Помощь в учебе и работе
Главная Методические указания, методички СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Навчально-методичний комплекс
 
 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Навчально-методичний комплекс Печать E-mail
Учебники методички лекции рабочие программы - Методички, методические указания

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Навчально-методичний комплекс

 

ЗМІСТ

Стор.

1. ВСТУП

6

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

7

3. РОЗПОДІЛ УЧБОВОГО ЧАСУ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

14

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

15

5. АНОТОВАНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

16

6. АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

17

7 .ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

20

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

23

ВСТУП

Мета навчально-методичного комплексу "Стратегічне планування" - методичне забезпечення дисципліни з врахуванням сучасних вимог до викладання в вищій школі, в контексті приєднання України до Болонської конвенції.

У комплексі наведено методичні аспекти щодо організації, навчального процесу при викладанні дисципліни "Стратегічне планування" для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання, за програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.150000 – "Державне управління"

У навчально-методичному акцент робиться на практичну реалізацію методичного забезпечення викладання дисципліни, спрямовану на підвищення знань, вмінь та навичок слухачів. Навчально-методичний комплекс розрахований на викладачів, слухачів, аспірантів, які приймають участь у процесі підготовки магістрів державного управління.

Навчально-методичний комплекс який пропонується до розгляду не претендує на вичерпне висвітлення усіх проблем організації та правового забезпечення системи державного управління, а лише акцентує увагу, на актуальних, на думку авторів питаннях у межах програми підготовки магістрів за спеціальністю " Державне управління".

Необхідність вивчення курсу "Стратегічне планування" визначається тим, що згідно до Розпорядження КМ України № 504-р від 4.10.2006 р. " Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України", стратегічне планування поступово впроваджуватиметься на всіх рівнях публічного управління.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Назва дисципліни: "Стратегічне планування"

Шифр дисципліни: Н.13

Рівень дисципліни: нормативна

Навчальний рік: перший-другий

Кількість кредитів ECTS: 2 (два)

Укладачі навчальної дисципліни: Пахомова Т. І., д. н.держ. упр., доцент.

Передумова: є нормативною частиною освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 8.150000 "Державне управління". Вивчається на початку магістерської програми.

Контекст дисципліни:

Дисципліна розширює та поглиблює знання з існуючих закономірностей і процесів стратегічного планування, розглядає проблематику стратегічного планування в як в системі державного управління в цілому так і в її окремих підсистемах.

Навчальні цілі дисципліни:

§  розкрити засади стратегічного планування в забезпеченні державного управління; конкретизувати та поглибити знання процесу створення стратегій розвитку у перехідний період ;

§  дати базові знання з питань стратегічного планування у вироблені державної політики;

§  розвинути вміння стратегічного мислення й планування у різних сферах суспільного життя.

Результати навчання, отримані компетенції:

Після засвоєння програми дисципліни слухач повинен:

A)  знати теоретичні засади принципів та механізмів стратегічного планування;

B)  розуміти сутність стратегічного планування та стратегічного управління;

C)  вміти:

§  використовувати надбанні знання в практиці професійної діяльності в державних установах;

§  визначати основні чинники стратегії, що впливають на суспільний розвиток і діяльність державних органів зокрема

§  розробляти проекти щодо регіональних та місцевих програм соціально – економічного розвитку та комплекси заходів, що спрямовані на підвищення ефективності соціально – економічного розвитку використовуючи методологію стратегічного планування;

§  розробляти пропозиції щодо програм діяльності відповідно визначених цілей, стратегічних напрямів розвитку галузі, території, державної установи, організації в межах чинного законодавства;

§  розробляти проекти нормативних актів щодо соціально – економічних процесів розвитку на підставі аналізу економіxних теорій,

Результатів моніторингу, соціологічних досліджень, застосування інших дослідницьких засобів вивчення показників суспільного життя, використовуючи різні моделі управління та методи оцінки економічної ситуації;

§  готувати внутрішню нормативну документацію щодо виконання завдань державних, регіональних, галузевих та інших програм і проектів розвитку територій шляхом застосування методів системного аналізу;

§  визначати показники економічного та соціального розвитку об' єкта управління ( території, галузі, державний аспект) на ближчу і віддалену перспективу на основі існуючого стану справ за умови наявних ресурсів у межах чинного правового поля, шляхом зіставлення ресурсів та потреб;

