Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА На 2004 - 2005 навчальний рік З дисципліни: «Акушерство і гінекологія»
 
 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА На 2004 - 2005 навчальний рік З дисципліни: «Акушерство і гінекологія» Печать E-mail
27.11.11 19:43

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА На 2004 - 2005 навчальний рік З дисципліни: «Акушерство і гінекологія»

 

 

1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Метою вивчення дисципліни є підготовка висококваліфікованих лікарів ветеринарної медицини, клініцистів, які здатні в умовах виробництва вирішувати складні питання пов'язані з організацією відтворення стада сільськогосподарських і домашніх тварин. В навчальному процесі дисципліна займає провідне місце серед інших клінічних дисциплін в підготовці практичного лікаря-клініциета.

Акушерство дає змогу підготувати лікаря, який здатний вирішувати теоретчні і практичні питання пов'язані з особливостями життєдіяльності жіночих статей при заплідненноеті, вагітності, пологах і післяпологовому періоді. Гінекологія дає можливість лікарю ветеринарної медицини оволодіти практичними навиками при наданні допомоги самкам і самцям при розладах у них статевої сфери, а біотехніка розмноження і андрологія - особливості штучного осіменіння сільськогосподарських тварин.

Знання і практичні навики одержані студентами за дисциплінами дозволяють випускникам факультету ветеринарної медицини впевнено включатися у виробничий процес після закінчення вузу і вирішувати успішно практичні проблеми клінічної ветеринарії.

Перелік дисциплін, вивчення яких базується на знанні предмету

В межах програми.

№ пп

Назва дисципліни

Період вивчення (курс, семестр)

Денна форма навчання

І.

2.

Виробнича переддипломна практика. Дипломна робота.

5/9 5/10

Перелік дисциплін, які забезпечують засвоєння в межах програми

№п/п

Назва дисципліни

Період вивчення (курс, семестр)

І. 2. 3.

Анатомія сільськогосподарських тварин Нормальна фізіологія с/г тварин Патологічна фізіологія с/г тварин

1-2 / 1-3 2 / 3-4

2-3 / 4-5

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділу

К-ть

Розподіл годин, денна форма навчання

Всього

Пп

Тем

Лекції

Лабор. занят.

Практ. занят.

Семін. занят.

Навч. практ.

Сам. роб.

1.

Введення в дисципліну.

1

2

.

-

-

-

-

2

2.

Морфологія статевого апарату самок.

1

-

2

-

-

-

20

22

3.

Фізіологія розмноження самок

1

2

4

-

-

2

26

34

4.

Фізіологія розмноження самців

1

2

2

-

-

-

12

16

5,

Одержання сперми

1

-

2

-

-

-

2

4

Б.

Фізіологія і біохімія сперми

1

2

Б

-

-

-

-

8

7.

Розбавлення і зберігання сперми

1

2

-

-

-

4

Б

8.

Організація штучного осімеяіння

1

2

Б

-

-

4

2

14

9.

Трансплантація ембріонів

1

-

-

-

-

2

2

10.

Кріобіологія консервації сперми

1

-

-

-

-

-

2

2

11.

Запліднення

1

2

2

-

-

-

-

4

12.

Вагітність

1

2

8

-

-

Б

І8

34

13.

Патологія вагітності

1

4

2

-

-

-

4

10

14.

Фізіологія родів

1

2

4

-

-

-

4

10

15.

Патологія родів

1

2

Б

-

-

.

4

12

16.

