Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы Робоча навчальна програма дисципліни Лісознавство
 
 

Робоча навчальна програма дисципліни Лісознавство Печать E-mail
23.12.11 23:02

Робоча навчальна програма дисципліни Лісознавство

1.  Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутнього спеціалісту появлення про природу лісу, закони і закономірності його життя, та розвитку. Усе це край потрібно щоб грамотно здійснювати фахівцю практичну діяльність у будь-якій сфері лісогосподарського та садово-паркового виробництва. Зміст дисципліни поєднує в собі теоретичні питання з питаннями практичної діяльності. В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою, спеціаліст повинен знати і уміти використовувати на практиці закони і принципи екологічної побудови лісових систем, взаємодії елементів лісу.

Нормативні
дані

Форма

Навчання

Курс

Семе-

Стри

Лекції

(годин)

Практичних (семінарських)

(годин)

Лабора-торних (годин)

Усього

(годин)

Самостійна робота

(годин)

Заліки

(семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

IV

1

18

18

-

60

14

1

-

Заочна

IV

1

8

8

-

22

6

1

-

2. Тематичний план дисципліни

А) розподіл навчального часу, що приділяється на дисципліну для студентів денної форми навчання:

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю

З них

Лекції

Практ., лабор., семин. зан.

Сам. ро-бота

1

2

3

4

5

6

1.

Ліс як природне явище і природа система

2

2

1

Поточний опит

2.

Еколого-фізіологічні основи структури та функціонування лісостанів

2

2

1

Поточний опит

Тестування

3.

Ліс і клімат

2

2

2

Поточний опит

Тестування

4.

Ліс і волога

2

2

1

Поточний опит

Тестування

5.

Ліс і ґрунт

2

2

2

Поточний опит

6.

Природне поновлення лісу

2

2

2

Поточний опит

7

Ріст та формування лісу

2

2

2

Поточний опит

Тестування

8

Взаємодія деревних порід. Динаміку лісу

2

2

1

Поточний опит

9

Типологія лісу

2

2

2

Поточний опит

Залік

Разом:

18

18

14

Залік

Б) розподіл навчального часу, що приділяється на дисципліну для студентів заочної форми навчання:

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю

З них

Лекції

Практ., лабор., семин. зан.

Сам. ро-бота

1

2

3

4

5

6

1

Ліс як природне явище і природа система

0,5

0,5

0,5

Поточний опит

2

Еколого-фізіологічні основи структури та функціонування лісостанів

0,5

0,5

0,5

Поточний опит

Тестування

3

Ліс і клімат

1

1

0,5

Поточний опит

Тестування

4

Ліс і волога

1

1

0,5

Поточний опит

5

Ліс і ґрунт

1

1

0,5

Поточний опит

Тестування

6

Природне поновлення лісу

1

1

0,5

Поточний опит

7

Ріст та формування лісу

1

1

1

Поточний опит

8

Взаємодія деревних порід. Динаміку лісу

1

1

1

Поточний опит

9

Типологія лісу

1

1

1

Поточний опит

Залік

Разом:

8

8

6

Залік.

В) зміст тем курсу (денне відділення):

Тема № 1. Ліс як природне явище і природа система

Лекція 1. Основні поняття про природу лісу.

1.  Особливості лісових дерев, відміна їх від дерев, що виросли поза лісом.

2.  Характерні риси лісу.

3. Визначення лісу.

Лекція 2. Боротьба за існування в лісі.

1. Диференціація дерев у лісі та її причини.

Класифікація Крафта, її місце в історії лісознавства, переваги і недоліки.

Розробка інших класифікацій життєвого стану дерев.

Лекція 3. Ліс як природна система.

1. Поняття про природне зрідження лісу з віком.

3.  Природний добір і пристосування дерев до лісового середовища.

3. Штучний добір у лісознавстві.

4. Біоценоз, біогеоценоз і екосистема.

Тема № 2. Еколого-фізіологічні основи структури та функціонування лісостанів

Лекція 1. Індивідуальна мінливість дерев у популяціях та лісостанах.

