Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы Основи лісоексплуатації
 
 

Основи лісоексплуатації Печать E-mail
23.12.11 23:02

Основи лісоексплуатації

Вступ

Предмет, основний зміст і завдання лісоексплуатації. Роль знань у галузі практичного лісівництва при професійній підготовці фахівців лісового і садово-паркового господарства. Взаємозв'язок з базовими та іншими спеціальними дисциплінами. Загальна структура курсу.

Коротка icтopiя розвитку та становлення принципів раціонального користування лісом. Основні напрямки сучасного розвитку лісоексплуатації. Внесок вітчизняних вчених у формування основ ефективного лісокористування. Сучасний методи лісоексплуатації і їх практичне користування.

1.  Основні принципи організації лісоексплуатації в сучасних умовах розвитку України

Економічні та біологічні завдання практичного лісівництва. Поняття про користування лісом, види користування. Класифікація рубок лісу за їх призначенням. Розподіл лісів України на лісорослинні зони. Рівнинні та гірські ліси. Особливості ведення господарства в лісах різних лісорослинних зон.

2.  Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового господарства

Раціональне, безперервне і невиснажливе користування лісовим фондом способами, які забезпечують збереження і підсилення їх захисних, водоохоронних та інших екологічних функцій, швидке і надійне поновлення лісу на невкритих лісовою рослинністю землях і відновлення розладнаних насаджень з метою запобігання розвитку ерозійних процесів, збільшення площ насаджень особливо цінних порід, постійне збереження лісового середовища на схилах більше 5° тощо.

Збереження біорізноманіття флори і фауни на всіх рівнях від генетичного до ландшафтного. Розробка та впровадження диференційованих систем ведення лісового господарства на принципах наближених до природного лісівництва. Організація робіт з лісовідновлення та лісоразведення, стимуляція репродуктивних процесів у деревостанах. Обґрунтування і встановлення розмірів лісокористування.

Організація постійно-діючого екологічного моніторингу за станом ведення лісового господарства. Удосконалення організації охорони і захисту лісу. Підвищення рівня екологізації лісозаготівель.

Розробка принципів використання лісового фонду для потреб ведення мисливського господарства. Шляхи розв’язання потенційно можливих конфліктних ситуацій між лісовим і мисливським господарством.

Оптимізація структури управління лісового господарства та реформування національного лісового законодавства і розробка нормативно-правових основ ведення лісового господарства на багатофункціональній основі з врахуванням регіональних особливостей. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади і збереження національних традицій та історико-культурної спадщини району розміщення лісових підприємств.

3.  Рубки головного користування

Основи теорії рубок лісу. Поняття про спосіб рубки в лісівництві. Призначення рубок головного користування. Термінологія, пов’язана з головними рубками лісу. Класифікація рубок головного користування. Лісівничі та лісоексплуатаційні вимоги до способів рубок.

4.  Суцільні рубки

Умови появи і розвитку системи суцільних рубок. Класифікація суцільних рубок. Екологічні зміни в лісових екосистемах в результаті проведення суцільних рубок. Вплив суцільних рубок на поновлення і ріст лісу.

Основні організаційно-технічні показники суцільно-лісосічних рубок: напрям лісосіки, напрям рубки, ширина і розмір лісосіки, термін і способи примикання лісосік, довжина лісосічного ряду, їх лісосічне значення. Розрахунок ширини лісосіки. Технологічні показники суцільних рубок в лісах різних лісорослинних зон та переважаючих деревних порід. Поняття про концентровані рубки. Умови їх появи. Застосування концентрованих рубок у лісах Росії, інших країн. Вплив концентрованих рубок на зміну мікроклімату лісів та хід поновлення на вирубках. Умовно-суцільні рубки, їх поява, застосування та лісівнича оцінка.

Поновлення лісу на суцільних вирубках та заходи щодо його сприяння. Застосування і перспективи вдосконалення технології суцільно-лісосічних рубок. Переваги та недоліки суцільно-лісосічних рубок.

5. Поступові рубки

Класифікація поступових рубок. Елементи поступових рубок. Рівномірні та нерівномірні поступові рубки. Способи поступових рубок та умови їх застосування.