§  готувати пропозиції щодо підготовки стратегічних планів розвитку з використанням методів системного аналізу;

§  прогнозувати наслідки реалізації програм розвитку території, галузі засобами системного аналізу, застосовуючи результати моніторингу, соціологічних досліджень, узагальнення показників розвитку;

§  визначати раціональну структури й збалансованість ресурсів органу влади ( його структурних підрозділів) на принципах раціональної організації праці;

§  розробляти стратегічні та тактичні плани роботи відповідно до напрямів діяльності;

§  визначати ефективність та оптимальні шліхи використання матеріальних та нематеріальних ресурсів, використовуючи методи оцінювання стану і можливостей розвитку системи державного управління в умовах перехідної економіки;

§  організовувати вироблення пропозицій щодо стратегій розвитку, визначати їх ефективність з використанням кращих прикладів зарубіжного досвіду та системної методології;

§  організовувати громадську підтримку управлінських рішень шляхом участі у брифінгах, інших комунікативних заходах для оприлюднення прийнятих рішень;

§  здійснювати планування, організацію, контроль, виконання завдань регіональних, галузевих, міжгалузевих програм і проектів розвитку відповідних територій чи галузей, використовуючи різні форми планування. організації та контролю;

§  проводити комплексний аналіз розвитку територій з використанням сучасних прогресивних методик;

§  готувати звіти про виконання показників розвитку територій та галузей на засадах результатів маркетингових, соціологічних, статистичних методів;

§  вживати заходи щодо впровадження кращих форм та методів стратегічного планування в діяльність органів влади та їх компонентів і елементів, підприємств, установ, організацій, виходячи зі змісту технологій стратегічного планування.

Навчальна стратегія:

Досягнення навчальних цілей здійснюється шляхом:

·  проведення очних занять – лекції на очній сесії;

·  самостійного навчання слухачів на основі розробленого для курсу комплексу навчально-методичних матеріалів;

·  виконання практичних завдань, спрямованих на набуття знань і вмінь слухачів з предметної галузі, активізацію їх розумової діяльності;

·  участі слухачів у семінарських заняттях з метою розвитку критичного мислення, обговорення практично значущих проблем щодо специфіки діяльності сучасного керівника;

·  проведення тестування, яке здійснюється у інтерактивному режимі.

Методи викладання: лекції з основних напрямків змісту дисципліни, семінари, практичні заняття, дискусії з проблем стратегічного планування, організаційне проектування, ситуаційні вправи та інші інтерактивні методи навчання. До самостійної роботи відносяться опрацювання слухачем лекційного матеріалу, самостійне вивчення не розглянутих під час лекцій питань дисципліни, виконання конкретних завдань, передбачених у програмі курсу, підготовка творчої роботи та презентації, підготовка до практичних та семінарських занять, дискусій, круглих столів, кейсів, підготовка до підсумкового контролю тощо.

Методи оцінювання поточного то підсумкового контролю, форми контролю, критерії оцінювання:

Навчальний контроль здійснюється відповідно до наказу президента НАДУ при Президентові України від 3 жовтня 2006 р. №82 " Про тимчасове положення про організацію навчального процесу". Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 100- бальною шкалою і складається з суми балів, отриманих слухачем за результатами поточного контролю, виконання індивідуального завдання (творчої роботи, ІНПЗ) і підсумкового контролю.

Навчальні результати слухачів у межах дисципліни оцінюються на основі:

·  поточного контролю;

·  підсумкового очного контролю у формі тесту та захисту творчої роботи.

Максимальна кількість балів за вивчення всієї навчальної дисципліни – 100.

а ) поточний контроль

·  індивідуальні заняття, оцінювання на основі участі в ситуаційних вправах, презентаціях, дискусіях, управлінському аналізі систем державного управління – 30 балів;

Б ) підсумковий контроль

·  творча робота; презентація – 40 балів;

·  контрольне випробування через тестування – 30 балів.

Завданнями поточного контролю є перевірка якості опанування слухачами матеріалу програми, сформованості ними вмінь та навичок, передбачених навчальними цілями.

Критерії поточного контролю:

·  активність під час семінарських та практичних занять,

·  вміння системно аналізувати інформацію,

·  вмінні брати участь в обговореннях, дискусіях, кейсах,

·  вміння презентувати інформацію,

·  вмінні своєчасно та якісно готувати завдання,

·  вміння робити джерельний аналіз літератури.

