Помощь в учебе и работе
Главная Рабочие программы, практикумы Лісова таксація
 
 

Лісова таксація Печать E-mail
23.12.11 23:02

Лісова таксація

Вступ

Предмет, основний зміст і завдання лісової таксації. Роль лісової таксації у професійній підготовці фахівців лісового і садово-паркового господарства. Взаємозв'язок з базовими та іншими спеціальними дисциплінами. Загальна структура курсу.

Коротка icтopiя розвитку та становлення лісової таксації. Основні напрямки розвитку лісотаксаційної науки. Внесок вітчизняних вчених у формування основ лісової таксації. Сучасний стан лісотаксаційної науки і практики.

1. Методи, способи та об'єкти лісової таксації

Об'єкти обліку лісу, лісотаксаційних вимірів, забезпечення системного рівня їх вивчення. Одиниці вимірювань та обліку. Лісотаксаційні прилади та інструменти. Способи лісотаксаційних робіт. Польові лісотаксаційні роботи на базі комп'ютерних технологій. Помилки вимірювань спостережень.

2. Таксація зрубаних дерев

Таксаційні ознаки зрубаних стовбурів та способи їх визначення. Об'ємоутворюючі ознаки дерев.

Форма поперечного перетину стовбурів, залежність від екологічних чинників. Способи визначення площ поперечних перегинів стовбурів, їх точність.

Способи визначення об'єму зрубаних дерев. Визначення об'єму стовбура і його частин за простими і складними формулами. Порівняльна оцінка і точність різних способів.

Форма та збіг стовбура. Форма поздовжнього перетину. Модельні уявлення про геометрію деревного стовбура.

Порівняння форми стовбура та його частин з правильними тілами. Показники форми. Збіг деревного стовбура, види збігу, методи їх вимірювання. Визначення коефіцієнтів форми.

Розкряжування стовбура на сортименти. Визначення об'єму ділових сортиментів, дерев, ліквідної деревини і відходів.

Облік кори окремого дерева, способи обліку її об'єму. Визначення об'єму сучків, гілок і коренів окремих дерев на основі таксаційних закономірностей.

3. Таксація ростучих дерев

Особливості таксації ростучих дерев. Повнодеревність стовбурів. Видове число стовбура, його визначення. Категорії видових чисел: старе, нове, істинне, нормальне, абсолютне. Зв'язок старого видового числа з коефіцієнтом форми. Спрощені способи обчислення старого видового числа. Закономірності у зміні видових чисел стовбура. Практичне і теоретичне значення видових чисел в лісооблікових роботах.

Таксаційні показники зростаючих дерев та способи їх визначення. Вимірювання діаметра і висоти зростаючого дерева. Принципи роботи висотомірів. Умови правильності визначення висот дерев приладами.

Методи та наближені формули визначення об'єму стовбура ростучого дерева. Об'ємні таблиці. Точність різних методів. Моделювання твірної стовбура з використанням математичних функцій.

Встановлення віку ростучих дерев. Дійсний і господарський віки дерев.

4. Таксація приросту деревного стовбура

Поняття про приріст дерев, його значення і залежність від природних чинників. Приріст дерев за окремими таксаційними показниками і способи його визначення.

Категорії приросту. Види поточного приросту: річний, періодичний, загальний. Прирости абсолютний і відносний. Закономірності у зміни поточного і середнього приростів з віком, їх значення.

Зміна з віком коефіцієнта форми g2 і видового числа стовбурів.

Складні, наближені і спрощені способи визначення поточного приросту об'єму стовбура, їх теоретичні основи. Методи визначення проценту поточного приросту таксаційних показників дерева. Точність визначення поточного приросту об'єму дерева. Точність визначення поточного приросту об'єму на зрубаних і зростаючих дерев. Оцінка точності визначення поточного приросту об'єму дерев.

Аналіз ходу росту деревного стовбура, його види, можливості моделювання на ЕОМ.

