Помощь в учебе и работе
Главная Методические указания, методички НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Печать E-mail
Учебники методички лекции рабочие программы - Методички, методические указания
30.11.11 16:49

ВСТУП

Актуальним завданням сьогоднішнього дня є забезпечення ефективного управління фінансами на рівні суб'єктів підприємницької діяльності. Управління фінансами допомагає досягти поставлених стратегічних і тактичних цілей, реалізувати внутрішній фінансовий потенціал кожного підприємства. Використовуючи в процесі управління фінансами суб'єктів підприємницької діяльності різні фінансові методи, прийоми, важелі і інструменти, фінансові менеджери забезпечують збільшення прибутку підприємств, організовують операційну, інвестиційну і фінансову діяльність, здійснюють оцінку вартості капіталу й оптимізацію його структури, формування і використовування власного капіталу і позикових коштів, проводять антикризову фінансову політику. Реалізація всіх перерахованих задач вимагає глибоких знань теорії і практики у галузі управління фінансами підприємницьких структур. Тому вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» є найважливішим для оволодіння теорією і практикою ухвалення рішень у галузі управління фінансами суб'єктів підприємницької діяльності. Цей курс охоплює комплекс тим і питань, пов'язаних з суттю управління фінансами підприємств на сучасному етапі, управлінням грошовими потоками підприємства, визначенням вартості грошей в часі і його використовування, управлінням прибутком і активами підприємства, оцінкою вартості капіталу й оптимізації його структури, управлінням інвестиціями і фінансовими ризиками, внутрішньофірмовим прогнозуванням і плануванням, організацією антикризового фінансового управління.

«Фінансовий менеджмент» як навчальна дисципліна дуже важлива для підготовки добре освіченого і всесторонньо підготовленого фахівця з напряму «економіка і підприємництво».

Метою вивчення курсу Є формування системи знань з управлінню фінансами підприємств, операційною і інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання.

Задачами курсу є: Вивчення суті і методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками і застосування інструментів антикризового управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу і способами оптимізації його структури.

Предмет вивчення: управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, капіталом підприємства.

В результаті вивчення курсу студент повинен Знати:

¨  суть, принципи, функції і методи управління фінансами суб'єктів господарювання;

¨  систему забезпечення фінансового менеджменту і її складові елементи;

¨  суть визначення вартості грошей в часі і можливості її використовування в процесі управління фінансами підприємств;

¨  зміст і методи управління прибутком підприємства;

¨  методи і прийоми управління активами підприємства, способи фінансування необоротних і оборотних активів;

¨  поняття капіталу підприємства, механізми і способи його формування, оцінки вартості, оптимізації структури і ефективного використовування;

¨  суть і зміст управління інвестиціями підприємства;

¨  поняття і зміст фінансових ризиків; методи, прийоми і способи управління фінансовими ризиками підприємства;

¨  зміст фінансової звітності, а також методи і прийоми по аналізу її змісту, оцінці можливості її використовування в процесі управління фінансами підприємства;

¨  суть, зміст і методику фінансового прогнозування і планування на підприємстві;

¨  організацію антикризового фінансового управління.

Студент повинен Уміти:

-  визначати грошові потоки підприємства, оцінювати достатність чистого грошового потоку для здійснення операційної і інвестиційної діяльності;

-  визначати майбутню і теперішню вартість грошей і використовувати їх у фінансових операціях;

-  визначати різні види прибутку підприємства і використовувати різні методи щодо їх збільшення в процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності;

-  оцінювати рівень формування і використовування активів підприємства, розробляти систему заходів щодо поліпшення формування і використовування необоротних і оборотних активів підприємства;

-  розробляти систему заходів щодо фінансування формування необоротних і оборотних активів за рахунок власних і позикових джерел засобів;

-  оцінювати вартість капіталу підприємства, проводити розрахунки по оптимізації його структури, розробляти систему заходів щодо формування і використовування власного капіталу і позикових засобів підприємства;

-  розробляти систему заходів щодо управління інвестиційним процесом на підприємстві, оцінювати ефективність пропонованих інвестиційних проектів і можливості їх фінансування за рахунок різних джерел фінансових коштів;

-  оцінювати фінансові ризики підприємства і розробляти систему заходів щодо їх зменшення;

-  аналізувати фінансові звіти на підприємстві;

-  здійснювати фінансове прогнозування і планування на підприємстві;

-  розробляти систему заходів щодо недопущення фінансової кризи і проведення антикризової фінансової політики.

