Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы Робоча навчальна програма Лісова таксація
 
 

Робоча навчальна програма Лісова таксація Печать E-mail
23.12.11 23:02

Робоча навчальна програма Лісова таксація

1.  Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є пізнання таксаційних ознак, зв’язків і закономірностей у різних об’єктах обліку лісу, оволодіння принципами і методами лісової таксації, методологією побудови лісотаксаційних нормативів, передовою технологією лісооблікових робіт.

Окрім цього, майбутній спеціаліст має вміти проводити наукові дослідження з використанням засобів і прийомів лісової таксації, методів математичного моделювання на ЕОМ, обробляти і аналізувати отримані результати, володіти раціональними прийомами пошуку науково-технічної інформації в галузі лісової таксації.

Нормативні
дані

Форма

Навчання

Курс

Семе-

Стри

Лекції

(годин)

Практичних (семінарських)

(годин)

Лабора-торних (годин)

Усього

(годин)

Самостійна робота

(годин)

Заліки

(семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

IV

1

28

26

-

78

11

-

1

Заочна

IV

1

6

4

-

21

5

-

1

2. Тематичний план дисципліни

А) розподіл навчального часу, що приділяється на дисципліну для студентів денної форми навчання:

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю

З них

Лекції

Практ., лабор., семин. зан.

Сам. ро-бота

1

2

3

4

5

6

1.

Таксація зрубаних дерев

3

3

1

Поточний опит

2.

Таксація ростучих дерев

4

4

2

Поточний опит

Тестування

3.

Таксація приросту деревного стовбура

4

3

1

Поточний опит

Тестування

4.

Таксація заготовлених лісоматеріалів

2

2

1

Поточний опит

Тестування

5.

Лісотаксаційні ознаки насаджень

4

3

2

Поточний опит

6.

Визначення запасу деревостанів

3

3

1

Поточний опит

7

Сортиментація запасу лісових насаджень

2

2

1

Поточний опит

Тестування

8

Таксація приросту запасу лісових масивів

3

3

1

Поточний опит

9

Таксація лісосічного фонду

3

3

1

Поточний опит

Іспит

Разом:

28

26

11

Іспит

Б) розподіл навчального часу, що приділяється на дисципліну для студентів заочної форми навчання:

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю

З них

Лекції

Практ., лабор., семин. зан.

Сам. ро-бота

1

2

3

4

5

6

1

Таксація зрубаних дерев

1

0,5

0,5

Поточний опит

2

Таксація ростучих дерев

1

0,5

1

Поточний опит

Тестування

3

Таксація приросту деревного стовбура

0,5

0,5

0,5

Поточний опит

Тестування

4

Лісотаксаційні ознаки насаджень

0,5

0,5

0,5

Поточний опит

5

Визначення запасу деревостанів

1

0,5

1

Поточний опит

Тестування

6

Сортиментація запасу лісових насаджень

0,5

0,5

0,5

Поточний опит

7

Таксація приросту запасу лісових масивів

1

0,5

0,5

Поточний опит

8

Таксація лісосічного фонду

0,5

0,5

0,5

Поточний опит

Іспит

Разом:

6

4

5

Іспит, залік.

В) зміст тем курсу (денне відділення):

Тема №1. Таксація зрубаних дерев

Лекція 1. Таксаційні ознаки зрубаних стовбурів та способи їх визначення.

1. Об'ємоутворюючі ознаки дерев.

2. Форма поперечного перетину стовбурів, залежність від екологічних чинників.

3. Способи визначення площ поперечних перегинів стовбурів, їх точність.

Лекція 1. Способи визначення об'єму зрубаних дерев.

1.  Визначення об'єму стовбура і його частин за простими і складними формулами.

2. Порівняльна оцінка і точність різних способів.

3. Модельні уявлення про геометрію деревного стовбура.

Лекція 2. Форма та збіг стовбура. Форма поздовжнього перетину.

1.  Порівняння форми стовбура та його частин з правильними тілами.

2.  Показники форми. Збіг деревного стовбура, види збігу, методи їх вимірювання.

3.  Визначення коефіцієнтів форми.

Лекція 3. Визначення об'єму ділових сортиментів, дерев, ліквідної деревини і відходів.