Повний аналіз особливостей росту окремого дерева. Закономірності росту, моделювання росту, функції росту.

5. Таксація заготовлених лісоматеріалів

Класифікація заготовленого лісу і лісоматеріалів. Таксація круглих лісоматеріалів. Облік круглих лісоматеріалів. Вимоги круглих лісоматеріалів. Розподіл стовбурної деревини за розмірно-якісними категоріями. Способи визначення об'єму сортиментів. Наближені формули для визначення об'єму круглих лісоматеріалів. Ваговий спосіб обліку круглих лісоматеріалів.

Таблиці об'ємів колод, методи складання, область застосування. Визначення об'ємів довгомірних колод. Таблиці об'ємів вершинних колод. Помилки визначення. Обмір колод в штабелях за коефіцієнтом їх повнодеревності. Облік коротких ділових круглих лісоматеріалів в штабелях.

Таксація дров. Види і розміри дров, техніка обліку і прийомки.

Повнодеревність стосу дров, способи визначення.

Таксація оброблених лісоматеріалів. Види і форми пиломатеріалів, їх обмір й облік. Облік колотих, тесаних, струганих і лущених лісоматеріалів. Облік хворосту, сучків, коренів, пнів, кори.

6. Лісотаксаційні ознаки насаджень

Компоненти насадження та їх характеристика. Поняття про насадження, як біологічну одиницю. Елементи і покоління лісу, їх характеристика.

Види деревостанів за лісівничо-соціальними ознаками (походженням, складом порід, особливостями намету крон дерев, складністю будови, віком дерев). Ярус насадження, як об'єктом обліку.

Вимоги до виділення ярусів.

Нормальні і модальні насадження. Таксація насаждень за елементами, поколіннями лісу і ярусами.

Таксація підросту, підлісу, живого трав'яного вкриття.

Середній діаметр і середня висота, способи визначення. Середня висота деревостану, ярусу. Верхня висота деревостану, способи визначення та застосування.

Середній вік деревостану. Особливості визначення середнього віку різновікового лісу. Сума площ перерізів деревостану, теоретичні основи визначення. Запас деревостану, його види (загальний, експлуатаційний, ліквідний), характеристика і способи визначення. Визначення запасу деревостану із застосуваннями функції твірної.

Клас товарності деревостану, принципи встановлення і значення в лісообліковіх роботах. Приріст деревостану за таксаційними показниками.

Склад деревостану ярусу, значення в лісовому господарстві. Позначення деревних порід, коефіцієнти запасу елементів і поколінь лісу у формулі складу.

Зімкнутість намету, густота і повнота деревостану ярусу. Інструменти для визначення повноти. Визначення відносної повноти змішаних і різновікових деревостанів. Максимальна, оптимальна та критична площа поперечного перерізу, способи розрахунку.

Таксаційні показники насадження та їх визначення. Переважаюча, головна і материнська порода насадження. Умови виділення головної породи в якості переважаючої.

Клас віку насадження, визначення, межі для різних категорій. Вікові групи насаджень. Клас бонітету насадження. Загальна бонітувальна шкала М. Орлова. Сучасні принципи визначення класів бонітету насаджень. Динамічні бонітетні шкали. Поняття про типи лісу, практичне значення. Зв'язок класу бонітету з типом лісу.

Реласкопічна таксація і шляхи її вдосконалення.

Таксація молодняків. Основи для поділу на виділи. Виділення елементів лісу. Особливості формування ярусів, встановлення їх таксаційних показників.

7. Морфолого-таксаційні характеристики насадження

Науково-методичні основи вивчення будови насаджень. Поняття про будову насаджень.

Ранги, редукційні числа, відносні ступені таксаційних показників дерев у деревостанах. Теорія середнього дерева деревостану.

Закономірності будови насаджень за таксаційними і морфологічними показниками. Практичне застосування закономірностей будови і варіації показників приросту дерев у деревостанах. Особливості будови природних і штучних молодняків. Взаємозв'язки таксаційних показників у насадженнях.