Ембріональна смертність

1

-

-

-

-

-

2

2

17

Патологія післяродового періоду

2

2

10

-

-

-

6

18

18

Фізіологія і патологія новонароджених

1

2

-

-

-

-

-

2

19

Фізіологія і патологія молочної залози

2

2

8

-

-

Б

10

26

20

Ветеринарна гінекологія

1

2

8

-

-

-

6

16

21

Неплідність плідників (імпотенція)

1

-

-

-

-

-

2

2

22

Акушерсько-г інеколо - гічна диспансеризація

1

2

-

-

-

-

-

2

23

Відновлення, стимуля­ція і синхронізація відтворної функції

1

2

2

24

Електропунктурна рефлексотерапія

1

-

-

-

-

-

2

2

25

Основи судово-ветери­нарного акушерства

1

-

2

-

-

-

4

6

Всього годин

27

36

72

-

-

18

132

240

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Лекції

Номер

Тема та зміст

Лекції

Обсяг годин

 

№пп Розділу теми

Денна ф. н.

 

 

1. І.1

Введення в дисципліну. ВИзначення і зміст курсу. Коротка історія розвитку дисципліни.
Значення дисципліни і її складових частин.
Стан і завдання курсу. Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами.
Досягнення вчених України та інших зарубіжних країн в розвитку дисципліни.

2

 

2. І.2

Фізіологія розмноження. Поняття роз-мно­ження і відтворення. Статеве і безстатеве розмноження. Партеногенез. Еволюція статевого процесу і статевого апарату. Статева і фізіологічна зрілість тварин.

2

 

Фізіологія розмноження. сТатевий цикл самок .Характеристика стадій статевого циклу. Класифікація статевих циклів. Нейро­ендокринна регуляція статевих циклів. Видові особливості статевого циклу у різних самок. Значення статевого циклу.

2

 

3. І.3

Фізіологія розмноження самців. Анатомо-гістологічна характеристика розмноження і фізіологія статевого апарату самців. Порівняльна характе-ристика. Спермогенез і овогенез. Статеві рефлекси самців і фізіологія
осіменіння. Видові особливості статевого акту. Типи вищої нервової діяльності плідників і комплектування ними племпі-дприємств. Види гальмування статевих рефлексів. Види природної злучки с/г тва-рин. Організація природного осіменіння.

2

 

4. 1. 4

Фізіологія і біохімія сперми. Оцінка якості сперми. Поняття: сперма, еякулят, сім'я, спермій, сперматозоїд, живчик. Сперма і її склад. Хімічний склад сперми. Будова сперміїв і їх хімічний склад. Фізіологічні особливості сперми різних видів лідників. Два фізіологічні типи сперми. Біохімічні процеси сперми. Методи визначення запліднюючої здатності плідників і їх сперми. Методи оцінки якості сперми.

2

 

5. І.5

Розбавлення, зберігання і транс-портування Сперми плідників. Наукове обгрунтування розбавлення сперми і мета розбавлення. Синтетичні середовища і їх склад. Ступіні розбавлення. Методи і режими зберігання сперми, їх обгрунтування. Транспортування сперми плідників. Біоконтроль розріджувачів.

2

 

6. 1.6

Організація штучного осімеишня тварин і Птиці. Організація штучного осіменіння і його засновник І Л. Іванов. Значення штучного осіменіння тварин. Методи і способи штучного осіменіння тварин і птиці. Організація роботи на станціях по племінній справі і штучному осіменінні. Філіали і пункти по штучному осіменінню, їх штати і кадри. Основні напрямки роботи станцій, філіалів і пунктів.

2

 

7. ІІ.1

Запліднення І його суть. Суть процесу запліднення. Місце запліднення. Біологічне значення запліднення. Фактори впливаючі на процес запліднення (фізіологічні і технологічні). Історія процесу запліднення. Теорії преформізму. Стадії запліднення. Поліспермія, суперфекундація, статева детермінація, партогенез.

2

 

8. ІІ.2

Фізіологія вагітності Поняття про вагітність і її види. Етапи розвитку індивіда. Стадії розвитку зиготи. Розвиток плодових оболонок при багатоплідності. Навколоплідні води і їх значення. Плацента і її функції. Плацентарний бар'єр. Класифікація плацент.