1.  Основні лісоутворюючи породи за інтенсивністю проходження первинних фізіолого-біохімічних процесів.

2.  Деревна рослинність як інтегральний та визначальний компонент лісу.

3.  Активний ріст, нагромадження фітомаси і біологічна стійкість деревних рослин.

Лекція 2. Морфофізіологічні основи аналізу лісостанів.

1. Кореляційні (координаційні) та інтеграційні (субординаційні) зв'язки в лісостанах.

2. Генетична та морфо-фізіологічна структура деревостанів.

3.Роль гетеротрофного блоку, мінусових, нормальних та плюсових дерев у забезпеченні біологічної стійкості.

4.  Стабільності та продуктивності лісостанів.

Тема № 3. Ліс і клімат

Лекція 1. Значення клімату для життєдіяльності лісостанів.

1. Окремі інтегральні показники клімату.

2. Клімат і розповсюдження лісів на земній кулі.

3. Горизонтальна і вертикальна і вертикальна зональність рослинності.

Лекція 2. Ліс і світло

1. Роль світла в житті лісу. Радіаційний баланс лісу. Вплив складу світла на деревні рослини.

2. Відношення деревних порід до світла. Шкала світлолюбивості.

3.Зовнішні ознаки світололюбивості. Вплив світла на формування дерев, на ріст і продуктивність деревостанів.

4.  Світло і плодоношення лісових дерев.

5.Вплив лісу на світло.

6.Регулювання світлового режиму в лісі як основа підвищення стійкості продуктивності лісів.

Лекція 3. Ліс і температура

1.  Тепловий баланс лісу. Показники теплового режиму території.

2. Відношення деревних порід до тепла. Шкали теплолюбності Г. Ф. Морозова та П. С. Погребняка.

3. Теплолюбність, холодостійкість, зимостійкість та морозостійкість деревних порід. Вегетаційний період деревних порід.

4. Вплив на ліс низьких температур.

5. Профілактика і протидія впливу крайніх температур.

6. Вплив лісу на температуру повітря і ґрунту.

7. Фітоклімат під наметом лісостанів, на галявинах і у вікнах.

Лекція 4. Ліс і повітря

1. Склад повітря та його значення для лісу.

2. Вплив лісу на газовий склад атмосфери.

3. Атмосферні домішки і механізм їх шкідливого впливу на лісові насадження.

4. Відношення різних деревних порід до шкідливих атмосферних домішок, радіонуклідів.

5. Ліс як поглинач атмосферних домішок.

6. Шляхи підвищення газостійкості насаджень і система боротьби з шкідливим газами.

Тема № 4. Ліс і волога

Лекція 1. Значення вологи для лісу.

1. Потреба у волозі і вибагливість дерев до вологи.

2. Шкали вибагливості.

3. Стійкість деревних порід до посухи, надлишки вологи в ґрунті та затоплення.

Лекція 2. Ліс і кількість опадів.

1. Роль лісу у перерозподілу опадів, та значення в цьому процесі складу, форми, зімкнутості, віку деревостану, умов рельєфу та ґрунту.

2.  Відкладання і характер снігового покриву під наметом лісостанів, на лісових галявинах, на узліссі та за межами лісу.

Лекція 3. Вплив лісу на водний баланс території.

1.  Вихідні статті водного балансу лісу: поверхневий стік, ґрунтовий стік, випаровування з поверхні ґрунту, транспірація деревостану і нижчих ярусів лісу.

2.  Вплив лісу на рівень ґрунтових вод.

3.  Гідрологічна роль лісу.

4.  Академік Г. М. Висоцький про трансгресивну роль лісу.

Тема № 5. Ліс і ґрунт

Лекція 1. Загальні поняття про взаємозв'язок лісу і ґрунту.

1. Вплив материнської гірської породи і рельєфу на ліс.

2. Вплив ґрунту на кореневі системи деревних порід.

3. Лісорослинні властивості ґрунту в залежності від потужності профілю, механічного складу, водоутримуючої здатності, аерації, вмісту поживних речовин.

4. Мікоризність і мікотрофність деревних порід.

5. ґрунт і якість деревини.