Основні моделі просторового розміщення дерев у насадженнях. Типи розміщення дерев. Практичне значення теорії будови деревостанів.

8. Визначення запасу деревостанів

Класіфікація способів визначення запасу деревостанів, їх теоретичні основи. Перелікові, окомірні і вимірювальні способи таксації запасу деревостанів. Особливості таксації запасу деревостану на ЕОМ.

Визуальне визначення запасу деревостанів, елементів лісу. Визначення запасу за простими формулами (М. П. Анучина, К. І. Нікітіна та ін.).

Номограма для визначення запасів деревостанів. Видова висота деревостанів. Значення стандартних таблиць сум площ перетинів і запасів при повності 1,0 і таблиць ходу росту нормальних насаджень.

9. Перелікова таксація насаджень

Поняття про суцільну і часткову перелікову таксацію. Пробні площі, державний стандарт, метод закладання. Особливості закладання пробних площ у молодняках.

Правила і техніка переліку дерев у рівнинних і гірських умовах. Встановлення розміру ступеня товщини. Відбір модельних і облікових дерев. Таксація намету насаджень. Використання сучасних технологій таксації деревостану та його намету.

Вплив різних чинників на величину похибки у визначенні запасу деревостанів за пробними площами. Модельне і облікове дерево в деревостані.

Обчислення запасу деревостану з рубкою облікових дерев. Графічні способи визначення запасу деревостану з рубкою дерев. Визначення запасу деревостану за таблицями.

Таблиці об'ємів стовбурів для сукупності деревостанів молодняків. Таблиці збігу стовбурів, їх складання, практичне значення, залежність від природних чинників.

10. Вибіркова таксація насаджень

Класифікація методів вибіркової таксації. Вибір оптимального методу вибіркової таксації залежно від мети та умов таксаційних робіт.

Методи вибіркової перелікової таксації. Первинна одиниця вибірки – розмір і форма. Кругові пробні площі змінного радіуса, їх просторове розміщення. Технологія робіт і точність методів. Використання сучасних технологій для закладки кругових пробних площ.

Реласкопічна таксація. Вибір оптимального реласкопічного коефіцієнта. Раціональне поєднання методів реласкопічної та перелікової таксації.

11. Сортиментація запасу лісових насаджень

Теоретичні основи і методи сортиментації запасу деревостанів. Індивідуальна подеревна сортиментація за модельними і обліковими деревами та твірною стовбура. Сортиментація за таблицями збігу стовбурів за розрядами висот. Визначення структури запасу деревостанів за сортиментними таблицями.

Класифікація сортиментних таблиць, методи складання. Умови і техника використання сортиментних таблиць.

Якісна оцінка запасу лісового фонду. Товарні таблиці, їх види і зміст. Методи складання товарних таблиць. Практичне значення товарних таблиць. Сфера застосування товарних таблиць, техніка використання, похибки способу. Економічне значення визначення товарної структури.

12. Динаміка лісових насаджень

Приріст запасу деревостанів і його характеристика. Класифікація приросту і зміни запасу деревостану. Облік природного відпаду. при визначенні приросту. Поняття про загальну продуктивність за запасом деревостану. Процент приросту запасу деревостанів, його види, формули визначення. Способи встановлення середньої величини проценту приросту запасу насадження, які таксуються.

Залежність приросту від породи, віку, лісорослинних умов та режиму ведення господарства.

Основи вчення про продуктивність лісу. Визначення повного поточного приросту запасу деревостану за загальною продуктивністю лісу. Стаціонарний спосіб вивчення приростів на постійних пробних площах, на тимчасових пробних площах.