Студент повинен Бути ознайомлений:

Ø з основними проблемами у області управління фінансами підприємств;

Ø світових тенденціях в розвитку фінансового менеджменту.

Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент» відноситься до спеціальних дисциплін, на основі яких формуються сучасний фахівець, що управляє господарською і фінансовою діяльністю акціонерних товариств, компаній, корпорацій, концерном, холдингів, фінансово-промислових груп. Знання цієї дисципліни також корисні на рівні невеликих підприємств з метою ефективнішої взаємодії з своїми партнерами, забезпечення виживання в конкурентній боротьбі. Вивченню цієї дисципліни передують: економічна теорія, економіка підприємства, гроші і кредит, фінанси, фінанси підприємств, інвестування і страхування, бухгалтерський облік і аудит, а також ряд інших загальноекономічних дисциплін.

Організаційно-методичні вказівки

Для оволодіння курсом передбачені наступні види занять:

-  лекційні, семінарські і практичні заняття;

-  проведення самостійної роботи в аудиторіях;

-  виконання домашніх завдань;

-  здача тестів і виконання аудиторних і домашніх контрольних робіт.

На лекціях студенти одержують основні теоретичні знання по предмету, які потім закріплюють на семінарах і практичних заняттях, а також в процесі виконання домашніх і аудиторних контрольних робіт, здача окремих тим, підсумкового контролю по курсу. Наприкінці вивчення курсу студенти складають іспит.

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Теоретичні і організаційні основи фінансового менеджменту

Становлення і розвиток фінансового менеджменту. Трактування поняття «управління». Причини і умови виникнення фінансового менеджменту. Історичні етапи розвитку фінансового менеджменту як науки і господарської практики. Поняття управління фінансами. Основні умови, необхідні для розвитку фінансового менеджменту в Україні.

Суть фінансового менеджменту. Зарубіжні і вітчизняні школи фінансового менеджменту. «Фінанси» і «менеджмент» як найважливіші категорії, що визначають суть сучасного фінансового менеджменту. Сучасне визначення суті фінансового менеджменту. Необхідність і значення фінансового менеджменту для господарської практики. Галузеві особливості фінансового менеджменту. Основна мета і задачі фінансового менеджменту. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Принципи і функції фінансового менеджменту, їх еволюція.

Система фінансового менеджменту і її складові елементи. Управляюча і керована підсистеми фінансового менеджменту. Об'єкт і суб'єкт фінансового менеджменту. Методи, прийоми і механізми фінансового менеджменту. Модель фінансового менеджменту.

Організаційні основи фінансового менеджменту. Механізм реалізації фінансового менеджменту. Особливості фінансового менеджменту залежно від форм власності і господарювання. Особливості організації фінансового менеджменту в акціонерних компаніях, концернах, корпораціях, холдингах і фінансово-промислових групах. Особливості фінансового менеджменту в крупних, середніх і малих господарських суспільствах (товариствах), в приватному малому бізнесі.

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Поняття системи забезпечення фінансового менеджменту. Підприємство як підсистема національного господарства. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем. Фінансовий механізм і його зміст. Характеристика окремих елементів фінансового механізму. Фінансові методи і прийоми, їх використовування у фінансовому менеджменті. Фінансові важелі і їх дія на фінансовий стан суб'єкта господарювання.

Система організаційного забезпечення. Зміст фінансової роботи на підприємстві. Суть організаційного механізму господарювання. Правила організації управління фінансами на підприємствах. Структура управління фінансами підприємства. Фінансові служби підприємств. Основні цілі і задачі фінансових служб. Положення і фінансовому відділі. Фінансовий менеджер як основний суб'єкт управління фінансами підприємств. Основні функції, цілі і задачі фінансового менеджменту.