Лекція 2. Відношення деревних рослин до ґрунту.

1. Значення мінеральних елементів у житті рослин.

2.  Потреба і вибагливість деревних порід до багатства (трофності) ґрунту.

3. Шкала вибагливості деревних порід до багатства ґрунту.

Лекція 3. Вплив лісу на ґрунт.

1. Лісовий опад і формування підстилки.

2. Типи лісових підстилок та умови їх формування.

3. Малий біотичний кругообіг азоту і зольних елементів у лісі.

4. Вплив окремих деревних порід і чагарників на ґрунт.

5. Шляхи підвищення родючості лісових ґрунтів.

Тема № 6. Природне поновлення лісу

Лекція 1. Поняття про поновлення лісу. Способи поновлення лісу.

1. Насіннєве природне поновлення лісу.

2.Плодоношення дерев і деревостанів. Достигання і поширення насіння.

3.  Умови проростання насіння, появи і росту сходів у лісі. Умови подальшого існування самосіву й підросту.

4.Роль підстилки, живого надґрунтового покриву і підліску у поновленні лісу.

5.Поновлення лісу під наметом і на вирубках.

Лекція 2. Вегетативне природне поновлення лісу.

1. Поновлення поростю від пня, кореневими відприсками, розмноження відводками.

2. Вплив екобіологічних властивостей порід, їх віку та енергії росту на вегетативне поновлення.

3. Шляхи регулювання вегетативного поновлення лісу.

4. Лісівнича оцінка насінного і вегетативного поновлення.

Лекція 3. Методи обліку природного поновлення.

1. Шкали оцінки успішності природного поновлення лісу та їх господарське використання.

2. Сприяння природного поновленню.

3. Природне насінне поновлення лісу як основа вирощування високопродуктивних, біологічно стійких лісостанів та багатофункціонального ведення лісового господарства і наближеного до природи лісівництва.

Тема № 7. Ріст та формування лісу

Лекція 1. Швидкість росту деревних порід.

1. Фактори, зумовлюючі швидкість росту.

2. Значення швидкості росту для внутрішньовидових і міжвидових взаємовідношень деревних порід.

Лекція 2. Формування лісостанів та його характерні риси.

1. Диференціація дерев, самозріджування деревостанів з віком.

2. Особливості росту дерев за висотою і за висотою і за діаметром, зміна об'єму стовбура, середнього і поточного приростів, загального запасу деревини.

3. Періоди та етапи (фази) розвитку лісостанів. Фази і стадії розвитку пралісів.

Лекція 3. Системні принципи формування і функціонування лісостанів.

1.  Принцип стійкої термодинамічної не зрівноваженості.

2.  Принцип постійного (збалансового) зрівноважування лісової біосистеми (біоценозу) з середовищем.

3.  Принцип домінанти (наявністі визначального домінуючого, інтегрального компоненту в лісовій екосистеми).

4.  Принцип найменшої дії, взаємодії оптимальної конструкції (структури) в лісовій екосистемі.

5.  Принцип статистичної адекватності складної функціональної організації лісового біогеоценозу і середовища в лісовій екосистемі.

6.  Умови утворення чистих і мішаних, простих і складних, одновікових та різновікових деревостанів. Лісівнича оцінка чистих і мішаних деревостанів.

Тема № 8. Взаємодія деревних порід. Динаміку лісу.

Лекція 1. Взаємодія деревних порід у лісі.

1. Класифікація типів взаємодії за М. В. Колесніченком.

2. Взаємодія деревних порід першого ярусу, першого та другого ярусів, першого та підліску.

Лекція 1. Лісотвірні властивості основних лісоутворюючих деревних порід.

1.  Прояв лісотвірних властивостей деревних порід в процесі формування лісу.

2.  Еколого-біологічні взаємодії між деревною рослинністю, чарагниками і трав'яною рослинністю, їх зміна з віком.

Тема № 9. Типологія лісу

Лекція 1. Загальні поняття про тип лісу. Витоки лісової типології.

1. Вчення Г. Ф. Морозова про типи насаджень і його значення для розвитку лісової типології.