Оцінювання участі слухача у практичних та семінарських заняттях здійснюється за результатами:

·  активність під час семінарських та практичних занять – до 10 балів;

·  вміння системно аналізувати інформацію – до 10 балів;

·  вмінні брати участь в обговореннях, дискусіях, кейсах – до 10 балів;

·  вміння презентувати інформацію – до 10 балів;

·  вмінні своєчасно та якісно готувати завдання – до 5 балів;

·  вміння робити джерельний аналіз літератури – до 5 балів.

Індивідуальні завдання, що обираються слухачем за узгодженням з викладачем:

·  виступ на науково-практичній конференції, семінар, круглому столі за проблематикою навчальної дисципліни – до 5 балів;

·  розробка та апробація кейсу за проблематикою дисципліни – до 5 балів;

·  публікація у наукових періодичних виданнях за проблематикою дисципліни – до 10 балів тощо.

Методичні вказівки щодо виконання індивідуального навчального завдання (індивідуального проекту):

1.  Індивідуальний проект виконується на базі розробки стратегічного плану за завданням викладача. Конкретні завдання проекту узгоджуються з викладачем. Презентація роботи відбувається у визначеному порядку.

2.  Індивідуальний проект представляється викладачеві не пізніше, ніж за 10 днів до презентації. Слухач може презентувати його на практичному чи семінарському занятті за згодою з викладача.

3.  Індивідуальний проект має базуватись на аналізі Вашої організації, Вашого регіону чи територіальної громади.

4.  Оформлення індивідуального проекту - згідно вимогам, наведеним нижче.

Вимоги до структури та змісту ( індивідуального проекту) стратегічного плану :

Особливістю індивідуального проекту є те, що в центрі уваги має знаходитись обрана Вами організація, регіон чи територіальна громади для розвитку яких застосовується механізм стратегічного планування. Індивідуальний проект є навчальним компонентом під час вивчення курсу “Стратегічне планування”. Обсяг стратегічного плану 10 - 15 сторінок (18-20 тис. знаків).

Структура індивідуального проекту:

Стратегічний план (назва організації, регіону чи території):

1.  “Хто і що ми є, що ми робимо сьогодні і чому?

·

·  Основні пріоритети та проблемі питання що стосуються розвитку обраного об’єкта для запровадження стратегічного планування

·  Законодавча й інституційна база об’єкта

·  “Традиційна” точка зору щодо розвитку об’єкта

2. “Де ми знаходимося зараз?”

·  Зовнішнє середовище обраного об’єкта для запровадження стратегічного планування: можливості і загрози

·  Внутрішнє середовище об’єкта: сильні і слабкі сторони

3. “Де ми хочемо бути в майбутньому?”

·  Замовник (клієнт) стратегічного плану

·  Нагальність запровадження стратегічного плану

§  Бачення

§  (документи загального бачення)

·  Місія обраного об’єкта для запровадження стратегічного планування

§  Стратегічні цілі

§  Завдання для реалізації стратегічного плану

4. Критерії вимірювання результатів

·  Процедура моніторингу (критерії і періодичність оцінювання виконання стратегічного плану)

·  Моніторинг виконання стратегічного плану

5. “Як ми туди дістанемося?

·  Ресурсний потенціал обраного об’єкта (матеріальні ресурси; людські ресурси; фінансові ресурси; часові ресурси)

·  Механізм реалізації стратегічного плану

·  Графік запровадження стратегічного плану

Порядок проведення захисту Індивідуального проекту:

1.  Кожний слухач подає на захист оформлений у відповідності до вимог індивідуальний проект у визначений викладачем строк.

2.  Для захисту свого індивідуального проекту кожному слухачеві надається слово (до 7 хвилин) для публічного виступу перед групою.

3.  Слухач при публічному виступі може використовувати різноманітні наочні матеріали, які, на його погляд, повніше розкривають та ілюструють основні тези та положення індивідуального проекту, що виносяться на захист.

4.  Після виступу слухача відбувається обговорення (до 10 хвилин) у формі запитань-відповідей.

Після виступів та обговорення індивідуальних проектів всіх слухачів групи проводиться оцінювання кожного з них, результати якого оголошуються всім слухачам.

Критерії структури оцінки:

·  самостійність та повнота аналізу матеріалу проекту – до 15 балів;

·  джерельний аналіз літератури - до 5 балів;

·  наявність та обґрунтованість висновків та пропозицій – до 15 балів;

·  презентація роботи – до 10 балів.