2

 

ІІ 2

Фізіологія вагітності. Живлення ембріонуі гаїоду в різні фази їх розвитку. Пуповина. Кровообіг гаїоду. Визначення віку плоду. Протяжність вагітності у тварин і причини, які на неї впливають. Методи діагностикивагітності (зовнішні, внутрішні, лабораторні та інші). Значення ранньої діагностики вагітності і неплідності. Анатомотопографічні і фізіологічні зміни в рганізмі.

 

9. ІІ.3

Патологія вагітності. Значення зовнішніх івнутрішніх факторів У Виникненні патології вагітних самок. Основні хвороби вагітних самок. Аборти, їх причини, розповсюдження, клініка, класифікація, збитки і профілактика. Догляд за тваринами у післяабортному періоді. Відновлення відтворної функції самок після абортів.

2

 

10. ІІ. .3

Патологія вагітності. Маткові кровотечі .Передчасні перейми. Набряк вагітних. Залежування вагітних. Випадання піхви.

2

 

ІІ. 3

Патологія вагітності. Остеодистрофія. Маткові грижі. Випадіння матки. Позаматкова вагітність. Несправжня вагітність. Зверхплідність. Профілактика хвороб вагітних самок.

 

11. ІІ. 5

Фізіологія родів і післяродового періоду. Визначення родового акту. Теорії родів. Складові компоненти родового акту і їх характеристика. Передвісники родів. Анатомотопографічні взаємовідношення плода і родових шляхів.

2

 

ІІ.5

Фізіологія родів і післяродового Періоду. Механізм родового акту. Перебіг родів (загальне положення). Зміна положення, передлежання, позиції і членорозміщення під час родів. Вплив положення матері на характер перебігу родів. Видові особливості родового акту. Післяродовий період у самок, його перебіг і контроль за ним. Зміни в організмі матері протягом післяродового періоду. Організація родових відділень роботи в них. Ведення нормальних родів. Особливості догляду за породіллями в післяродовому періоді і новонародженими.

 

12. ІІ.6

Патологія родів. Причини патологічнихродів. План акушерського дослідження і постановка діагнозу. Акушерський інструментарій та його застосування. Основні принципи акушерської допомоги при патологічних родах. Слабкі перейми і потуги. Сильні перейми і потуги. Перекручування матки. Вузькість тазу. Вузькість вульви і піхви. Звуження каналу шийки матки. Спазм шийки матки. Сухі роди. Неправильні взаємовідношення плода і Родових шляхів. Неправильні положення і передлежання. Неправильні позиції і членорозміщення.

2

 

ІІ. 6

Патологія родів. Патологія родів обумовлена багатоплідністю у одноплідних тварин, перерозвиток і виродливість плода. Затримка посліду. Вивернення матки.

Фетотомія і кесарів розтин. Профілактика патологічних родів у тварин.

 

13. ІІ.8

Патологія післяродового періоду. Причини патології післяродового періоду. Травми родових шляхів (розриви проміжності, піхви, матки). Післяродові вульвіти. Загальна післяродова інфекція (сепсис). Субінволюція матки. Післяродова сапремія. Залежування після родів.

2

 

ІІ.8

Патологія Післяродового Періоду. Післяродова еклапсія. Післяродовий невроз. Післяродовий парез. Поїдання посліду і приплоду. Профілактика після родової патології. Заходи по нормалізації післяродового періоду.

 

14. ІІ.9

Фізіологія і патологія новонарод-жених Тварин. Визначення новонарод-женого. Перша допомога, догляд, годівля і утримання новона-роджених. Особливості фізіологічних процесів в організмі ново-народжених. Зовнішні і внутрішні фактори впливаючі на народ-ження слабкого, з низькою резистентністю молодняка. Значення штучної вітамінізації самок перед родами. Вади розвитку і основні хвороби новонароджених. Кровотеча з пупка. Запалення пупка. Фістула Урахуса. Затримання первород-ного калу (меконію). Природжена відсутність анального отвору і прямої кишки. Значення профілакторію.