1. Розкряжування стовбура на сортименти.

2.  Облік кори окремого дерева, способи обліку її об'єму.

3.  Визначення об'єму сучків, гілок і коренів окремих дерев на основі таксаційних закономірностей.

Тема № 2. Таксація ростучих дерев

Лекція 1. Особливості таксації ростучих дерев. Повнодеревність стовбурів. Видове число стовбура, його визначення.

1.  Категорії видових чисел: старе, нове, істинне, нормальне, абсолютне.

2. Зв'язок старого видового числа з коефіцієнтом форми.

3. Спрощені способи обчислення старого видового числа.

4. Закономірності у зміні видових чисел стовбура.

5. Практичне і теоретичне значення видових чисел в лісооблікових роботах.

Лекція 2. Таксаційні показники зростаючих дерев та способи їх визначення.

1. Вимірювання діаметра і висоти зростаючого дерева.

2. Принципи роботи висотомірів.

3. Умови правильності визначення висот дерев приладами.

Лекція 3. Методи та наближені формули визначення об'єму стовбура ростучого дерева.

1. Об'ємні таблиці.

2. Точність різних методів.

3. Моделювання твірної стовбура з використанням математичних функцій.

4. Встановлення віку ростучих дерев.

5. Дійсний і господарський віки дерев.

Тема № 3. Таксація приросту деревного стовбура

Лекція 1. Поняття про приріст дерев, його значення і залежність від природних чинників.

1. Приріст дерев за окремими таксаційними показниками і способи його визначення.

2. Категорії приросту.

3. Види поточного приросту: річний, періодичний, загальний.

4. Прирости абсолютний і відносний.

Лекція 2. Закономірності у зміни поточного і середнього приростів з віком, їх значення.

1. Зміна з віком коефіцієнта форми g2 і видового числа стовбурів.

2. Складні, наближені і спрощені способи визначення поточного приросту об'єму стовбура, їх теоретичні основи.

Лекція 3. Методи визначення проценту поточного приросту таксаційних показників дерева.

1. Точність визначення поточного приросту об'єму дерева.

2. Точність визначення поточного приросту об'єму на зрубаних і зростаючих дерев.

Лекція 4. Оцінка точності визначення поточного приросту об'єму дерев.

1. Аналіз ходу росту деревного стовбура, його види, можливості моделювання на ЕОМ.

2. Повний аналіз особливостей росту окремого дерева.

3. Закономірності росту, моделювання росту, функції росту.

Тема № 4. Таксація заготовлених лісоматеріалів

Лекція 1. Класифікація заготовленого лісу і лісоматеріалів. Таксація круглих лісоматеріалів.

1. Облік круглих лісоматеріалів.

2. Вимоги круглих лісоматеріалів.

3. Розподіл стовбурної деревини за розмірно-якісними категоріями.

Лекція 2. Способи визначення об'єму сортиментів.

1. Наближені формули для визначення об'єму круглих лісоматеріалів.

2. Ваговий спосіб обліку круглих лісоматеріалів.

3. Таблиці об'ємів колод, методи складання, область застосування.

Лекція 3. Визначення об'ємів довгомірних колод.

1. Таблиці об'ємів вершинних колод.

2. Помилки визначення.

3. Обмір колод в штабелях за коефіцієнтом їх повнодеревності.

Тема № 5. Лісотаксаційні ознаки насаджень

Лекція 1. Види деревостанів за лісівничо-соціальними ознаками.

1. Ярус насадження, як об'єктом обліку.

2. Вимоги до виділення ярусів.

2.  Нормальні і модальні насадження. Таксація насаджень за елементами, поколіннями лісу і ярусами.

Лекція 2. Середній діаметр і середня висота, способи визначення. Середній вік деревостану.

1. Середня висота деревостану, ярусу.

2. Верхня висота деревостану, способи визначення та застосування.

3. Особливості визначення середнього віку різновікового лісу.

Лекція 3. Запас деревостану, його види, характеристика і способи визначення.

1. Визначення запасу деревостану із застосуваннями функції твірної.

2. Клас товарності деревостану, принципи встановлення і значення в лісообліковіх роботах.