Під час підсумкового контролю перевіряються результати засвоєння програмного матеріалу навчальної дисципліни. Тестування є видом контрольного завдання – до 30 балів. Зараховується при отриманні не менше 15 балів.

Оцінювання здійснюється за семибальною шкалою ECTS (Європейська система оцінювання навчальних досягнень слухачів) ((Див. Положення про підготовку магістрів за спеціальностями 8.150000 " Державне управління" та 8.150102 "Управління суспільним розвитком":У 2 кн. – Кн. 1: Програми навчальних дисциплін. Спеціальність 8.150000 "Державне управління". – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – С. 10.

РОЗПОДІЛ УЧБОВОГО ЧАСУ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

Заняття

Денна форма

Вечірньо – заочна форма

Заочна форма

Лекції

36

22

20

Практичні та семінарські заняття

24

14

10

Самостійна робота

30

54

60

Усього ( год.)

90

90

90

Таблиця 1. Оцінююча шкала ECTS

ЗА ШКАЛОЮ

ECTS

НАЦІОНАЛЬНОЮ

АКАДЕМІЇ

А

Відмінно

91-100

В

Дуже добре

81-90

С

Добре

71-80

D

Задовільно

61-70

E

Достатньо

51-60

FX

Незадовільно ( з можливістю повторного складання)

31-50

F

Незадовільно з обов'язковим повторним курсом

0-30

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(шифр навчальної дисципліни Н.13)

З\п.

ТЕМИ

Форми викладання

Лекції

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1.

Основи стратегічного планування

4

1

2.

Еволюція підходів до стратегічного планування

2

1

3.

Технологія стратегічного планування

4

2

2

4.

Організаційне забезпечення процесу стратегічного планування

2

1

5.

Семінарське заняття: "Цільове орієнтування стратегії"

2

1

6.

Семінарське заняття: "Стратегічний аналіз середовища".

2

2

7.

Семінарське заняття: "визначення пріоритетів у стратегічному плануванні".

2

2

8.

Практичне заняття: "План дій та впровадження стратегії, оцінювання результатів".

2

4

9.

Особливості стратегічного планування на національному рівні в Україні.

4

2

2

10

Стратегічне планування на регіональному рівні та стратегія розвитку міста.

4

4

2

11

Ділова гра "Організація стратегічного планування і складання стратегічного плану"

2

2

12

Круглий стіл "Стратегія євроінтеграції України і планування діяльності державних інститутів"

2

2

Усього

20

8

12

20

Усього з викладачем:

60

АНОТОВАНА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1.

Основи стратегічного планування.

"Стратегія" як базове поняття. Сутність та принципи стратегічної діяльності. Зміст стратегічного управління та планування в системі публічного управління. Поняття стратегії та її види. Співвідношення стратегічного, поточного і перспективного планування. Стратегічне планування та управління як складові процесу публічного управління. Послідовність переходу органів публічного управління до стратегічного планування. Значення стратегічного планування в органах публічного управління для розвитку держави у перехідний період

Тема 2.

Еволюція підходів стратегічного планування

Становлення та розвиток концепцій стратегічного менеджменту. Етапи розвитку стратегічного управління та планування. Принципи розвитку стратегічного планування. Основні підходи до стратегічного планування в органах виконавчої влади на центральному та регіональному рівні. Закордонний досвід використання методів стратегічного планування в системі публічного управління.

Тема 3.

Технологія стратегічного планування.

Суб'єкти стратегічного планування на центральному і місцевому рівнях. Основні підходи до визначення місії. Система цілей. Зміст поняття " дерево цілей". Методи побудови "дерева цілей". Оцінка стратегічних цілей. Метод SMART, SWOT, PEST. Визначення стратегічних пріоритетів і завдань. Стратегічний план я к елемент забезпечення стратегії.

Тема 4.

Організаційне забезпечення стратегічного планування.

Оцінка готовності організації до стратегічного планування. Етапи стратегічного планування. Процес розробки стратегії та його основні етапи. Основні моделі стратегічного управління. Стратегічне, тактичне та оперативне планування в системі публічного управління.

Тема 5.

Особливості стратегічного планування на національному рівні в Україні.