2

 

15. ІІ.10

Фізіологія і патологія молочної залози. Коротка анатомофізіологічна характе­ристика молочної залози самок різних видів тварин. Догляд за вім'ям і технологія доїння. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на розвиток і функцію молочної залози. Гіпогалактія

і агалактія, їх види, причини і профілактика. Основні причини патології молочної залози. Мастити, їх причини, розповсюдження і їх економічні збитки у самок різних видів тварин. Класифікація маститів. Серозний катаральний і фібринозний мастит корів. Серозний набряк вим¢я.

2

 

ІІ.10

Фізіологія і патологія молочної залози.Гнійний і геморагічний мастит. Специфічні мастити. Окриті мастити. Мастити свиней і овець. Профілактика маститів. Індурація і гангрена вім'я. Травми вім'я. Аномалії і хвороби лійкового каналу. Фукнкціональні розлади вім'я. Дерматити вім'я. Фурункульоз, віспа вим'я. Папіломи дійок. Профілактика захворювань молочної залози.

 

16. ІІІ. 1

Ветеринарна гінекологія. Визначення неплідності і яловості. Класифікація форм неплідності, причини, економічні збитки. Симптоматична неплідність.

2

 

ІІІ. 1

Ветеринарна гінекологія. Набута, стареча, кліматична і експлуатаційна неплідність. Аліментарна, штучна та імунна неплідність. Система комплексних заходів попрофілактиці і ліквідації неплідності, яловості та малоплідності тварин.

 

17. ІІІ. 2

Акушерсько-гінекологічна диспансеризація. Визначення і значення диспансеризації. Складові частини дисансеризції і їх роль у поліпшенні справ По відтворенню стада тварин.

2

 

18. ІІІ. 3

ВІдновлення, стимуляція і синхро-нізація Відтворної функції самок і самців.

Теоретичні основи проведення стимуляції відтворної функції у самок і самців. Застосування біологічної стимуляцій Використання для стимуляції проста-гландинів, нейротропних, гормональних препаратів.

2

 

ІІІ. 4

Електропунктурна рефлексотерапія при Гінекологічних захворюваннях і маститах у Корів. Теоретичні основи застосування електропунктурної рефлексотерапії. Прилади і пристрої, їх технічні характеристики і методики застосування у практиці ветеринарної медицини. Економічна ефективність застосування рефлексотерапії в акушерстві і гінекології та при патології молочної залози.

Разом: 36

3.2. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ.

Номер

ТЕМА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

Обсяг, год.

№пп

Розділу

Денна ф. н.

.

1. І.2

Морфологія статевого апарату самок. Анатомо-гістопогічна будова І топографія статевого апарату самок. Фізіологічні особливості статевого апарату самок. Структура статевого циклу і його нейро­гуморальна регуляція.

2

2-3. І.2

Морфологія і фізіологіястатевого аПарату самок. Вивчення будови і топографії статевого апарат}' корів і кобил в умовах Сумського м'ясокомбінату. Вивчення феноменів стадії статевого циклу самок різних видів.

4

4. І.3

Морфологія статевого апарату самців. Анатомо-гістологічиа будова і функція статевого апарату самців.

2

5. І.4

Одержання сперми від плідників.Будова і підготовка штучних вагін до роботи. Методи стерилізації вагін.

2

6. І.4

Показники якості сперми. ВІзуальна і
мікроскопічна оцінка якості сперми
плідників. Визначення показників густоти і
активності сперміїв. Визначення концен-трації сперміїв.

2

7. І.4

Показники якості С-яг/шм. Визначення % живих і мертвих, % патологічних форм та інтенсивності дихання сперміїв.

2

8. І.4

Показники якості Сік/ши. Визначення абсолютного показника живучості сперміїв. Санітарна оцінка сперми. Загальне мікробне забруднення, колітитр, колііндекс.