Визначення поточного приросту запасу наявного деревостану з рубкою модельних і облікових дерев. Графічні способи визначення приросту запасу наявного деревостану. Таксація приросту запасу наявного деревостану через відсотки об'ємного приросту зрубаних дерев. Визначення приросту деревостанів за таблицями об'ємного приросту дерев. Спрощені способи визначення приросту деревостанів. Способи різниці табличних об'ємів. Таблиці В. В. Антанайтіса для таксації приросту запасу насаджень, метод складання, застосування, переваги та недоліки таблиць. Похибки способів. Методи прогнозування поточного приросту для деревостану.

13. Таксація приросту запасу лісових масивів

Страти за ознаками складу, віку, лісорослинних умов і однорідності господарського режиму деревостанів як основа обліку приросту запасу лісового фонду.

Застосування таблиць ходу росту нормальних насаджень з коректуванням на повноту. Визначення поточного приросту запасу методом приростних коефіцієнтів; наукові основи, способи застосування, похибки способу.

Визначення сумарної величини точної зміни запасів лісових масивів за результуючими даними таблиць класів віку, бонітету, повноти і запасу насаджень за переважаючими породами.

Таксація приросту запасу лісових масиві за спеціальними таблицями поточного приросту насаджень (В. В. Загреєва, В. В. Антанайтіса). Таблиці прогнозу приросту насаджень.

14. Зміст і методи складання таблиць ходу росту насаджень

Ріст насаджень в залежності від природних факторів, математичне моделювання процесів динаміки лісу на ЕОМ. Види і зміст таблиць. Загальні і місцеві таблиці ходу росту, їх значення.

Методи складання таблиць ходу росту (історичний спосіб повторних обмірів, вказівних насаджень, статистичний, графоаналітичний, типових ліній росту деревостанів). Використання таблиць ходу росту в лісогосподарському виробництві.

Огляд найголовніших таблиць ходу росту за основними породами, типами лісу, змішуванням порід, різними ступенями догляду за лісом. Доповнення таблиць ходу росту даними динаміки сортиментної структури запасів деревостанів. Застосування таблиць ходу росту для таксації чистих і змішаних одновікових і різновікових насаджень.

Таблиці сум площ перерізів і запасів насаджень при повноті 1,0, їх зв'язок з таблицями ходу росту. Стандартна таблиця переваги і недоліки, пропозиції і покращення. Статистичний метод зі складання стандартних таблиць.

15. Таксація лісосічного фонду

Методи таксації лісосік. Поняття про лісосічний фонд. Лісосіка, ділянка, виділи, умови їх виділення. Відвід і оформлення лісосік. Відведення ліслсік на базі використання сучасних технологій.

Види відпуску лісу на корені. Настанови з відводу і таксації лісосік. Технологія робіт при суцільному і частковому переліках, використання методів кругових реласкопічних площадок, кругових пробних площ постійного радіуса.

Поняття про матеріальну оцінку лісосік. Виявлення товарної структури запасу на лісосіках за сортиментними таблицями. Сортиментація запасів лісосік.

Поняття про лісові такси, лісотаксаційні пояси, розряди такс.

Документація при таксації лісосічного фонду. Контроль робіт таксації лісосік. Контроль за використанням лісосічного фонду (попередній, поточний, наступний). Освідчення місць рубок. Оцінка недорубів.

16. Недеревна лісова сировина як об'єкт лісової таксації

Класифікація недеревних ресурсів лісу (харчові, кормові, технологічні, лікарська сировина). Методи обліку. Комплексні показники оцінки впливу окремих компонентів насаджень на їх захист властивості. Вплив різних елементів фітомаси на захисні властивості лісів.

17. Системний підхід як основа вдосконалення лісооблікових робіт

Раціональне поєднання дистанційних та наземних методів, обліку лісових ресурсів як складова моніторингу навколишнього середовища.

Основні функції автоматизованої системи “Управління лісовими ресурсами”. Національна інвентаризація лісів.

Вдосконалення методичних основ лісотаксаційної науки. Використання сучасних методів математичного моделювання на ЕОМ.

Рекомендований перелік питань для самостійної роботи студентів

1.  Прилади і інструменти. використовувані в лісовій таксації для виміру висоти дерев.

