Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы Міжнародні фінанси. Навчальна програма варіативної дисципліни.
 
 

Міжнародні фінанси. Навчальна програма варіативної дисципліни. Печать E-mail
27.11.11 19:43

 

ВСТУП

У курсі "Міжнародні фінанси" Вивчається сукупність відносин зі створення і використання грошових коштів та капіталу, необхідних для здійснення зовнішньоекономічної діяльності міжнародних фірм і держав. В курсі подасться: типова структура комерційного банку за кордоном; склад, структура та економічна характеристика ринку капіталу; операції банків щодо залучення вкладів та депозитів; послуги банків з надання кредитних ресурсів; організація банківського кредитування, аналіз якості кредитів та робота з проблемними кредитами; міжнародні інвестиційні операції банків, робота з цінними паперами, суть та принципи організації міжнародних розрахунків, принципи регулювання банківської діяльності в різних країнах; базельська угода; функціонування валютного ринку.

Предметом вивчення дисципліни є глобалізація світових фінансів, ролі міжнародної фінансової системи, місця та ролі небанківські їх інституцій в економіці зарубіжних країн.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс “Міжнародні фінанси” поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами у процесі вивчення курсів “Гроші і кредит”, “Фінанси”, “Банківські операції”.

Програма дисципліниМіжнародні фінанси складеться з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.

2. Зміст дисципліни.

3. Список рекомендованої літератури.

I. МЕТА I ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета викладання дисципліни

Основною метою викладання курсу "Міжнародні фінанси" призначена для студентів "Фінанси" є: вивчення особливостей функціонування фінансових ринків у світі, вивчення теоретичних основ функціонування світових фінансових установ, вивчення організації та принципів функціонування банківських та небанківських фінансових установ в різних країнах.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Завданням вивчення курсу "Міжнародні фінанси" є Теоретична підготовка студентів зазначених вище спеціальностей з питань:

- теоретичні основи організації та функціонування світової фінансової системи;

- організацію та методологію проведення операцій комерційних банків, їх взаємозв'язки та інформаційне забезпечення в інших країнах.

А також практична підготовка та уміння:

- використовувати теоретичні знання для розуміння функціонування грошово-кредитних систем у світі;

- аналізувати діяльність фінансових установ в інших країнах.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1 Міжнародна фінансова система

Світова фінансова система. Фінансові ринки. Ринки капіталу. Грошовий ринок. Ринок долгових зобов’язав. Аукціонний ринок. Ринок іноземних валют. Структура ринків. Національні учасники. Міжнародні учасники. Канали руху фінансових потоків. Фінансова система США. Фінансова система Європи. Особливості міжнародних фінансів. Рейтингові агентства. Визначення кредитного ризику. Встановлення кредитного рейтингу.

Тема 2. Міжнародні фінансові організації: МВФ, СБ, центра­льні банки

Суть та роль грошово-кредитної політики. Визначення стратегії і тактики грошово-кредитної політики. Цілі грошово-кредитної політики: кінцеві, проміжні, оперативні. Узгодження цілей грошово-кредитної політики з економічною політикою Уряду. Основні напрямки грошово-кредитної політики їх зміст, порядок розробки та прийняття.

Інструменти реалізації грошово-кредитної політики. Класифікація інструментів грошово-кредитної політики. Інструменти (засоби) адміністративного та економічного впливу на розвиток економіки країни Інструменти загального і селективного впливу ЦБ на грошово-кредитний ринок їх склад, спрямованість і майстерність вибору. Політика "дешевих грошей" (грошово-кредитної експансії) та "дорогих" грошей (грошово-кредитної рестрикції"). Організація ФРС.

Тема 3 Ринки валют: спотовий, форвардний, ф’ючерсний

Покриття валютного ризику на валютних ринках. Оцінка і управління позицією відсоткової ставки. Валютні свопи. Покриття валютного ризику через державу. Покриття валютних ризиків на ринках фінансових ф’ючерсних контрактів. Хеджування. Покриття валютних ризиків на ринках валютних опціонів. Стратегія поведінки на ринку. Форвардні контракти. Спотовий ринок. Курс валюти як індикатор. Форекс - Ринок іноземних валют. Регулювання іноземних інвестицій. Фінансові ринки Європи та інших країн. Державні облігації Японії, Британії та інших країн ЄВРО. Причина введення ЄВРО. Правила введення ЄВРО.

Тема 4. Міжнародний кредитний ринок

Загальна характеристика міжнародного кредиту. Зовнішній борг і його характеристика. Зовнішній борг України. Розвиток валютних операцій комерційних банків. Валютні кредити. Міжнародний кредит, його основні форми. Комерційний та фінансовий міжнародні кредити. Фінансовий лізинг. Причини зовнішньої заборгованості країн, що роз­виваються. Криза заборгованості країн, що розвиваються. Ситуація із зовнішніми боргами у постсоціалістичних країнах. Особливості зовнішньої заборгованості розвинених країн. Динаміка державного боргу України. Міжнародна валютна ліквідність та яка її струк­тура.