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Основні користувачі фінансовою інформацією. Види фінансової інформації. Джерела фінансової інформації. Вимоги до фінансової інформації. Зміст основних груп фінансової інформації. Поняття фінансової звітності і її значення в ринковій економіці. Вимоги до фінансової звітності. Принципи обліку інформації, що включається у фінансову звітність. Класифікація і склад фінансової звітності. «Бухгалтерський баланс» (форма 1), «Звіт про фінансові результати» (форма 2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма 3), «Звіт про власний капітал» (форма 4), «Примітки до фінансової звітності» (форма 5).

Система оцінки фінансового положення підприємства. Основні форми аналізу фінансового стану. Системи фінансового аналізу, використовувані в системі фінансового менеджменту. Основні фінансові показники, використовувані для оцінки фінансового стану підприємства.

Система фінансового прогнозування і планування. Суть системи фінансового прогнозування і планування. Види прогнозів і фінансових планів. Основні цілі і задачі, вирішувані в процесі фінансового прогнозування і планування. Система перспективного фінансового планування. Система поточного фінансового планування. Система оперативного фінансового планування. Бюджетування як основна форма оперативного фінансового планування.

Система фінансового контролю. Призначення і основні задачі системи фінансового контролю. Система внутрішньофірмового фінансового контролю. Пріоритетні напрями фінансового контролю. Форми фінансового контролю. Контролінг як основна форма фінансового контролю в сучасних акціонерних компаніях. Основні функції фінансового контролінга. Етапи здійснення і види фінансового контролінгу.

Тема 3. Управління грошовими потоками підприємства

Поняття, види і значення грошових потоків для підприємства. Суть грошового потоку. Вхідний і вихідний грошові потоки. Необхідність і значення управління грошовими потоками підприємства. Критерії управління грошовими потоками. Класифікація грошових потоків за різними принципами. «Звіт про рух грошових коштів». Основні види господарської діяльності підприємства і грошові потоки.

Основні принципи, цілі і задачі управління грошовими потоками підприємства. Етапи організації управління грошовими потоками підприємства. Порядок розрахунків грошових потоків при операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності підприємства. Загальний грошовий потік підприємства. Чистий грошовий потік від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Чистий грошовий потік – підприємства.

Аналіз грошових потоків підприємства. Показники, використовані при аналізі грошових потоків по видах господарської діяльності і підприємства в цілому. Управління грошовими потоками підприємства. Система оптимізації грошових потоків в процесі господарської діяльності. Причини недоліку грошового потоку на підприємстві. Зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на вхідний і вихідний грошовий потік підприємства. Система заходів і методи оптимізації дисбалансу, що виникає при перевищенні вхідного і вихідного грошового потоку підприємства. Бюджетування як основний спосіб управління грошовими потоками підприємства. Платіжний календар і його значення в процесі управління грошовими потоками підприємства.

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі і її використовування у фінансових розрахунках

Вартість грошей в часі. Чинники, що впливають на зміну вартості грошей в часі. Напрями використовування вартості грошей в часі.

Майбутня вартість грошей і методи її визначення. Поняття нарощування грошей. Декурсивний і антісипатівний розрахунку майбутньої вартості грошей. Відсоткові ставки і їх використовування в процесі визначення майбутньої вартості грошей. Схеми простих і складних відсотків. Розрахунок майбутньої вартості грошей в умовах інфляції і ризику. Використовування майбутньої вартості в процесі фінансування діяльності і в практиці накопичення капіталу.

Теперішня вартість грошей і методи її визначення. Поняття дисконтування. Дисконтна ставка. Математичне і банківське дисконтування. Використовування теперішньої вартості в процесі оцінки інвестиційних проектів.

Фінансові ренти. Призначення і визначення. Використовування фінансових ренти в господарській практиці.

Оцінка фінансових активів. Оцінка облігацій. Оцінка акцій. Оцінка векселів. Оцінка банківського сертифікату.