2. Розвиток типології лісу А. А. Крюденером.

3. Лісівничо-екологічна типологія.

3.  Лісотипологічна класифікація Є. В. Алєксєєва, П. С. Погребняка, Д. В. Воробйова.

4.  Трофогенний і гігрогенний ряди. Теоретичні основи побудови едафічсної сітки Алєксєєва-Погребняка.

5.  Вчення В. Н.. Сукачева про типи лісу.

Лекція 2. Типологічні одиниці лісівничо-екологічної класифікації: тип лісорослинних умов, тип лісу, тип деревостану.

1. Підтипи лісорослинних умов, варіанти, морфи.

2. Керівні та допоміжні ознаки для визначення типологічних одиниць. 3. Едафо-кліматична сітка Погребняка-Воробйова.

4. Лісова типологія в степному лісоразведенні (О. Л. Бельгард).

Лекція 3. Типологічна оцінка деревних порід України.

Типология гірських лісів.

Характеристика основних типів лісів України.

Фітоценотична типологія лісів. Рослинні асоціації. Інші сучасні типологічні класифікації.

Лекція 4. Шляхи консолідації лісотипологічних напрямків.

1.  Лісова типологія в європейських і північноамариканських країнах.

2.  Значення лісової типології для лісівничої науки та практики лісового господарства.

3.  Охорона раритетних типів лісу.

Г) зміст тем курсу (заочна форма навчання):

Тема № 1. Ліс як природне явище і природа система

Лекція 1. Основні поняття про природу лісу.

5.  Особливості лісових дерев, відміна їх від дерев, що виросли поза лісом.

6.  Характерні риси лісу.

3. Визначення лісу.

Лекція 2. Боротьба за існування в лісі.

Диференціація дерев у лісі та її причини.

Класифікація Крафта, її місце в історії лісознавства, переваги і недоліки.

Розробка інших класифікацій життєвого стану дерев.

Лекція 3. Ліс як природна система.

1. Поняття про природне зрідження лісу з віком.

7.  Природний добір і пристосування дерев до лісового середовища.

3. Штучний добір у лісознавстві.

4. Біоценоз, біогеоценоз і екосистема.

Тема № 2. Еколого-фізіологічні основи структури та функціонування лісостанів

Лекція 1. Індивідуальна мінливість дерев у популяціях та лісостанах.

5.  Основні лісоутворюючи породи за інтенсивністю проходження первинних фізіолого-біохімічних процесів.

6.  Деревна рослинність як інтегральний та визначальний компонент лісу.

7.  Активний ріст, нагромадження фітомаси і біологічна стійкість деревних рослин.

Лекція 2. Морфофізіологічні основи аналізу лісостанів.

1. Кореляційні (координаційні) та інтеграційні (субординаційні) зв'язки в лісостанах.

2. Генетична та морфо-фізіологічна структура деревостанів.

3.Роль гетеротрофного блоку, мінусових, нормальних та плюсових дерев у забезпеченні біологічної стійкості.

8.  Стабільності та продуктивності лісостанів.

Тема № 3. Ліс і клімат

Лекція 1. Значення клімату для життєдіяльності лісостанів.

1. Окремі інтегральні показники клімату.

2. Клімат і розповсюдження лісів на земній кулі.

3. Горизонтальна і вертикальна і вертикальна зональність рослинності.

Лекція 2. Ліс і світло

1. Роль світла в житті лісу. Радіаційний баланс лісу. Вплив складу світла на деревні рослини.

2. Відношення деревних порід до світла. Шкала світлолюбивості.

3.Зовнішні ознаки світололюбивості. Вплив світла на формування дерев, на ріст і продуктивність деревостанів.

8.  Світло і плодоношення лісових дерев.

5.Вплив лісу на світло.

6.Регулювання світлового режиму в лісі як основа підвищення стійкості продуктивності лісів.

Лекція 3. Ліс і температура

4.  Тепловий баланс лісу. Показники теплового режиму території.

2. Відношення деревних порід до тепла. Шкали теплолюбності Г. Ф. Морозова та П. С. Погребняка.