Необхідність стратегічного планування у виробленні державної політики в Україні. Поняття: довго- і короткострокового планування. Досвід роботи груп аналізу державної політики для розробки стратегічного планування. Заходи і ресурси, необхідні для втілення стратегічного планування в Україні.

Тема 6.

Стратегічне планування на регіональному рівна стратегія розвитку міст.

Створення національної системи планування розвитку територій. Розробка регіональної стратегії розвитку. Стратегічне бачення розвитку міста. Розробка місії управління містом. формування стратегії розвитку міста.

АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Семінарське заняття 1 : Цільове орієнтування стратегії.

На семінарському занятті розглядаються наступні питання:

·  підходи до визначення місії, приклади визначення місії;

·  функції місії, місія і бачення;

·  класифікація цілей, механізми й інструменти визначення цілей;

·  тактичні та операційні цілі й їх зв'язок із стратегічними цілями.

Література:

1.  Ансофф И. Стратеическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

2.  Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління. – К.: УАДУ, 1999 – 160 с.

3.  Шаров Ю. П. Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному і місцевому рівнях: конспект дистанційного курсу. – К., 2004.

4.  Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті. Концептуальні аспекти: Монографія. – К.: вид – во НАДУ, 2001.

Семінарське заняття 2 : Стратегічний аналіз середовища.

Під час семінарського заняття обговрюються наступні питання:

·  характеристики внутрішнього стану органу влади, складники внутрішнього середовища;

·  аналіз макро – та мікросредовища організації;

·  SWOT – анліз органу влади;

·  матриця стратегічних виборів органу влади.

Література:

1.  Ансофф И. Стратеическое управление. – М.: Экономика, 1989.

2.  Гвишиани Д. М. Организация и управление. – М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, - 1988.

3.  Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті. Концептуальні аспекти: Монографія. – К.: вид – во НАДУ, 2001.

Семінарське заняття 3: Визначення пріоритетів у стратегічному плануванні.

Під час семінарського заняття розглядаються та обговорюються такі питання:

·  процес стратегічного планування я к процес визначення пріоритетів;

·  кількісні підходи до визначення пріоритетів;

·  ситуаційна вправа що до процесу формування пріоритетів стратегічного планування.

Література:

1.  Вакуленко В. М., Мамонова В. В., Шаров Ю. П. Стратегічне планування на місцевому і регіональному рівнях: Навч. посібн. – Ужгород: Патент, 2004.

2.  Брайтон Дж. стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій/ Пер. з англ. – Л.: Літопис, 2004.

3.  Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения. – М.,1997.

Практичне заняття 1: План та впровадження стратегії. Оцінювання (вимірювання результатів).

Під час практичного заняття на прикладі учбової ситуації розглядаються наступні питання

·  відповідність плану дій місії та пріоритетам стратегії;

·  індикатори успішності та неуспішності впровадження та реалізації стратегічного плану;

·  оцінювання я к засіб покращення стратегічного планування;

·  критерії показники оцінювання результатів і наслідків стратегічного планування;

·  моніторинг результатів стратегічного плану;

·  звіт оцінювання та його компоненти.

Література:

1Стратегическое планирование/ под ред. Э. А. Уткина.- М., 1999.

Стратегічне планування: підручник для громадських організацій/ за ред. В. Полуйко.-Л.: Західноукраїнський ресурсний центр,1998.

Браун П. Посібник з аналізу державної політики: Пер. з англ.- К. : Основи, 2000.

Розробка та реалізація стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід. – К.: Вид – во " Дата банк Україна", 2002.

Ділова гра: Організація стратегічного планування та основні етапи складання стратегічного плану.

На прикладі ситуаційної вправи:

·  вивчення основних етапів побудови стратегічного плану в організаційних структурах;

·  визначення алгоритму стратегічного плану;.

Література:

1. Вакуленко В. М., Мамонова В. В., Шаров Ю. П. Стратегічне планування на місцевому і регіональному рівнях: Навч. посібн. – Ужгород: Патент, 2004.

2. Брайтон Дж. стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій/ Пер. з англ. – Л.: Літопис, 2004.

3. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения. – М.,1997.

Круглий стіл: Планування розвитку державних інституцій.

Під час круглого столу обговорюються наступні питання

·  вивчення сучасних підходів до розвитку інституцій;

·  визначення факторів, які впливають на розвиток органів публічного управління;

·  специфіка механізмів розвитку органів державного управління та місцевого самоврядування у перехідний період.