Тема 5. Управління прибутком

Економічна суть прибули. Характеристика прибули як економічної категорії. Чинники, що впливають на формування прибули. Роль прибули в ринковій економіці. Види прибули Прибуток від основної операційної діяльності. Прибуток від операційної діяльності. Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності. Прибуток від звичної діяльності до оподаткування. Прибуток від надзвичайної діяльності. Прибуток оподаткування. Прибуток після оподаткування. Чистий прибуток підприємства. Нерозподілений прибуток.

Суть управління прибули на підприємстві. Мета управління прибутком. Основні задачі управління прибутком. Основні функції управління прибутком підприємства. Управління прибутком в процесі основної операційної діяльності. Основні чинники, що впливають на формування прибули від основної операційної діяльності. Використовування маржінального методу в процесі управління прибутком. Визначення цільової планової суми чистого прибутку від основної операційної діяльності. Визначення прибули від інших видів господарської діяльності. Система заходів, сприяючих зростанню прибули підприємства. Методи максимізації прибули. Операційний леверідж. Управління витратами і цінами в процесі формування прибули підприємства.

Управління використовуванням прибули підприємства. Визначення чистого прибутку підприємства. Податкова політика і її оптимізація. Розподіл чистого прибутку підприємства. Формування основних фондів підприємства. Чинники, що впливають на формування фондів підприємства. Використовування фондів підприємства. Дивідендна політика і її вплив на ринкову вартість підприємства. Капіталізація прибули і її значення для зростання ринкової вартості підприємства.

Тема 6. Управління активами підприємства

Економічна суть і класифікація активів підприємства. Принципи формування активів підприємства і оптимізації їх складу. Основні етапи розвитку підприємства. Основна мета формування активів підприємства. Характер кругообігу операційних активів. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу: метод балансової вартості, метод оцінки вартості заміщення, метод оцінки ринкової вартості, метод майбутнього чистого грошового потоку, метод оцінки на основі регресійного моделювання, експертний метод оцінки.

Суть, структура і роль оборотних активів. Валові і чисті оборотні активи. Власні оборотні активи. Види оборотних активів. Кругообіг оборотних активів. Операційний цикл підприємства. Виробничий цикл підприємства. Фінансовий цикл підприємства. Суть і етапи управління оборотними активами. Постійна і змінна частини оборотних активів. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими активами. Фінансування оборотних активів.

Суть, структура і роль необоротних активів підприємства. Види необоротних активів: основні засоби, нематеріальні активи, капітальні інвестиції, незавершене капітальне будівництво, довгострокова дебіторська заборгованість. Основні засоби, їх формування і використовування. Амортизація основних засобів. Методи амортизації основних засобів. Амортизаційні відрахування. Основна мета управління необоротними активами. Етапи і зміст управління необоротними активами. Фінансування простого і розширеного відтворення необоротних активів.

Тема 7. Вартість й оптимізація структури капіталу

Економічна суть капіталу. Процес накопичення капіталу. Оборот капіталу. Прибутковість капіталу. Вартість капіталу. Попит і пропозиція капіталу. Структура капіталу. Класифікація капіталу.

Управління формуванням капіталу. Суть і задачі управління капіталом. Методи управління формуванням капіталу. Методи оптимізації потреби в сукупному капіталі: балансовий, метод аналогій, метод питомої капіталоємності, економіко-математичного моделювання, нормативний. Джерела формування капіталу і методи фінансування підприємницької діяльності: акціонування, бюджетне фінансування, самофінансування, позикове фінансування, змішане фінансування.

Вартість капіталу. Методичні основи оцінки вартості капіталу. Оцінка вартості власного капіталу і прирівняних до нього засобів. Оцінка вартості позикових засобів. Визначення вартості сукупного капіталу підприємства.

Структура капіталу і її значення для підприємства. Методи визначення оптимальної структури капіталу: економіко-математичні, методи угрупувань, регресійного моделювання. Фінансовий леверідж і його використовування для визначення оптимальної структури капіталу підприємства.

