Помощь в учебе и работе
Главная Бухгалтерские Дипломные работы по "Учет и уадит" ДИПЛОМНАЯ РАБОТА На тему: ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧП «СП «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА АР КРЫМ 2009
 
 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА На тему: ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧП «СП «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА АР КРЫМ 2009 Печать E-mail
Бухгалтерские - Дипломные работы по "Учет и уадит"

2. Бутинець Ф. Ф. та ін.. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів // За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.

3. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Ж.: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

4. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. зал. / В. Б. Захожай, М. Ф. Ба зась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. База ся. – К.: МАУП, 2005. – 968с.: іл.. – Бібліогр.:

5. Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики / За ред. А. М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2006. – 1024с. – Рос. Мовою.

6. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемі шевського. – 6-те вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2007. – 1200с.

7. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – К.: Аграрна освіта, 2001.–605с.

8. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник, - 2-ге вид., перероб. і доповн./ М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін.; За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.

9. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник.- 3-тє вид., перероб. і допов. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін.; За ред.. проф. М. Ф. Огійчука.- К.: Алеута, 2006. – 878с.: іл..

10. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та к. е.н., доц. М. М. Коцупатрого. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 512с.

11. Войтенко Т., Кавторєва Я., Риндя А., Солошенко Л. Сучасний облік: «два в одному». – Х.: Фактор, 2004. -176 с.

12. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов: Учебное пособие для студентов ВУЗов. -5-е изд., доп. и перераб. – К.: А. С.К., 2001. – 848с.

13. Закон Украины «Об бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99г. № 996 – XIV.

14. Инструкция о применении плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная Приказом Министерства Финансов Украины №291 от 30.11.99 г.

15. Канцуров О. Отчёт о собственном капитале (форма №4) / О. Канцуров // БалансАгро. – 2008. – № 2. – С. 25-28.

16. Коротков С. Л., Лисицкий С. Р., и др. Настоящий бухгалтерский учёт. – К. 2003. – 1073 с.

17. Лаврик О. Є. Оптимізація структури капіталу як фактор довгострокового зростання ринкової цінності бізнесу / О. Є.Лаврик // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 3-5. – С.106-113.

18. Мадаминов А. Рентабельность – основа финансовой устойчивости предприятий // Международный с/х журнал. – 2006. - № 4. – С. 19-20.

19. Методические рекомендации относительно применения специализированных форм первичных документов / В. Гаврилюк // БалансАгро. – 2007. – №20. – С.5-9.

20. Методические рекомендации по организации и ведению бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме на предприятиях агропромышленного комплекса, утвержденные Приказом Министерства аграрной политики Украины №49 от 07.03.01 г.

21. Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета, утвержденные Приказом Министерства Финансов Украины №356 от 29.12.00 г.

22. Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Кадацька А. М., Баранік О. О. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах:. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 472с.

23. Огийчук М. Ф. и др. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях: Учебник // Под ред. проф. М. Ф. Огийчука. – К.: Аграрное образование, 2001. – 605с. (укр.)

24. Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах.// Підручник. – 4-те вид., перероб і допов. За ред. проф. М. Ф. Огійчука – К.: Алеута, 2007. – 979с.: іл..

25. Онищенко Т., Мякота В. Альбом бухгалтерських проводок. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2004. – 304 с.

26. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»/ Ф. Ф. Бутинець, О. В.Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

27. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу: Підручник. – К.:КНЕУ, 2004. – 412с.

28. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В. С. Леня. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696с.

29. Організація обліку відносин власності: Навчальний посібник під ред.. Жука В. М. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – 360с.

30. Плаксієнко В. Я., Пісьмаченко Л. М., Рябий Є. І. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. Підручник / За заг. ред. В. Я. Плаксієнка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 490с.

31. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный Приказом Министерства Финансов Украины №291 от 30.11.99 г.

32. П(С)БУ 4 «Отчет о собственном капитале» Утверждено приказом Министерства Финансов Украины от 28.10.03 г. №601.

33. Рыжикова Е. Отчет о собственном капитале // Всё о бухгалтерском учёте. – 2005. – 25 января (№ 8). – С.30-31.

34. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668с.

35. Савицкая Г. В. Анализ производственно-финансовой деятельности с.-х. предприятий: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 368с.

36. Сук Л. К., Сук П. Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005р.

37. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А. С.К., 2002. – 770 с.

38. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учёт на предприятиях Украины. – К.: МАУП, 2004. – 527 с.

39. Теоретические основы организации системы бухгалтерского учёта // Экономика АПК – 2004 г. - №12. – С. 102-105.

40. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: А. С.К., 2005. – 240с. – (Університетська бібліотека).

41. Фінанси підприємств: Підручник/ Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін – 4-те вид., перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 517с., іл..

42. Чумаченко М. П. Економічний аналіз: Навч. посібник. К.: КНЕУ. - 2003. 
 
Top! Top!