав знання основного учбового матеріалу в мінімальному об’ємі, необхідну для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності; в основному виконував завдання, передбачені програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; допустив помилки, відповідає на питання при співбесідах, тестуванні і при виконанні завдань і тому подібне, які він може усунути лише під керівництвом і за допомогою викладача. Цей діапазон відповідає оцінці Е За шкалою ECTS. Передбачається що в середньому 10% успішних студентів Одержать цю якнайгіршу задовільну оцінку.

Бали в діапазоні оцінці FX Означають, що студент мав значні пропуски в знаннях основного учбового матеріалу; припускався принципових помилок при виконанні передбачених програмою завдань, але здатний самостійно допрацювати програмний матеріал і підготуватися для перездачі дисципліни. За шкалою

ECTS Виставляється оцінка FX.

Бали в діапазоні оцінці F Означають, що студент не мав знань по значній частині учбового матеріалу; припускався принципових помилок при виконанні більшості передбачених програмою завдань; не здатний самостійно засвоїти програмний матеріал і потребує повторного вивчення відповідної дисципліни. За шкалою ECTS виставляється оцінка F.

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Методичне забезпечення дисципліни наступне:

O  опорний конспект лекцій (у електронному носієві і на паперовому носієві) зі всіх тем курсу;

O  пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу ;

O  пакет ситуаційних завдань по курсу;

O  інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення окремих тем на Смартовській дошці.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.  Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб - платників

податків та інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. №

320/94-ВР.

2. Закон України «Про плату за землю» від 19.09.96р. №378/96-ВР.

3. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів» від 10.02.97р. №75.

4. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97р. №77/97 - ВР.

5. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня

1997р. №168/97-ВР.

6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від

22.05.97р. №283.

7. Закон України «Про списання та реструктуризацію податкової

заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року»

від 5 червня 1997 року №314/97-ВР.

8. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне

страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР.

9. Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від

26.06.97р. №402.

10.Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від

05.02.98р. №83/98-ВР.

11. Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва

та хмелярства" від 09.04.99 р. №587.

12.Закон України "Про запровадження єдиного збору, який

справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"

від 04.11.99 р. №1212.

13.Указ Президента України «Про місцеві податки і збори» від

25.05.99р. №565/99.

14.Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування,

обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" від 28.06.99 р.

№746/99.

14. ІНФОРМАЦІЙННІ РЕСУРСИ

-  Нормативна база: ОКХ, ОПП підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «Фінанси» та «Банківська справа».

-  Комп’ютерний клас факультету економіки і менеджменту з можливістю виходу в глобальну мережу Internet.

-  Автоматизована система Open Test для індивідуального тестування з миттєвою оцінкою результатів, встановлена в мережі комп’ютерного класу факультету економіки та менеджменту для кожного індивідуального користувача, у тому числі на всю студентську групу одночасно.

-  тел./факс. факультету економіки і менеджменту: 27-34-80.

-  Електронна адреса факультету економіки і менеджменту: E-mail:fek_kgu@ mail. ru

цей розділ і подальший розроблений відповідно до положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, затвердженого вченою радою КГУ від 27 жовтня 2005 року, протокол №3

 

 
Top! Top!