Тема 8. Управління інвестиціями

Економічна суть і класифікація інвестицій. Чинники, що впливають інвестиційна поведінка підприємств. Суть, цілі і задачі управління інвестиціями. Інвестиційні ресурси і їх формування. Джерела фінансування інвестицій.

Управління реальними інвестиціями. Форми реальних інвестицій. Інвестиційні проекти як форма управління реальними інвестиціями. Фінансування реальних інвестиційних проектів. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Розробка календарного плану реалізації інвестиційного проекту. Розробка бюджету реалізації інвестиційного проекту. Забезпечення нейтралізації проектних ризиків.

Управління фінансовими інвестиціями. Особливості і форми здійснення фінансових інвестицій. Управління фінансовими інвестиціями підприємства. Чинники, що визначають інвестиційні якості окремих фінансових інструментів. Моделі оцінки вартості фінансових інструментів інвестування. Оцінка вартості окремих фінансових інструментів інвестування. Управління формуванням і використовуванням портфеля фінансових інвестицій. Забезпечення нейтралізації ризиків фінансового інвестування.

Тема 9. Управління фінансовими ризиками

Економічний зміст і поняття фінансового ризику. Класифікація фінансових ризиків. Види фінансових ризиків. Чинники, що впливають на фінансовий ризик. Причини виникнення фінансових ризиків. Суть управління фінансовим ризиком. Принципи управління фінансовим ризиком. Мета управління фінансовим ризиком. Система управління фінансовим ризиком. Механізми нейтралізації фінансових ризиків. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків. Зміст внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків. Форми і види страхування фінансових ризиків. Оцінка ризиків.

Тема 10. Аналіз фінансових звітів

Зміст і задачі аналізу фінансової звітності. Мета аналізу фінансової звітності. Види фінансової звітності: бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, додаток до фінансової звітності. Методи аналізу фінансової звітності: читання звітів, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу підприємства. Аналіз «Звіту про фінансові результати». Аналіз «Звіту про рух грошових коштів підприємства». Аналіз «Звіту про власний капітал». Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємства. Показники ділової активності підприємства.

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування і планування

Місце фінансового прогнозування і планування в ринковій економіці. Необхідність складання фінансових прогнозів і планів. Стратегічне, поточне і оперативне прогнозування і планування. Суть фінансового прогнозування і планування. Зміст, цілі і задачі фінансового прогнозування і планування. Модель організації процесу прогнозування і планування на підприємстві. Склад фінансового планування. Принципи і методи фінансового планування. Бюджет і бюджетне планування. Основні види бюджетів фінансового планування: кошторис продажів, кошторис виробництва, кошторис прямих матеріальних витрат, кошторис по оплаті праці, кошторис непрямих загальновиробничих витрат, загальний план витрат по операційній діяльності, план доходів і витрат по операційній діяльності, план доходів і витрат по інвестиційній діяльності, план прибули і збитків, план капітальних витрат, план руху грошових коштів, плановий баланс підприємства, Напряму бюджетування на підприємстві. Організаційні передумови упровадження бюджетного планування. Методи розробки бюджетів: нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий оптимізаційний, моделювання. Порядок розробки поточного фінансового плану підприємства. Оперативні фінансові плани. Платіжний календар і послідовність його складання. Початкові дані для складання платіжного календаря. Касовий план підприємства і його складання.

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві

Поняття банкрутства і правове його забезпечення. Суть банкрутства. Система банкрутства в ринковій економіці. Закономірності банкрутства. Банкрутство як економічне і соціальне явище. Причини банкрутства і його результату. Необхідність банкрутства в ринковій системі господарювання. Цілі і принципи системи банкрутства. Основні чинники виникнення кризових ситуацій і банкрутства. Процедура визначення підприємства банкротом. Альтернативні варіанти розвитку справи про банкрутство. Проходження справи про банкрутство. Порядок самоліквідації підприємства. Методи прогнозування банкрутства: західний і вітчизняний досвід.