Література:

1.  Державне управління в Україні: організаційно – правові засади: Навч. посібн./ За заг. ред. проф. Н. Р. Ніжник. – К.: УАДУ, 2002. –164 с.

2.  Охотский Е. В.. Смольков В. Г. Бюрократия и бюрократизм. – М., 1996.

3.  І. Дробенко, В Брусак, Ю. Свірський Стратегічне планування розвитку територіальних громад. – Львів: СПОЛОМ, 2001. – 116с.

4.  Виханский О. С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 1996. – 296 с.

5.  Державне управління: теорія і практика/ за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1.  Чи стратегія це необхідна складова сучасного державного управління?

2.  Стратегія розвитку нічим не відрізняється від програми розвитку?

3.  Результати державного управління мають бути узгодженим з тенденціями розвитку суспільства?

4.  Чи стратегія розвитку організації та її структура пов'язані між собою?

5.  Що, в першу чергу, необхідно зробити при написанні стратегії:

·  визначити сильні та слабкі сторони організації,

·  сформулювати проблему,

·  сформулювати стратегічну мету,

·  вивчити загрози та перспективи?

6.  Хто, в першу чергу, повинен формувати стратегічні цілі розвитку держави:

·  Президент України,

·  Кабінет Міністрів України

·  ВР України

·  міністерства?

7. Чи для формування стратегії розвитку регіону необхідно залучати місцевих жителів?

8 Які нормативні документи щодо стратегічного планування в Україні Вам відомі?

9. Чим стратегія відрізняється від програми?

10. В процесі стратегічного планування необхідно виконати наступні дії:

·  сформулювати місію,

·  проаналізувати зовнішнє середовище, сформулювати стратегічні цілі,

·  сформулювати тактичні цілі,

·  сформулювати групу розробки стратегії,

·  проінформувати населення.

Чи все що необхідно, вказане вище?

11. Які ресурси необхідно проаналізувати під час створення стратегії?

12. Динамічна стратегія, це стратегія використання можливостей при нівелювання слабих сторін регіону, міста, організації тощо?

13. Стратегічні плани розробляються на:

1 рік, 3 роки, 5 років, 10 років?

В рамках стратегічного управління діяльністю центральних органів виконавчої влади мають бути поєднані стратегічне планування, діяльність, спрямована на підвищення ефективності та постійне удосконалення роботи, складання бюджету, планування ресурсів, оцінка програм, моніторинг ефективності та звітність?

14. Чи внутрішнє середовище впливає на структуру закритої системи?

15. Місія – це обов’язковий елемент стратегічного планування?

16. Основою для стратегічних планів центральних органів виконавчої влади мають стати пріоритетні завдання Уряду, які визначені у його програмі діяльності, віднесені до компетенції відповідного центрального органу виконавчої влади?

17. В Україні питанні обов'язковості стратегічного планування не закріплено законодавством?

18. Характерні риси стратегічного планування:

·  спрямованість на середньострокову перспективу,

·  орієнтація на досягнення визначальних для даної системи цілей,

·  врахування впливу різноманітних умов і факторів, які визначають стан об'єкта планування

·  жорстке ціле покладання?

19. План дій - це детальний опис стратегій, програм і заходів, що мають бути виконані для реалізації стратегічного плану?

20. Чому в сучасних органах виконавчої влади необхідно розробляти стратегії?

21. Стратегія повинна розроблятися в першу чергу міністерствами?

22. Експертський підхід до написання стратегії – оптимальний на сьогодні для України?

23. Критерії виконання стратегії – необхідна складова стратегічного плану?

24. PEST – аналіз – це аналіз внутрішнього середовища організації?

25. Які основні вимоги до стратегічного плану.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Матеріали для обов’язкового вивчення:

1.  Запровадження стратегічного планування в Україні: Зб. документів і матеріалів/ Укл. В. Тертичка. – К.: Центр досліджень адміністративної реформи НАДУ, 2004. – Розд. 1; 2; 3; 4; 5 // www. uapa-csar. org. ua/ua-2004-2.htm.

2.  Брайсон Дж. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій/ Пер. з англ. А. Кам’янець. – Л.: Літопис, 2004. – С. 19-41, С.42-67; 98-106;115-120; 134-137;176-178.