3. Приріст деревостану за таксаційними показниками.

4. Позначення деревних порід, коефіцієнти запасу елементів і поколінь лісу у формулі складу.

Лекція 4. Зімкнутість намету, густота і повнота деревостану ярусу.

1. Інструменти для визначення повноти.

2. Визначення відносної повноти змішаних і різновікових деревостанів. 3. Максимальна, оптимальна та критична площа поперечного перерізу, способи розрахунку.

Лекція 5. Таксаційні показники насадження та їх визначення.

1. Переважаюча, головна і материнська порода насадження.

2. Умови виділення головної породи в якості переважаючої.

3. Клас віку насадження, визначення, межі для різних категорій. Вікові групи насаджень.

4. Клас бонітету насадження. Загальна бонітувальна шкала М. Орлова. Сучасні принципи визначення класів бонітету насаджень.

5. Динамічні бонітетні шкали.

6. Зв'язок класу бонітету з типом лісу.

Тема № 6. Визначення запасу деревостанів

Лекція 1. Способі визначення запасу деревостанів, їх теоретичні основи.

1. Класифікація способів визначення запасу деревостанів

2. Перелікові, окомірні і вимірювальні способи таксації запасу деревостанів. 3. Особливості таксації запасу деревостану на ЕОМ.

Лекція 2. Визначення запасу деревостанів, елементів лісу.

1.  Визуальне визначення запасу деревостанів, елементів лісу.

2.  Визначення запасу за простими формулами (М. П. Анучина, К. І. Нікітіна та ін.).

3.  Номограма для визначення запасів деревостанів.

4.  Значення стандартних таблиць сум площ перетинів і запасів при повності 1,0 і таблиць ходу росту нормальних насаджень.

Тема № 7. Сортиментація запасу лісових насаджень

Лекція 1. Теоретичні основи і методи сортиментації запасу деревостанів.

1. Індивідуальна подеревна сортиментація за модельними і обліковими деревами та твірною стовбура.

2. Сортиментація за таблицями збігу стовбурів за розрядами висот.

3. Визначення структури запасу деревостанів за сортиментними таблицями.

4. Класифікація сортиментних таблиць, методи складання.

5. Умови і техніка використання сортиментних таблиць.

Лекція 2. Якісна оцінка запасу лісового фонду.

1. Товарні таблиці, їх види і зміст.

2. Методи складання товарних таблиць.

3. Практичне значення товарних таблиць.

4. Сфера застосування товарних таблиць, техніка використання, похибки способу.

5. Економічне значення визначення товарної структури.

Тема № 8. Таксація приросту запасу лісових масивів

Лекція 1. Страти за ознаками складу, віку, лісорослинних умов і однорідності господарського режиму деревостанів як основа обліку приросту запасу лісового фонду.

1.  Застосування таблиць ходу росту нормальних насаджень з коректуванням на повноту.

2.  Визначення поточного приросту запасу методом приростних коефіцієнтів

3.  Наукові основи, способи застосування, похибки способу.

Лекція 2. Визначення сумарної величини точної зміни запасів лісових масивів.

1. Визначення сумарної величини за результуючими даними таблиць класів віку, бонітету, повноти і запасу насаджень за переважаючими породами.

2.  Таксація приросту запасу лісових масиві за спеціальними таблицями поточного приросту насаджень (В. В. Загреєва, В. В. Антанайтіса).

3. Таблиці прогнозу приросту насаджень.

Тема № 9. Таксація лісосічного фонду

Лекція 1. Методи таксації лісосік.

1. Поняття про лісосічний фонд.

2. Лісосіка, ділянка, виділи, умови їх виділення.

3. Відвід і оформлення лісосік.

4. Відведення лісосік на базі використання сучасних технологій.

Лекція 2. Види відпуску лісу на корені.

1. Настанови з відводу і таксації лісосік.

2. Поняття про матеріальну оцінку лісосік.

3. Виявлення товарної структури запасу на лісосіках за сортиментними таблицями.

4. Сортиментація запасів лісосік.

Лекція 3. Поняття про лісові такси, лісотаксаційні пояси, розряди такс.

1.  Документація при таксації лісосічного фонду.