2

9. І.6

Екскурсія на Сумське племпідпри-ємство. Виїзд на Сумське обласне племпідприємство з метою вивчення методики одержання сперми від бугаїв і кнурів-плідників, мтодики визначення основних її якісних показників в умовах виробництва, а також ознайомлення з технікою і технологією
заморожування сперми, кріогенним устаткуванням і технікою безпеки роботи з ним.

2

10. ІІ.7

Введення сперми. Знайомство з інструментами і апаратурою для введення сперми при штучному осіиенінні та вивчення методики підготовки їх до використання.

2

11. ІІ.7

Введення сперми. Оволодіння способами і методами штучного осіменіння корів, кобил і свиней ( на живих об'єктах) в умовах Сумського м'ясокомбінату.

2

12. І.8

Підсумкове Заняття. По розділам: "Методи оцінки якості сперми", "Методи одержання сперми", "Фізіологія і біохімія сперми","Розбавлення сперми", "Способи і методи штучного осіменіння".

2

13. ІІ. 2

Вагітність. Теоретичні основи запліднення і фактори впливаючі на процес запліднення. Фізіологія вагітності, Препаровка статевих органів вагітних самок. Вивчення плодових оболонок, пла-центи, пупкового канатику особли-востей системи кровообігу плода Визначення віку плода.

2

14-15. ІІ.2

Вагітність. Відпрацювання і оволодіння лабораторними методами діагности-ки і вагітності самок. Вивчення і володіння клінічними методами діагностики вагітності і неплідності самок (на живих об'єктах) в умовах Сумського м'ясокомбінату, учгоспу та інших господарствах.

2

16. ІІ.3

Патологія Вагітності Техніка акушерської допомоги при перекручуванні матки. Техніка оперативної допомоги при випадінні піхви у корів. Аборти. Знайомство з правилами і методами дослідження викиднів для встановлення причин аборту. Інфекційні, інвазійні та незаразні аборти. Догляд за тваринами в післяабортованому періоді.

2

17.ІІ.4

Підсумкове заняття. По розділу:"Фізіологія, діагностика і патологія вагітності".

2

18. ІІ.5

Фізіологія родів і післяродового періоду. Вивчення техніки допомоги самкам при нормальних родах. Положення, передлежання, позиція і членорозміщення плоду. Організація родопомочі в родильних відділеннях і на фермах. Надання першої допомоги новонародженим. Догляд за породілями.

2

19. ІІ.5

Фізіологія родів і післяродового періоду. Контроль за протіканням післяродового періоду. Видові особливості родів у самок різних тварин. Вивчення акушерських інструментів, їх призначення і застосування.

2

20. ІІ.6

Патологія родів. Вивчення техніки допомоги самкам при патологічних родах. Основні

принципи родопомочі. Неправильні взаємовідношення плода і родових шляхів.
План акушерського дослідження. Оперативне акушерство. Робота на фантомі по вивченню неправильних взаємовідношень плода і родових шляхів, які найчастіше зустрічаються в умовах виробництва. Аномалїі розвитку і виродливість плодів. Надання допомоги самкам. Фетотомія, ЇЇ застосування, необхідність і недоліки.

2

21. ІІ.6

Патологія родів. Невідкладні акушерські операції (кесарів розтин, ампутація вагітної матки, недостатнє розкриття родових шляхів та ін.) Робота на боїнському матеріалі і живих об'єктах в умовах кафедри і м'ясокомбінату.

2

22. ІІ.7

Підсумкове заняття. По розділу: " Фізіологія і патологія родів"

2

23-24. ІІ.8

Патологія післяродового періоду. Вивчення техніки накладання швів на вульву при розривах. Надання допомоги при пошкодженнях піхви і розривах матки, при вивороті і випадінні матки. Техніка підняття корів при залежуванні і техніка вдування повітря у вим'я при післяродовому парезі. Методи знеболювання при акушерській патології. Відпрацювання техніки аортопунції.