Суть, задачі і принципи антикризового фінансового управління підприємством. Зміст антикризового фінансового управління підприємством. Діагностика фінансової кризи підприємства. Фінансове управління процесами стабілізації, реорганізації і ліквідації підприємства. Фінансова санація.

Список основної літератури

1.  Конституція України. – К.: Преса України, 1997.

2.  Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 22.03.2001 р.

3.  Закон України “Про страхування” від 7.03.1996 № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 18.

4.  Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р.

5.  Закон України “Про внесення змін до ст. 20 Закону України “Про підприємства України” від 21.09.2000 р.

6.  Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р.

7.  Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1992 р.

8.  Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 липня 1991 р.

9.  Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р.

10.  Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р.

11.  Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 р.

12.  Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р.

13.  Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997 р.

14.  Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под ред. проф. Н. П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.

15.  Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

16.  Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 312 с.

17.  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 1999. 592 с.

18.  Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.

19.  Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 448 с.

20.  Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 480 с.

21.  Бланк И. А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544 с.

22.  Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 496 с.

23.  Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

24.  Воробьев Ю. Н. Капитал предпринимательских структур в системе финансового менеджмента. – Симферополь: Таврия, 2000. – 324 с.

25.  Воробьев Ю. Н. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление. – Симферополь: Таврия, 2002. – 363 с.

26.  Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – Симферополь: Таврия, 2007. – 632 с.

27.  Герчикова И. Н. Финансовый менеджмент: Учеб. пособ. – М.: Консалтбанкир, 1996. – 208 с.

28.  Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 136 с.

29.  Иваниенко В. В. Финансовый анализ: Учеб. пособие. – Харьков: ИНЖЭК, 2003. – 176 с.

30.  Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. К.: МАУП, 2000. – 152 с.

31.  Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

32.  Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, КОО, 2002. – 378 с.

33.  Костіна Н. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1997. – 183 с.

34.  Костіна Н. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. Фінанси: система моделей і прогнозів: Навч. посіб. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 304 с.

35.  Мелкумов Я. С. Организация и финансирование инвестиций: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 248 с.

36.  Овсийчук М. Ф., Сидельникова Л. Б. Финансовый менеджмент: методы инвестирования капитала. – М.: БУКВИЦА, 1996. – 128 с.

37.  Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.

38.  Русак Н. А., Русак В. А. Финансовый анализ субъектов хозяйствования: Справ. пособ. – М.: Выш. шк., 1997. – 309 с.

39.  Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

40.  Фінансова діяльність підприємств: Підручник /Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

41.  Фінансовий менеджмент: Навч. посібн. / За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

42.  Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / А. М. Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

43.  Финансы в управлении предприятием / Под ред. А. М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 160 с.

44.  Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – Перв. с англ. М.: Дело, 1993. – 128 с.

45.  Шим Д. К. Финансовый менеджмент /Перев. с англ. – М.: Филинъ, 1996. – 400 с.

Дополнительная литература

1.  Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.

2.  Ковалева А. М., Лапуста М. Г., Скамай Л. Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

3.  Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 422 с.

4.  Кравченко Ю. Инструменты фондового рынка: Виды. Свойства. Особенности эмиссии. Финансовые вычисления. – К.: Ника-Центр, Эльга, - 2004. – 344 с.

5.  Маслова С. О., Опалов О. А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Каравела, Львів: Новий Світ-2000, 2002. – 304 с.

6.  Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. 278 с.

7.  Моляков Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учеб. пособ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 176 с.

8.  Портфель конкуренции и управления финансами / Отв. ред. Рубин Ю. Б. – М.: СОМИНТЭК, 1996. – 736 с.

9.  Рогатенюк Э. В., Пожарицкая И. М. Финансы предприятий: учеб. пособ. – Симферополь: Крымская академия природоохранного и курортного строительства, 2002. – 271 с.

10.  Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

11.  Филимоненков А. С. Финансы предприятий: Учеб. пособ. – К.: Ника_центр, Эльга, 2002. – 280 с.

12.  Финансовый бизнес-план: Учеб. пособ. / Под ред. проф. В. М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 480 с.

13.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.

14.  Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знаня-Прес, 2002. – 535 с.

Последнее обновление 30.11.11 18:00
 
 
Top! Top!