2.  Контроль робіт таксації лісосік.

3.  Контроль за використанням лісосічного фонду (попередній, поточний, наступний). Освідчення місць рубок.

4.  Оцінка недорубів.

Г) зміст тем курсу (заочна форма навчання):

Тема №1. Таксація зрубаних дерев

Лекція 1. Таксаційні ознаки зрубаних стовбурів та способи їх визначення.

1. Об'ємоутворюючі ознаки дерев.

2. Форма поперечного перетину стовбурів, залежність від екологічних чинників.

3. Способи визначення площ поперечних перегинів стовбурів, їх точність.

Лекція 1. Способи визначення об'єму зрубаних дерев.

4.  Визначення об'єму стовбура і його частин за простими і складними формулами.

2. Порівняльна оцінка і точність різних способів.

3. Модельні уявлення про геометрію деревного стовбура.

Лекція 2. Форма та збіг стовбура. Форма поздовжнього перетину.

4.  Порівняння форми стовбура та його частин з правильними тілами.

5.  Показники форми. Збіг деревного стовбура, види збігу, методи їх вимірювання.

6.  Визначення коефіцієнтів форми.

Лекція 3. Визначення об'єму ділових сортиментів, дерев, ліквідної деревини і відходів.

1. Розкряжування стовбура на сортименти.

5.  Облік кори окремого дерева, способи обліку її об'єму.

6.  Визначення об'єму сучків, гілок і коренів окремих дерев на основі таксаційних закономірностей.

Тема № 2. Таксація ростучих дерев

Лекція 1. Особливості таксації ростучих дерев. Повнодеревність стовбурів. Видове число стовбура, його визначення.

3.  Категорії видових чисел: старе, нове, істинне, нормальне, абсолютне.

2. Зв'язок старого видового числа з коефіцієнтом форми.

3. Спрощені способи обчислення старого видового числа.

4. Закономірності у зміні видових чисел стовбура.

5. Практичне і теоретичне значення видових чисел в лісооблікових роботах.

Лекція 2. Таксаційні показники зростаючих дерев та способи їх визначення.

1. Вимірювання діаметра і висоти зростаючого дерева.

2. Принципи роботи висотомірів.

3. Умови правильності визначення висот дерев приладами.

Лекція 3. Методи та наближені формули визначення об'єму стовбура ростучого дерева.

1. Об'ємні таблиці.

2. Точність різних методів.

3. Моделювання твірної стовбура з використанням математичних функцій.

4. Встановлення віку ростучих дерев.

5. Дійсний і господарський віки дерев.

Тема № 3. Таксація приросту деревного стовбура

Лекція 1. Поняття про приріст дерев, його значення і залежність від природних чинників.

1. Приріст дерев за окремими таксаційними показниками і способи його визначення.

2. Категорії приросту.

3. Види поточного приросту: річний, періодичний, загальний.

4. Прирости абсолютний і відносний.

Лекція 2. Закономірності у зміни поточного і середнього приростів з віком, їх значення.

1. Зміна з віком коефіцієнта форми g2 і видового числа стовбурів.

2. Складні, наближені і спрощені способи визначення поточного приросту об'єму стовбура, їх теоретичні основи.

Лекція 3. Методи визначення проценту поточного приросту таксаційних показників дерева.

1. Точність визначення поточного приросту об'єму дерева.

2. Точність визначення поточного приросту об'єму на зрубаних і зростаючих дерев.

Лекція 4. Оцінка точності визначення поточного приросту об'єму дерев.

1. Аналіз ходу росту деревного стовбура, його види, можливості моделювання на ЕОМ.

2. Повний аналіз особливостей росту окремого дерева.

3. Закономірності росту, моделювання росту, функції росту.

Тема № 4. Таксація заготовлених лісоматеріалів

Лекція 1. Класифікація заготовленого лісу і лісоматеріалів. Таксація круглих лісоматеріалів.

1. Облік круглих лісоматеріалів.

2. Вимоги круглих лісоматеріалів.

3. Розподіл стовбурної деревини за розмірно-якісними категоріями.

Лекція 2. Способи визначення об'єму сортиментів.

1. Наближені формули для визначення об'єму круглих лісоматеріалів.