3. Теплолюбність, холодостійкість, зимостійкість та морозостійкість деревних порід. Вегетаційний період деревних порід.

4. Вплив на ліс низьких температур.

5. Профілактика і протидія впливу крайніх температур.

6. Вплив лісу на температуру повітря і ґрунту.

7. Фітоклімат під наметом лісостанів, на галявинах і у вікнах.

Лекція 4. Ліс і повітря

1. Склад повітря та його значення для лісу.

2. Вплив лісу на газовий склад атмосфери.

3. Атмосферні домішки і механізм їх шкідливого впливу на лісові насадження.

4. Відношення різних деревних порід до шкідливих атмосферних домішок, радіонуклідів.

5. Ліс як поглинач атмосферних домішок.

6. Шляхи підвищення газостійкості насаджень і система боротьби з шкідливим газами.

Тема № 4. Ліс і волога

Лекція 1. Значення вологи для лісу.

Потреба у волозі і вибагливість дерев до вологи.

Шкали вибагливості.

Стійкість деревних порід до посухи, надлишки вологи в ґрунті та затоплення.

Лекція 2. Ліс і кількість опадів.

1. Роль лісу у перерозподілу опадів, та значення в цьому процесі складу, форми, зімкнутості, віку деревостану, умов рельєфу та ґрунту.

5.  Відкладання і характер снігового покриву під наметом лісостанів, на лісових галявинах, на узліссі та за межами лісу.

Лекція 3. Вплив лісу на водний баланс території.

5.  Вихідні статті водного балансу лісу: поверхневий стік, ґрунтовий стік, випаровування з поверхні ґрунту, транспірація деревостану і нижчих ярусів лісу.

6.  Вплив лісу на рівень ґрунтових вод.

7.  Гідрологічна роль лісу.

8.  Академік Г. М. Висоцький про трансгресивну роль лісу.

Тема № 5. Ліс і ґрунт

Лекція 1. Загальні поняття про взаємозв'язок лісу і ґрунту.

1. Вплив материнської гірської породи і рельєфу на ліс.

2. Вплив ґрунту на кореневі системи деревних порід.

3. Лісорослинні властивості ґрунту в залежності від потужності профілю, механічного складу, водоутримуючої здатності, аерації, вмісту поживних речовин.

4. Мікоризність і мікотрофність деревних порід.

5. ґрунт і якість деревини.

Лекція 2. Відношення деревних рослин до ґрунту.

1. Значення мінеральних елементів у житті рослин.

3.  Потреба і вибагливість деревних порід до багатства (трофності) ґрунту.

3. Шкала вибагливості деревних порід до багатства ґрунту.

Лекція 3. Вплив лісу на ґрунт.

1. Лісовий опад і формування підстилки.

2. Типи лісових підстилок та умови їх формування.

3. Малий біотичний кругообіг азоту і зольних елементів у лісі.

4. Вплив окремих деревних порід і чагарників на ґрунт.

5. Шляхи підвищення родючості лісових ґрунтів.

Тема № 6. Природне поновлення лісу

Лекція 1. Поняття про поновлення лісу. Способи поновлення лісу.

1. Насіневе природне поновлення лісу.

2.Плодоношення дерев і деревостанів. Достигання і поширення насіння.

6.  Умови проростання насіння, появи і росту сходів у лісі. Умови подальшого існування самосіву й підросту.

4.Роль підстилки, живого надґрунтового покриву і підліску у поновленні лісу.

5.Поновлення лісу під наметом і на вирубках.

Лекція 2. Вегетативне природне поновлення лісу.

1. Поновлення поростю від пня, кореневими відприсками, розмноження відводками.

2. Вплив екобіологічних властивостей порід, їх віку та енергії росту на вегетативне поновлення.

3. Шляхи регулювання вегетативного поновлення лісу.

4. Лісівнича оцінка насінного і вегетативного поновлення.

Лекція 3. Методи обліку природного поновлення.

1. Шкали оцінки успішності природного поновлення лісу та їх господарське використання.

2. Сприяння природного поновленню.