2.  Помилки таксаційних вимірювань.

3.  Щільність деревини основних лісотвірних порід.

4.  Точність та особливості застосування формули Смаліана та Губера для визначення об'єму стовбура.

5.  Закономірності будови деревного стовбура.

6.  Сбіг деревного стовбура і його вплив на точність таксації.

7.  Баварські масові таблиці.

8.  Питомі масові таблиці А. А. Крюденера.

9.  Теоретичний принцип використання полнотоміру В. Біттерліха.

10.Визначення об'єму фітомаси дерева.

11.Способи визначення сум площ поперечних перетинів.

12.Особливості горизонтальної структури деревостанів.

13.Вікова і просторова структура деревостанів.

14.Співвідношення між відносними приростами за різними таксаційними показниками дерев і насаджень.

15.Закономірності росту дерев у висоту.

16.Спрощені методи визначення приростів деревостану.

17.Визначення середнього приросту за запасом сукупності деревостанів.

18.Вибіркові методи таксації деревостанів.

19.Точність вибіркових методів таксації лісу.

20.Методи таксації при проведенні лісоінвентаризації

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основний

1.  Анучин Н. П. Лесная таксация. Учебник для лесных вузов. 5-е изд. доп. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 552 с.

2.  Вагин А. В., Мурахтанов Е. С., Ушаков А. И., Харин О. А. Лесная таксация и лесоустройство. - М.: Изд-во Лесная промышленность, 1978. - 365 с.

3.  Никитин К. Е. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. – К.: Урожай, 1984. – 630 с.

4.  Никитин К. Е., Швиденко А. З. Методы и техника обработки лесоводственной информации. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 158 с.

5.  Цурик Є. І. Таксація деревного приросту. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 172 с.

6.  Цурик Є. І. Таксаційні ознаки насаджень. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 128 с.

7.  Цурик Є. І. Перелікова таксація лісу. Навчальний посібник. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 260 с.

8.  Цурик Є. І. Таксація дерева та його частин: Навчальний посібник. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 328 с.

9.  Швиденко А. З., Строчинский А. А. и другие. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Укарины и Молдавии. – К, 1987. – 560 с.

Додатковий

1.  Анатанайтис В. В., Заграэв В. В. Прирост леса. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 199 с.

2.  Бузыкин а, и,, Гаврилов В. Л., Хлебопрос Р. Г. и другие. Анализ стуруктуры древесных ценозов. – Нлвлсибирск: Наука, 1985. – 94 с.

3.  Важов В. И., Ярославцев Г. Д. Зависимость годичного прироста древесных растений от климатических факторов // Лесоведение. - 1973. - № 6, - С. 86-89.

4.  Ведь И. П. Некоторые фитометрические характеристики и продуктивность молодого насаждения сосны крымской // Лесоведение. - 1978. - № 6. - С. 63-68.

5.  Методические указания по составлению таблиц хода роста древостаев. – Пушкино: ВНИИЛМ, 1975. – 36 с.

6.  Моисеев В. С. Таксация молодняков: Учебное пособие. – Л.: ЛТА, 1971. – 344 с.

7.  Мошкалев А. Г., Книзе А. А., Кселофоитев Н. И., Уланов Н. С. Таксация товарной структуры древостоев. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 158 с.

8.  Сабан Я. А., Горшко М. П. и другие. Строение, ход роста и динамика товарной структуры древостоев основных лесообразующих пород по типам леса. – Львов, 1977.

9.  Свалов Н. Н. Моделтрование производительности древостоев и теория лесопользования. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 216 с.

10.  Строчинский А. А. Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев. – К.: УСХА, 1992.

11.  Теслюк Н. К. Методы измерительной таксации. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 136 с.

12.  Федосимов А. Н., Аннсочкин В. Г. Выборочная таксация леса. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 172 с.

Последнее обновление 24.12.11 00:54
 
 
Top! Top!