2. Ваговий спосіб обліку круглих лісоматеріалів.

3. Таблиці об'ємів колод, методи складання, область застосування.

Лекція 3. Визначення об'ємів довгомірних колод.

1. Таблиці об'ємів вершинних колод.

2. Помилки визначення.

3. Обмір колод в штабелях за коефіцієнтом їх повнодеревності.

Тема № 5. Лісотаксаційні ознаки насаджень

Лекція 1. Види деревостанів за лісівничо-соціальними ознаками.

1. Ярус насадження, як об'єктом обліку.

2. Вимоги до виділення ярусів.

4.  Нормальні і модальні насадження. Таксація насаждень за елементами, поколіннями лісу і ярусами.

Лекція 2. Середній діаметр і середня висота, способи визначення. Середній вік деревостану.

1. Середня висота деревостану, ярусу.

2. Верхня висота деревостану, способи визначення та застосування.

3. Особливості визначення середнього віку різновікового лісу.

Лекція 3. Запас деревостану, його види, характеристика і способи визначення.

1. Визначення запасу деревостану із застосуваннями функції твірної.

2. Клас товарності деревостану, принципи встановлення і значення в лісообліковіх роботах.

3. Приріст деревостану за таксаційними показниками.

4. Позначення деревних порід, коефіцієнти запасу елементів і поколінь лісу у формулі складу.

Лекція 4. Зімкнутість намету, густота і повнота деревостану ярусу.

1. Інструменти для визначення повноти.

2. Визначення відносної повноти змішаних і різновікових деревостанів. 3. Максимальна, оптимальна та критична площа поперечного перерізу, способи розрахунку.

Лекція 5. Таксаційні показники насадження та їх визначення.

1. Переважаюча, головна і материнська порода насадження.

2. Умови виділення головної породи в якості переважаючої.

3. Клас віку насадження, визначення, межі для різних категорій. Вікові групи насаджень.

4. Клас бонітету насадження. Загальна бонітувальна шкала М. Орлова. Сучасні принципи визначення класів бонітету насаджень.

5. Динамічні бонітетні шкали.

6. Зв'язок класу бонітету з типом лісу.

Тема № 6. Визначення запасу деревостанів

Лекція 1. Способі визначення запасу деревостанів, їх теоретичні основи.

1. Класифікація способів визначення запасу деревостанів

2. Перелікові, окомірні і вимірювальні способи таксації запасу деревостанів. 3. Особливості таксації запасу деревостану на ЕОМ.

Лекція 2. Визначення запасу деревостанів, елементів лісу.

5.  Визуальне визначення запасу деревостанів, елементів лісу.

6.  Визначення запасу за простими формулами (М. П. Анучина, К. І. Нікітіна та ін.).

7.  Номограма для визначення запасів деревостанів.

8.  Значення стандартних таблиць сум площ перетинів і запасів при повності 1,0 і таблиць ходу росту нормальних насаджень.

Тема № 7. Сортиментація запасу лісових насаджень

Лекція 1. Теоретичні основи і методи сортиментації запасу деревостанів.

1. Індивідуальна подеревна сортиментація за модельними і обліковими деревами та твірною стовбура.

2. Сортиментація за таблицями збігу стовбурів за розрядами висот.

3. Визначення структури запасу деревостанів за сортиментними таблицями.

4. Класифікація сортиментних таблиць, методи складання.

5. Умови і техника використання сортиментних таблиць.

Лекція 2. Якісна оцінка запасу лісового фонду.

1. Товарні таблиці, їх види і зміст.

2. Методи складання товарних таблиць.

3. Практичне значення товарних таблиць.

4. Сфера застосування товарних таблиць, техніка використання, похибки способу.

5. Економічне значення визначення товарної структури.

Тема № 8. Таксація приросту запасу лісових масивів

Лекція 1. Страти за ознаками складу, віку, лісорослинних умов і однорідності господарського режиму деревостанів як основа обліку приросту запасу лісового фонду.

4.  Застосування таблиць ходу росту нормальних насаджень з коректуванням на повноту.

5.  Визначення поточного приросту запасу методом приростних коефіцієнтів

6.  Наукові основи, способи застосування, похибки способу.