Способи поступових рубок у соснових, ялинових, букових і змішаних твердолистяно-шпилькових лісах. Основні організаційно-технічні показники поступових рубок: термін вирубки деревостану, кількість прийомів рубки, ступінь зрідження деревостану при різних прийомах рубки, принципи відбору дерев у рубку. Рубки Д. М. Кравчинського та рубки Бузулукського бору. Умови застосування класичних нерівномірно-поступових рубок у різних типах лісу. Заходи сприяння природному поновленню при поступових рубках з врахуванням типів лісу. Оцінка поступових рубок та перспективи їх застосування в сучасних умовах.

6. Вибіркові рубки

Характерні особливості вибіркових рубок. Виникнення і розвиток вибіркових рубок. Класифікація вибіркових рубок. Способи вибіркових рубок і умови їх застосування. Пошукові, підневільно-вибіркові та добровільно-вибіркові рубки. Система Дауервальд та її застосування.

Позитивні сторони і недоліки різних способів вибіркової системи рубок. Перспективи застосування добровільно-вибіркових рубок у лісах України.

7. Комбіновані рубки

Особливості комбінованої системи рубок. Способи і варіанти комбінованих рубок. Вибірково-вузькосмугові рубки Вагнера. Вузькосмугові поступові рубки Каутца. Поступово-клиновидні рубки Ебергарда і Філіпа, вузькосмугові рубки Каутца. Вибірково-поступові рубки Орлова. Вибірково-лісосічні рубки Лейундгута та інші. Доцільність застосування комбінованих рубок у лісах України.

8.  Очистка місць рубок

Лісівниче значення очистки місць рубок. Способи очистки місць рубок та їх застосування при різних способах головних рубок і в різних лісорослинних умовах. Технологія вогневої очистки та строки її проведення. Очистка місць рубок при вивезенні з лісосік дерев с кронами. Використання порубкових залишків при тракторному трелюванні деревени на нестійких ґрунтах. Очистка місць рубок в умовах гірських лісів. Використання порубкових залишків як сировини для лісохімічної промисловості, на технологічну тріску та на паливні брикети.

Очистка місць рубок у країнах Західної Європи та Північної Америки.

9.  Особливості рубок головного користування в різних лісорослинних умовах

Рубки головного користування в лісовій, лісостеповій і степовій зонах. Рубки в гірських районах, їх особливості та лісівнича ефективність. Особливості рубок у лісах зелених зон міст та промислових центрів. Перспективи розширення несуцільних способів рубок у лісах України.

10 Основні методи та принципи догляду за лісом

Загальні відомості про догляд за лісом. Природне зрідження деревостанів з віком та доцільність зміни його на штучне зрідження. Найголовніші лісівничі заходи з поліпшення якісного складу, формування і оздоровлення лісів: рубки догляду, санітарні та лісовідновні рубки, рубки пов’язані з реконструкцією та переформуванням, ландшафтні рубки, періодичне омолодження підліску, догляд за узліссями, обрізання гілок і сучків, застосування хімічних препаратів. Економічні, біологічні та технологічні передумови рубок догляду за лісом. Регулювання світлового потоку рубками догляду та його вплив на зміну інших екологічних факторів життя лісу.

11. Загальна характеристика рубок догляду за лісом

Загальні завдання рубок догляду. Види рубок догляду залежно від віку насадження (освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка). Мета кожного виду рубок догляду. Класифікація дерев при рубках догляду. Зміна умов середовища після проведення рубок догляду.

12. Організаційно-технічні показники рубок догляду

Методи рубок догляду: верховий, низовий, комбінований. Відбір дерев у рубку при освітленні, прочищенні, проріджуванні та прохідних рубках.

Інтенсивність рубок догляду (ступінь зрідження лісостанів) і способи її визначення. Повторюваність рубок догляду. Критерії для призначення лісостанів під рубки догляду в першу і другу чергу. Щорічний обсяг кожного виду рубок догляду. Узгодженість термінів початку і завершення рубок догляду з умовами місцезростання насадження, біологічними особливостями деревних порід, що входять до його складу та інтересами мисливського господарства і побічних лісових користувань.