3. Природне насінне поновлення лісу як основа вирощування високопродуктивних, біологічно стійких лісостанів та багатофункціонального ведення лісового господарства і наближеного до природи лісівництва.

Тема № 7. Ріст та формування лісу

Лекція 1. Швидкість росту деревних порід.

1. Фактори, зумовлюючі швидкість росту.

2. Значення швидкості росту для внутрішньовидових і міжвидових взаємовідношень деревних порід.

Лекція 2. Формування лісостанів та його характерні риси.

1. Диференціація дерев, самозріджування деревостанів з віком.

2. Особливості росту дерев за висотою і за висотою і за діаметром, зміна об'єму стовбура, середнього і поточного приростів, загального запасу деревини.

3. Періоди та етапи (фази) розвитку лісостанів. Фази і стадії розвитку пралісів.

Лекція 3. Системні принципи формування і функціонування лісостанів.

7.  Принцип стійкої термодинамічної не зрівноваженості.

8.  Принцип постійного (збалансового) зрівноважування лісової біосистеми (біоценозу) з середовищем.

9.  Принцип домінанти (наявністі визначального домінуючого, інтегрального компоненту в лісовій екосистеми).

10.Принцип найменшої дії, взаємодії оптимальної конструкції (структури) в лісовій екосистемі.

11.Принцип статистичної адекватності складної функціональної організації лісового біогеоценозу і середовища в лісовій екосистемі.

12.Умови утворення чистих і мішаних, простих і складних, одновікових та різновікових деревостанів. Лісівнича оцінка чистих і мішаних деревостанів.

Тема № 8. Взаємодія деревних порід. Динаміку лісу.

Лекція 1. Взаємодія деревних порід у лісі.

1. Класифікація типів взаємодії за М. В. Колесніченком.

2. Взаємодія деревних порід першого ярусу, першого та другого ярусів, першого та підліску.

Лекція 1. Лісотвірні властивості основних лісоутворюючих деревних порід.

6.  Прояв лісотвірних властивостей деревних порід в процесі формування лісу.

7.  Еколого-біологічні взаємодії між деревною рослинністю, чарагниками і трав'яною рослинністю, їх зміна з віком.

Тема № 9. Типологія лісу

Лекція 1. Загальні поняття про тип лісу. Витоки лісової типології.

1. Вчення Г. Ф. Морозова про типи насаджень і його значення для розвитку лісової типології.

2. Розвиток типології лісу А. А. Крюденером.

3. Лісівничо-екологічна типологія.

8.  Лісотипологічна класифікація Є. В. Алєксєєва, П. С. Погребняка, Д. В. Воробйова.

9.  Трофогенний і гігрогенний ряди. Теоретичні основи побудови едафічсної сітки Алєксєєва-Погребняка.

10.  Вчення В. Н.. Сукачева про типи лісу.

Лекція 2. Типологічні одиниці лісівничо-екологічної класифікації: тип лісорослинних умов, тип лісу, тип деревостану.

1. Підтипи лісорослинних умов, варіанти, морфи.

2. Керівні та допоміжні ознаки для визначення типологічних одиниць. 3. Едафо-кліматична сітка Погребняка-Воробйова.

4. Лісова типологія в степному лісоразведенні (О. Л. Бельгард).

Лекція 3. Типологічна оцінка деревних порід України.

Типология гірських лісів.

Характеристика основних типів лісів України.

Фітоценотична типологія лісів. Рослинні асоціації. Інші сучасні типологічні класифікації.

Лекція 4. Шляхи консолідації лісотипологічних напрямків.

1.  Лісова типологія в європейських і північноамариканських країнах.

2.  Значення лісової типології для лісівничої науки та практики лісового господарства.

3. Охорона раритетних типів лісу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основний

1.  Герушинський З. Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник. Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

2.  Горшенин Н. М., Швиденко А. Й. Лесоводство. – Львов: Вища школа, 1977. – 302 с.

3.  Мелехов И. С. Лесоведение. – М.: Лесная промышленность, 1980. – 408 с.

4.  Мелехов И. С. Лесоводство. Учебник для вузов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

5.  Нестеров В. Г. Общее лесоводство. – М.-Л.: Гослесбумиздат, 1954. – 656 с.