Лекція 2. Визначення сумарної величини точної зміни запасів лісових масивів.

1. Визначення сумарної величини за результуючими даними таблиць класів віку, бонітету, повноти і запасу насаджень за переважаючими породами.

3.  Таксація приросту запасу лісових масиві за спеціальними таблицями поточного приросту насаджень (В. В. Загреєва, В. В. Антанайтіса).

3. Таблиці прогнозу приросту насаджень.

Тема № 9. Таксація лісосічного фонду

Лекція 1. Методи таксації лісосік.

1. Поняття про лісосічний фонд.

2. Лісосіка, ділянка, виділи, умови їх виділення.

3. Відвід і оформлення лісосік.

4. Відведення лісосік на базі використання сучасних технологій.

Лекція 2. Види відпуску лісу на корені.

1. Настанови з відводу і таксації лісосік.

2. Поняття про матеріальну оцінку лісосік.

3. Виявлення товарної структури запасу на лісосіках за сортиментними таблицями.

4. Сортиментація запасів лісосік.

Лекція 3. Поняття про лісові такси, лісотаксаційні пояси, розряди такс.

5.  Документація при таксації лісосічного фонду.

6.  Контроль робіт таксації лісосік.

7.  Контроль за використанням лісосічного фонду (попередній, поточний, наступний). Освідчення місць рубок.

8.  Оцінка недорубів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основний

1.  Анучин Н. П. Лесная таксация. Учебник для лесных вузов. 5-е изд. доп. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 552 с.

2.  Вагин А. В., Мурахтанов Е. С., Ушаков А. И., Харин О. А. Лесная таксация и лесоустройство. - М.: Изд-во Лесная промышленность, 1978. - 365 с.

3.  Никитин К. Е. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. – К.: Урожай, 1984. – 630 с.

4.  Никитин К. Е., Швиденко А. З. Методы и техника обработки лесоводственной информации. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 158 с.

5.  Цурик Є. І. Таксація деревного приросту. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 172 с.

6.  Цурик Є. І. Таксаційні ознаки насаджень. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 128 с.

7.  Цурик Є. І. Перелікова таксація лісу. Навчальний посібник. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 260 с.

8.  Цурик Є. І. Таксація дерева та його частин: Навчальний посібник. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 328 с.

9.  Швиденко А. З., Строчинский А. А. и другие. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Укарины и Молдавии. – К, 1987. – 560 с.

Додатковий

1.  Анатанайтис В. В., Заграэв В. В. Прирост леса. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 199 с.

2.  Бузыкин а, и,, Гаврилов В. Л., Хлебопрос Р. Г. и другие. Анализ стуруктуры древесных ценозов. – Нлвлсибирск: Наука, 1985. – 94 с.

3.  Важов В. И., Ярославцев Г. Д. Зависимость годичного прироста древесных растений от климатических факторов // Лесоведение. - 1973. - № 6, - С. 86-89.

4.  Ведь И. П. Некоторые фитометрические характеристики и продуктивность молодого насаждения сосны крымской // Лесоведение. - 1978. - № 6. - С. 63-68.

5.  Методические указания по составлению таблиц хода роста древостаев. – Пушкино: ВНИИЛМ, 1975. – 36 с.

6.  Моисеев В. С. Таксация молодняков: Учебное пособие. – Л.: ЛТА, 1971. – 344 с.

7.  Мошкалев А. Г., Книзе А. А., Кселофоитев Н. И., Уланов Н. С. Таксация товарной структуры древостоев. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 158 с.

8.  Сабан Я. А., Горшко М. П. и другие. Строение, ход роста и динамика товарной структуры древостоев основных лесообразующих пород по типам леса. – Львов, 1977.

9.  Свалов Н. Н. Моделтрование производительности древостоев и теория лесопользования. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 216 с.

10.  Строчинский А. А. Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев. – К.: УСХА, 1992.

11.  Теслюк Н. К. Методы измерительной таксации. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 136 с.

12.  Федосимов А. Н., Аннсочкин В. Г. Выборочная таксация леса. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 172 с.

Последнее обновление 24.12.11 00:29
 
 
Top! Top!