4

25-26. ІІ.8

Патологія післяродового періоду.Терапія гострих післяродових ендометритів. Аналіз ефективності патогенетичної терапії при гострих ендометритах у корів. Надання допомоги і профілактика при патологічних

родах та патології, яка виникає в післяродовому періоді (ветеринарно-акушерська рецептура).

4

27. ІІ.8

Підсумкове заняття. По розділу "Патологія післяродового періоду".

2

28-29. ІІ.10

Молочна залоза. Вивчення анатомо - фізіологічних особливостей молочної залози самок різних видів тварин. Препарування боїнських препаратів молочної залози. Методика дослідження молочної залози. Основні форми патології і основні причини захворювання вим'я у тварин. Терапія маститів у корів. Загальні принципи терапії маститів у корів. Приватна терапія маститів (при конкретних формах). Ветеринарно-акушерська рецептура при лікуванні маститів.

4

30. ІІ.10

Молочна залоза. Діагностика і терапія субклінічних маститів.

2

31. ІІ.10

Молочна залоза. Володіння технікою лікувальних процедур при патологічних процесах в області молочної залози у самок.

2

32-33.ІІІ.1

Гінекологія. ОВолодіння методами діагностики гінекологічних захворювань самок (на живих об'єктах) в умовах Сумського м'ясокомбінату, учгоспу та інших господарствах. Оволодіння метода-ми лікування гінекологічних захворювань самок (на живих об'єктах) в умовах Сумського м'ясокомбінату, учгоспу та інших господарствах (енеклеація жовтих тіл, пункція та роздавлення, та інше).

4

34. ІІІ.1

Гінекологія. Аналіз стану відтворення стадаВРХ, свиней та овець. Аналіз результатів гінекологічної диспан-серизації (по матеріалам акредитації Сумського НАУ). Розрахунок показників запліднюваності самок і методики визначення виходу приплоду на 100 маток та індекса запліднюваності. Показники і причини бракування корів і свиноматок (по матеріалам дипломних робіт). Показники і причини яловості корів і телиць. Критерій оцінки форм неплідності свиноматок. Показники гінекологічних захворювань корів та еервіс-періоду. Розрахунок економічних збитків від неплідності і яловості корів та неплідності і малоплідності свиноматок. Розробка комплексного плану заходів по профілактиці та ліквідації неплідності, малоплідності і яловості самок.

2

35. ІІІ.1

Гінекологія. ВиРобничі ситуації: "Гінекологічні захворювання", "Система заходів при неплідності і малоплідності", "Біотехнологія відтворення стада".

2

36.ІІІ.5

Акушерська Експертиза. Судово-ветеринарна акушерськаекспертиза: 1 .Родопоміч і миттєва смерть породілі.2.Травматичні пошкодження під час родового процесу. .Затримка посліду.4 Аборти. 5 Аборти лікарського походження(атрогенні). 6.Вивернення і інвагінація матки.

7.Післяродовий парез. 8.Захворювання молочної залози. 9.Відповідальність при отруєнні тварин в процесі "стимуляції статевої охоти". 10.При ректальному дослідженні. 11 .При енеклеації жовтих тіл. 12.При неправильному визначенні вагітності тварин.

2

Разом 72

3.5 НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА.

Номер

ТЕМА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

Обсяг год.

№пп

Розділу

Денна ф. н.

1. 1.2 Морфологія і фізіологія розмноження самок. 2

1.6 Методи і способи штучного осіментня корів 4
І телиць. Вивчення анатомо-топографічної
будови статевих органів самок в умовах
господарств і м'ясокомбінату.

Відпрацювання практичних навиків по штучному осіменінню корів і телиць.