6.  Погребняк П. С. Общее лесоводство, 2-е пререработанное изд. М.: Колос, 1968. – 440 с.

7.  Погребняк П. С. Основи лесной типологии, 2-е испр. и доп. изд. – К.: АН УССР, 1955. – 455 с.

8.  Сабан Я. А. Экология горных лесов. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 168 с.

9.  Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. Лісівництво. Підручник. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

10.Свириденко В. Є., Киричок Л. С., Бабіч О. Г. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник. -–К.: Арістей, 2006. – 416 с.

11.Термена Б. К. Лісознавство з основами лісівництва: Навч. посібник для студ. біол. спец. вищих навч. закл. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 160 с.

12.Швиденко А. Й., Остапенко Б. Ф. Лісознавство. Підручник для вузів. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 354 с.

Додатковий

1.  Белов С. В. Лесоводство. Учебн. пособ. для вузов. – М.: Лесная промішленность, 1983. – 325 с.

2.  Воробьев Л. В. Методика лесотипологических исследований. 2-е испр. и доп. изд. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

3.  Воробьев Д. В. Типі лесов Европейской части СССР. – К.: АН УССР, 1953. – 451 с.

4.  Генсірук С. А. Ліси України. Львів: Наук. тов. ім. Т. Г. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 492 с.

5.  Голубець М. А. Ретроспектива і перспектива лісової топології. – Львів: Поллі, 2007. – 78 с.

6.  Морозов Г. Ф. Учение о лесе. 7-е изд. – М.-Л.: гослесбумиздат, 1949. 456 с.

7.  Основи лесной биогеоценологии / под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Ділиса. – М.: Наука, 1964. – 574 с.

8.  Погребняк П. С. Лісова екологія і типологія лісів. Вибрані праці. – К.: Наук, думка, 1993. – 496 с.

9.  Парпан В. И. Структура, динаміка, екологічні основи раціонального використання букових лісів Карпатського регіону України: Автореф. дис. … д-ра. біло. наук: 03.00.16. / Дніпропетровський національний універсітет – Дніпропетровськ, 1994. – 42 с.

10.Побединский А. В. Лесопользование и стабильность лесных биоценозов // Лесоведение. – 1983. – № 3. – С. 3-7.

11.Подгорный Ю. К. Методические рекомендации по выделению природных популяций горных растений ланшафтным методом // Никит. ботан. сад. – Ялта, 1992. – 32 с.

12.Подгорный Ю. К. Закономерности формирования популяционной структуры горных растений и пути их использования в интродукции, селекции, охране генофондов (на примере сосны крымской): Автореф. дис. … докт. биол. наук: 03.00.05. / Главный ботанический сад. – М., 1995. – 52 с.

13.Поляков А. Ф. Водорегулирующая роль горных лесов Карпат и Крыма и пути оптимизации при антропогенном воздействии. – Симферополь, 2003. – 220 с.

14.Поляков А. Ф., Плугатарь Ю. В., Барвинская Т. М. Экологические требования при рекреационном использовании лесов Горного Крыма // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Тематич. сб. науч. работ. ТНУ. – Симферополь: ТНУ, 2002. – Вып. 12. – С. 170-174.

15.Попов В. К. Влияние интенсивности изреживания на состояние молодняков сосны // Лесоведение. – 1972. – № 1. – С. 18-25.

16.Синицын С. Г. Горные леса. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 200 с.

17.Станков С. С. Основные черты в распределении растительности Южного берега Крыма // Бот. журн. – 1933. – Т. 18, № ½. – С. 66-94.

18.Станкевич В. И. Из лесов Горного Крыма // Изв. лесного инс-та. – Санкт-Петербург, 1908. – Вып. 17. – 251 с.

19.Сукачев В. Н. Избранные труды. – Л.: Наука, 1972. – Т. 1. – 418 с.

20.Сытник К. М., Брайон А. В., Гордецкий А. В., Брайон А. П. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наук. думка, 1994. – 465 с.

Последнее обновление 24.12.11 19:03
 
 
Top! Top!