3.  Вакуленко В. М., Мамонова В. В., Шаров Ю. П. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посібник. – Ужгород: Патент, 2004. – С.6-21; 46-57.

4.  Шаров Ю. П. стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному і місцевому рівнях: конспект дистанційного курсу. – К., 2004..

5.  Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 липня 2002 №224 „Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку”.

6.  Нудельман В., Санжаровський І. Розробка Стратегії розвитку територіальної громади: загальні засади методики / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід. – К.: Вид-во „Дата Банк Україна”, 2002.- С.22-57.

7.  Пархоменко В., Прошко В. Громада планує майбутнє: Практичний посібник зі стратегічного планування розвитку міст // Аспекти самоврядування. - К., 2000. - № 2. - C. 1-20 (вкладка).

8.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” // Офіційний вісник України - 2006. - №30.

Додаткові матеріали для вивчення:

1.  Агенства регіонального розвитку в Україні: Становлення та перспективи. – К.: "Міленіум", 2002. - 302 с.

2.  Едвард Дж. Блейклі. Планування місцевого економічного розвитку (теорія і практика) – К.: Літопис, 2002. - 468 с.

3.  Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

4.  Брайсон Дж., Алстон Ф. Створення і реалізація вашого стратегічного плану/ Робочий зошит для державних і неприбуткових організацій (план, видавництво).

5.  Браун П. Посібник з аналізу державної політики: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - 243 с.

6.  Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: Монографія. - К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. - 240 с.

7.  Кілієвич О. Англо-український ґлосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 510 с.

8.  Нємцов В. Д., Довгань Л. С. Стратегічний менеджмент. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 560с.

9.  Стратегическое планирование/ Под ред. Уткина Э. А. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1999. – 440 с.

10.Стратегічне планування: Підручник для громадських організацій / Під ред. Полуйко В. – Л.: Західноукраїнський ресурсний центр, 1998. – 108 с.

11.Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л. Г.Зайцева, М. И.Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

12.Україна: поступ у століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 – 2004 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України // Голос України. - 2000, - № 19 - С. 3 – 10.

13.Браун П. Посібник з аналізу державної політики: Пер. з англ.- К. : Основи, 2000.

14.Вакуленко В. М., Мамонова В. В., Шаров Ю. П. Стратегічне планування на місцевому і регіональному рівнях: Навч. посібн. – Ужгород: Патент, 2004.

15.Брайтон Дж. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій/ Пер. з англ. – Л.: Літопис, 2004.

16.Дробенко І., Брусак В., Свірський Ю. Стратегічне планування розвитку територіальних громад. – Львів: СПОЛОМ, 2001. – 116с.

17.Виханский О. С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 1996. – 296 с.

18.Тичи М. Деванна М. Лидеры реорганизации: из опыта американских корпораций.- М. : Экономика, 1990. – 240 с. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З. С. Варналія. - К.: Знання України, 2005. - 498 с.

19.Розробка та реалізація Стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід; За ред. С. Максименка та ін. – К.: Вид-во "Дата Банк Україна", 2002.- 232 с.

20.Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О. С. Власюка. - К.: НІСД, 2002. - 824 с.

21.Тертичка В. Планування як стратегічний ресурс аналізу державної політики// Вісн. Нац. академії держ. управління при Президентові України. - 2004. - № 1. - С. 47-56.

22.Україна: Cтратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006: Монографія / За ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2006. – 576 с.

23.Стратегія економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року – http://www. if. gov. ua/files/if2015.pdf

24.Інститут реформ – http://www. ir. org. ua/docs/Abetka/Abetka_V_5.pdf/

25.Київський центр Інституту Схід - Захід – http:/ / www. ewi. org. ua/ Publications/ Publications_u. htm

26.Леонтівський центр стратегічного планування” – http://www. citystrategy. leontief. ru/

27.Стратегическое планирование/ под ред. Э. А. Уткина.- М., 1999.

28.Стратегічне планування: підручник для громадських організацій/ за ред. В. Полуйко.-Л.: Західноукраїнський ресурсний центр,1998.

29.Указ Президента України «Про cтратегію реформування системи державної служби в Україні » від 14 квітня 2000 року № 599/ 2000.

30.Указ Президента України « Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000 - 2001 роки.» від 26 липня 2000 року № 925/2000.

31.Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті. Концептуальні аспекти: Монографія. – К.: вид – во НАДУ, 2001.

 

 

 
Top! Top!