Способи зріджування при рубках догляду: суцільний, коридорний, груповий. Практика їх проведення та лісівнича доцільність. Технологічні прийоми рубок догляду: лінійний, лінійно-селекційний. Вузькопасечна, сереньопасічна та широкопасічна технологія рубок догляду, їх застосування.

Особливості технології рубок догляду в гірських лісах. Застосування підвісних одноканатних установок для трелювання деревени та лісівнича оцінка цієї технології.

Хімічний догляд за лісом. Практика хімічного догляду в зарубіжних країнах. Способи і технології хімічного догляду за лісом. Оцінка хімічного догляду за лісом і перспективи його розвитку.

Технологія підготовки ділянок та документації до рубок догляду. Принцип концентрації місць рубок та його оцінка. Поквартальне-блочне проведення рубок догляду з 5-річним циклом. Перспективи і шляхи вдосконалення рубок догляду за лісом.

13. Рубки догляду в деревостанах різного складу

Особливості догляду за чистими і мішаними лісостанами. Догляд за насадженнями в різних лісорослинних зонах. Рубки догляду в сосняках, що зростають в умовах Полісся, Лісостепу, степу, та Гірського Криму. Догляд за насадженнями ялиці. Рубки догляду в дубових насадженнях. Особливості догляду за дубом в умовах Правобережжя, Лівобережжя та Степу України. Рубки догляду в чорновільхових типах лісу. Особливості рубок догляду за буком в умовах гірських лісів Карпат. Рубки догляду в березняках та осичниках. Рубки догляду в насадженнях інших листяних порід.

14. Санітарні рубки та інші заходи з формування й оздоровлення лісів

Екологічна спрямованість санітарних рубок на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню. Призначення санітарних рубок. Особливості призначення санітарних рубок в лісах різних категорій. Ознаки дерев хвойних і листяних порід, за якими вони призначаються до рубки. Вибіркові та суцільні санітарні рубки. Терміни відновлення та проведення санітарних рубок.

Інші заходи з формування й оздоровлення лісів: догляд за підростом, підліском, узліссям, за формою стовбура та крони дерев; прокладання квартальних просік і створення протипожежних розривів.

15. Лісовідновні рубки

Лісовідновні рубки як різновид комплексних рубок, що поєднують елементи рубок головного користування та рубок догляду для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складової породної, ярусної і вікової структури деревостанів. Особливості призначення лісовідновних рубок і застосування відповідних способів і технологій розробки лісосік.

16. Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією

Рубки переформування як комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження. Мета і завдання рубок переформування. Умови і засадничі принципи призначення рубок переформування. Основні організаційно-технічні показники рубок переформування. Інтенсивність і повторюваність окремих етапів рубок. Облікова картка та технологічна схема рубок переформування.

Мета і завдання реконструктивних рубок. Особливості призначення реконструктивних рубок.

17. Ландшафтні рубки

Приміські ліси, їх функціональне призначення. Поняття про дигресію лісів під дією рекреації. Фази дигресії.

Естетичне та гігієнічне значення різних типів лісових ландшафтів. Класифікація лісових ландшафтів за цінністю для відпочинку.

Ландшафтні рубки. Види ландшафтних рубок: ландшафтні рубки догляду; ландшафтні реконструктивні рубки малоцінних лісів; ландшафтні рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів; пейзажні рубки; ландшафтні рубки планування території. Відмінність ландшафтних рубок від звичайних рубок догляду за лісом. Способи ландшафтних рубок. Класифікація дерев при ландшафтних рубках. Формування узлісь. Особливості формування лісопаркових ландшафтів у лісах різного породного складу та в різних лісорослинних зонах України. Заходи щодо підвищення рекреаційної стійкості лісів зелених зон.

18. Вибіркова система лісоексплуатації

Багатофункціональна модель ведення лісового господарства за типами лісу і лісокористування з врахуванням ландшафтного та басейнового (водозбірного) принципів. Переформування деревостанів – складний, багатоступінчастий. довготривалий процес перетворення одновікових, однопородних деревостанів у різновікові мішані деревостани з багатоярусною вертикальною структурою на основі природного насіневого поновлення. Основні етапи процасу переформування деревостанів. Рубки і процеси відновлення у лісостані як визначні складові переформування деревостанів.