2. ІІ.2 Клінічні методи діагностики вагітності у 6

Самок. Відпрацювання і освоєння клінічних методів діагностики вагітності у корів, кобил, телиць та свиноматок в умовах господарств та м'ясокомбінату.

3. ІІІ. І Клінічні методи діагностики гінекологічних 6
11.10 Захворювань у самок і методи їх терапії.

Методи діагностики і терапії клінічних та Субклінічних маститів. Відпрацювання і освоєння клінічних методів діагностики гінекологічних захворювань самок, клінічних і субклінічних маститів та методів терапії вищезгаданої патології в умовах господарств і м'ясокомбінату.

Разом : 18

3.6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№.пп. Розділу

Тема та зміст заняття.

Обсяг, год

1. І.2

Видові особливості статевого циклу ссамок. Робота на електріфікованому стенді по вивченню структури і видових особливостей статевого циклу самок різних видів тварин.

24

2. І.2

Механізм дії статевих гормонів» Робота на електрифікованому стенді по вивченню механізму дії статевих гормонів самців і самок.

36

3. І.5.-6

Одержання, розбавлення і зберігання сперми. Організація штучного осіменіння

10

4. ІІ.2

. Методи діагностики вагітності. Вивчення особливостей діагностики вагітності у різних видів самок

26

5. ІІ.5

Видові особливості родового процесу у самок.Робота на електрифікованому стенді по вивченню видових особливостей родового процесу.

36

Разом: 132

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.

 

№пп

Вид

НАЗВА

1. Основна.

Студенцов А. П., Шипілов В. С., Суботіна Л. Г., Преображенський М. В. Ветеринарне акушерство і гінекологія. М.,Колос,1980.

2. Основна

Акатов В, О.,Булгаков М. М.,Звєрева Г. В.,Суботіна Л. Г., Шипілов В. С. Практикум по ветеринарному акушерству, гінекології і штучному осіменінні сільськогосподарських тварин. М.,Колос, 1973.

3. Основна

Карпов В. А. Акушерство і гінекологія дрібних домашніх тварин. М., Росагропромвидат,1990.

4 Додаткова Родін ІЛ. Дарасов В. Р.,Якимчук ІЛ. Практикум

По акушерству, гінекології і штучному осіменінні сільськогосподарських тварин.,М.,Колос, 1979.

5. Додаткова Харенко М. І.,Черненко М. В. Біотехніка

Розмноження свиней-К. ,"Ветінформ», 1996.

6. Додаткова Петров В. О., Мусієнко В. Ф., Іванніков О. О.

Основи електропунктурної рефлексотерапії великої рогатої худоби. Суми. Козацький Вал., 1997.

5. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ.

Оцінка: "Відмінно".

1. 100% відпрацювання усіх розділів і тем розділів дисципліни.

2.  Повне відпрацювання практичних навиків передбачених
темами розділу.

3.  Виконання історії хвороби (курсової роботи).

4.  Абсолютна успішність при здачі підсумкових занять.

5.  Успішне проходження навчальної практики.

Оцінка: "Добре"

1.100% відпрацювання усіх розділів і тем розділів дисципліни.

3.  Виконання історії хвороби (курсової роботи).

4.  Успішність на оцінку "добре" при здачі підсумкових занять.

5.  Виконання програми навчальної практики.

Оцінка "Задовільно"

1. 100% відпрацювання усіх розділів і тем розділів дисципліни.

2.  Повне відпрацювання практичних навиків передбачених
темами розділу.

3.  Виконання історії хвороби (курсової роботи).

4.  Успішність на оцінку "задовільно" при здачі підсумкових
занять.

5.  Виконання програми навчальної практики.

ЗАЛІК.

1.  Відпрацювання пропущених лекцій і ЛПЗ.

2.  Здача усіх підсумкових занять.

3.  Успішне проходження поточних атестацій.

Зав. кафедри, професор М. І.Харенко

 

Последнее обновление 28.11.11 13:46
 
 
Top! Top!