Тема 5. Ринок міжнародних ін­вестицій

Історія та сучасні тенденції розвитку інвестування. Поняття міжнародних інвестицій. Види інвестицій. Мотивація міжнародного інвестування. Принципи формування портфеля цінних паперів. Теорії портфельного інвестування. Історія та сучасні тенденції розвитку інвестування. Поняття міжнародних інвестицій. Види інвестицій. Мотивація міжнародного інвестування. Принципи формування портфеля цінних паперів.

Тема 6 Міжнародні банківські розрахунки

Справа міжнародної торгівлі та участь в ній банків. Інкасо. Акредитив. Банківський акцепт. СВІФТ. Суть та яка структура платіжного балансу. Балансування статей платіжного балансу. Зв’язок стану платіжного балансу і позиції національної валюти. Проблеми конвертованості гривні.

Тема 7 Ринок цінних паперів

Фінансові інструменти. Казначейські векселя. Федеральні фонди. Комерційні цінні папери. Банківські акцепти. Депозитні сертифікати.

Євродолари. Нафтодолари. Інструменти ринку капіталу. Казначейські векселя та облігації.

Цінні папери державних агентств. Корпоративні облігації. Муніципальні облігації. Закладні. Характеристики Фінансових інструментів. Форма. Строки погашення. Мінімальна деномінація.

Тема 8 Валютні режими та валютне регулювання

Валютні ринки. Курс валюти як індикатор. Курс валюти як мета та інструмент. Оцінка валютного курсу. Переваги та недоліки фіксованого курсу валют. Переваги та недоліки плаваючого курсу валют. Критерії для прийняття рішення про введення фіксованого чи плаваючого курсу валюти. Європейський валютний союз. Форекс - Ринок іноземних валют. Валютні зони. Валютні союзи. Інтервенції на ринку іноземної валюти. Контроль та регулювання операцій з іноземною валютою.

Тема 9. Моделювання та прогно­зування фінансових ринків

Фінансове програмування. Моделі світової фінансової системи. Моделі МВФ та СБ. Моделі з рівновагою. Динамічні моделі взаємодії економік кількох країн. Модель Банку Англії. Модель банку Німеччини. Модель Центрального банку Франції. Чинники, які впливають на валютний курс. Прогнозування на основі очіку­ваних змін валютних курсів.

Тема 10. Моделювання валютних ринків

Валютно-фінансова політика. Валютні обмеження та валютні ризики. Прогнозування на основі очікуваних змін валютних курсів. Прогнозування на основі купівельної спромож­ності валют. Прогнозування на основі відмінностей у відсоткових ставках. Прогнозування на основі аналізу платіжного балансу. Моделювання взаємо­дії економік декількох країн.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rivera-Baliz M., Rivera-Batiz L. International Finance and Open Economy Macroeconomics, 2-nd edition. 1994. с 457.

2. Поллард А, Пассейк Ж.. Эллис К, Дейли Ж. Банковское право США Москва "Прогресс", 1992р. - 768 с

3. Усоскин В М. Финансовая и денежно-кредитная политика США - М Финансы, 1976

4. Бобраков ЮИ США: центральный банк и экономика - М Наука, 1988

5. Брагинский СВ. Кредитно-денежная политика Японии - М Наука. 1989.

6. Деятельность банков. Современный опыт США. - М: 1992.

7. Шенаев ВИ, Макаров B. C. Финансовая и денежно-кредитная системы ФРГ М Финансы, 1977.

8. Энг М. Лис Ф. Мауер Л Мировые финансы - М : "ДеКА". 1998 . - 768 с.

9. Лекции о деятельности Центральных Банков. Рим. I996. 229 с.

10. Немецкий федеральный банк. Денежно-политические задачи и инструмент. Франкфурт на Майне. 1997. 175 с. 11 Смит В. Происхождение центральных банков. - Тверь. 1996. 283 с.

12. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран М : Финстатинформ, 1997.КН.1, кн.2.

13. The Monetary and Financial System. СІВ, BPP Pub/ Lim., 1994, 386 p

14. Economics and The Banks' Role in The Economy, СІВ, BPP Pub/ Lim., 1992. 280 p.

15. Isard P. Exchange rate economics Cambridge Univ. Press, 1995. 275 p.

16. MEFISTO team. A model of the French financial system at the Bank of France. "Economic modelling". V.7, 1992. p.211-252.

17. Multimod Mark2: Inst IMF, 1995, 150 p.

18. Fry M. Money, Interest, and Banking in economic development. J. Hopkins Univ. Press. London, -1995, 567 p.

19. Финансы. - M.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1998. - 560 с

20. Pentecost E J Exchange Rate Dynamics Edward Elgar Pub. UK, 1996, 224 p. 21Claassen Emil-Maria Global Monetary Economics New York Oxford Univ Press, 1997-323 p.

22. Жан Карло, Савона Паоло. Геоэкономика - М AdMarginem, 1997 - 208 с

23. М. Obstfeld, K. RogofF. Foundation of international macroeconomics. MIT Press, Cambridge, 809 p., 1999.

Последнее обновление 28.11.11 13:57
 
 
Top! Top!