Специфіка проектування процесів переформування одновікових насаджень у різновікові та лісогосподарських заходів з лісовідновлення в масштабі найбільш поширеного типу лісу, або лісництва.

19. Підвищення продуктивності та якості лісу

Поняття про продуктивність лісу та її види. Деревна продуктивність: фактична і потенціальна.

Система заходів щодо підвищення продуктивності та якості лісів за І. С. Мелеховим та М. М. Горшеніним. Заходи, що впливають на продуктивність та якість деревостанів: реконструктивні рубки та введення швидкорослих і цінних деревних порід, інтенсивні рубки догляду з метою поліпшення складу насаджень. Вплив рубок догляду на підвищення загальної продуктивності лісостанів.

Заходи, які впливають на лісорослинні умови. Лісоосушення і його вплив на ріст лісу. Внесення добрив як захід з підвищення продуктивності лісу. Біологічна меліорація лісових земель. Дослідження проф. Г. Д. Жилкіна і його послідовників з використання люпину для покращення лісорослинних умов.

Попередження ерозії лісових ґрунтів. Заходи з прискорення поновлення лісостанів. Раціональне використання деревени та зниження її втрат при лісозаготівлях, рубках догляду та переробці.

Рекомендована література

Основна

1.  Герушинський З. Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник. Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

2.  Горшенин Н. М., Швиденко А. Й. Лесоводство. – Львов: Вища школа, 1977. – 302 с.

3.  Мелехов И. С. Лесоводство. Учебник для вузов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

4.  Погребняк П. С. Общее лесоводство, 2-е пререработанное изд. М.: Колос, 1968. – 440 с.

5.  Погребняк П. С. Основи лесной типологии, 2-е испр. и доп. изд. – К.: АН УССР, 1955. – 455 с.

6.  Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. Лісівництво. Підручник. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

7.  Свириденко В. Є., Киричок Л. С., Бабіч О. Г. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник. -–К.: Арістей, 2006. – 416 с.

8.  Швиденко А. Й., Остапенко Б. Ф. Лісознавство. Підручник для вузів. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 354 с.

Додаткова

1.  Белов С. В. Лесоводство. Учебн. пособ. для вузов. – М.: Лесная промішленность, 1983. – 325 с.

2.  Воробьев Л. В. Методика лесотипологических исследований. 2-е испр. и доп. изд. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

3.  Воробьев Д. В. Типі лесов Европейской части СССР. – К.: АН УССР, 1953. – 451 с.

4.  Генсірук С. А. Ліси України. Львів: Наук. тов. ім. Т. Г. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 492 с.

5.  Голубець М. А. Ретроспектива і перспектива лісової топології. – Львів: Поллі, 2007. – 78 с.

6.  Лісовий кодекс України, Закон України “Про внесення змін до Лісового кодексу України”. – К.: КМ України, 2006. – 53 с.

7.  Молотков П. И. Буковіе леса и хозяйство в них. – М.: Лесная промішленность, 1966. – 224 с.

8.  Морозов Г. Ф. Учение о лесе. 7-е изд. – М.-Л.: гослесбумиздат, 1949. 456 с.

9.  В. Д. Новосельцев, С. Г. Синицын, Г. М. Киселев и др. Справочник лесничего. 4-е перераб. изд. М.: Лесная промышленность, 1980. – 399 с.

10.Основи лесной биогеоценологии / под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Ділиса. – М.: Наука, 1964. – 574 с.

11.Погребняк П. С. Лісова екологія і типологія лісів. Вибрані праці. – К.: Наук, думка, 1993. – 496 с.

12.Правила відновлення лісів. – К.: КМ України, 2007. – 6 с.

13.Правила поліпшення якісного складу, формування і оздоровлення лісів. – К.: КМ Укарїни, 2007. – 8 с.

14.Санітарні правила в лісах України. – К.: КМ України, 1995. – 19 с.

Последнее обновление 24.12.11 19:04
 
 
Top! Top!