Помощь в учебе и работе
Главная Методические указания, методички Основи лісоексплуатації
 
 

Основи лісоексплуатації Печать E-mail
Учебники методички лекции рабочие программы - Методички, методические указания
23.12.11 23:02

Основи лісоексплуатації

1.  Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям знання видів користування лісом, особливості поділу лісів на категорії захисту та особливості ведення лісового господарства в них. Зміст дисципліни поєднує в собі теоретичні питання з питаннями практичної діяльності. В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою, спеціаліст повинен знати і уміти використовувати на практиці засади багатофункціонального ведення лісового господарства наближено до природних лісівництва; природозберігаючі технологічні схеми проведення головних рубок на базі сучасної техніки; способи сприяння відновлення лісу, їх використання в умовах України.

Нормативні
дані

Форма

Навчання

Курс

Семе-

Стри

Лекції

(годин)

Практичних (семінарських)

(годин)

Лабора-торних (годин)

Усього

(годин)

Самостійна робота

(годин)

Заліки

(семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

IV

1

16

16

-

51

11

2

-

Заочна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план дисципліни

А) розподіл навчального часу, що приділяється на дисципліну для студентів денної форми навчання:

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю

З них

Лекції

Практ., лабор., семин. зан.

Сам. ро-бота

1

2

3

4

5

6

1.

Основні принципи організації лісоексплуатації в сучасних умовах розвитку України

1

1

1

Поточний опит

2.

Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового господарства

1

1

1

Поточний опит

Тестування

3.

Рубки головного користування

2

2

1

Поточний опит

Тестування

4.

Суцільні рубки

1

1

1

Поточний опит

Тестування

5.

Поступові та вибіркові рубки

2

2

1

Поточний опит

6

Комбіновані рубки

1

1

1

Поточний опит

Тестування

7

Рубки догляду за лісом та їх роль в формуванні деревостану

3

3

2

Поточний опит

8

Санітарні рубки та інші заходи з формування й оздоровлення лісів

2

2

1

Поточний опит

9

Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією. Ландшафтні рубки

3

3

2

Поточний опит

Іспит

Разом:

16

16

11

Залік

Б) розподіл навчального часу, що приділяється на дисципліну для студентів заочної форми навчання:

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю

З них

Лекції

Практ., лабор., семин. зан.

Сам. ро-бота

1

2

3

4

5

6

1.

Основні принципи організації лісоексплуатації в сучасних умовах розвитку України

1

1

1

Поточний опит

2.

Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового господарства

1

1

1

Поточний опит

Тестування

3.

Рубки головного користування

1

1

1

Поточний опит

Тестування

4.

Суцільні рубки

0,5

0,5

0,5

Поточний опит

Тестування

5.

Поступові та вибіркові рубки

1

0,5

0,5

Поточний опит

6

Комбіновані рубки

0,5

0,5

0,5

Поточний опит

Тестування

7

Рубокі догляду за лісом та їх роль в формуванні деревостану

1

0,5

0,5

Поточний опит

8

Санітарні рубки та інші заходи з формування й оздоровлення лісів

1

0,5

0,5

Поточний опит

9

Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією. Ландшафтні рубки

1

0,5

0,5

Поточний опит

Іспит

Разом:

8

6

6

Залік

Б) зміст тем курсу (денне відділення):

Тема № 1. Основні принципи організації лісоексплуатації в сучасних умовах розвитку України

Лекція 1. Економічні та біологічні завдання практичного лісівництва.

1. Поняття про користування лісом, види користування.

2. Класифікація рубок лісу за їх призначенням.

Лекция 2. Розподіл лісів України на лісорослинні зони.

1. Рівнинні та гірські ліси.

2. Особливості ведення господарства в лісах різних лісорослинних зон.

Тема № 2. Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового господарства

Лекція 1. Раціональне, безперервне і невиснажливе користування лісовим фондом.

1. Збереження біорізноманіття флори і фауни на всіх рівнях від генетичного до ландшафтного.

2. Розробка та впровадження диференційованих систем ведення лісового господарства на принципах наближених до природного лісівництва.

3. Організація робіт з лісовідновлення та лісоразведення, стимуляція репродуктивних процесів у деревостанах.

4. Обґрунтування і встановлення розмірів лісокористування.

Лекція 2. Удосконалення організації охорони і захисту лісу.

1. Організація постійно-діючого екологічного моніторингу за станом ведення лісового господарства.

2. Підвищення рівня екологізації лісозаготівель.

3. Оптимізація структури управління лісового господарства.

Тема № 3. Рубки головного користування

Лекція 1. Основи теорії рубок лісу.

Поняття про спосіб рубки в лісівництві.

Призначення рубок головного користування.

Лекція 2. Класифікація рубок головного користування.

1. Термінологія, пов’язана з головними рубками лісу.

2. Лісівничі та лісоексплуатаційні вимоги до способів рубок.

Тема № 4. Суцільні рубки

Лекція 1. Умови появи і розвитку системи суцільних рубок.

1. Класифікація суцільних рубок.

2. Екологічні зміни в лісових екосистемах в результаті проведення суцільних рубок.

3. Вплив суцільних рубок на поновлення і ріст лісу.

Лекція 2. Технологічні показники суцільних рубок в лісах різних лісорослинних зон та переважаючих деревних порід.

Основні організаційно-технічні показники суцільно-лісосічних рубок.

Поняття про концентровані рубки. Умови їх появи.

Вплив концентрованих рубок на зміну мікроклімату лісів та хід поновлення на вирубках

Лекція 3. Поновлення лісу на суцільних вирубках та заходи щодо його сприяння.

1. Застосування і перспективи вдосконалення технології суцільно-лісосічних рубок.

2. Переваги та недоліки суцільно-лісосічних рубок.

Тема № 5. Поступові та Вибіркові рубки

Лекція 1. Класифікація поступових рубок. Елементи поступових рубок.

1. Рівномірні та нерівномірні поступові рубки.

2. Способи поступових рубок та умови їх застосування.

3. Основні організаційно-технічні показники поступових рубок.

4. Умови застосування класичних нерівномірно-поступових рубок у різних типах лісу.

5. Заходи сприяння природному поновленню при поступових рубках з врахуванням типів лісу.

Лекція 1. Характерні особливості вибіркових рубок. Виникнення і розвиток вибіркових рубок.

1. Класифікація вибіркових рубок.

2. Способи вибіркових рубок і умови їх застосування. Пошукові, підневільно-вибіркові та добровільно-вибіркові рубки. Система Дауервальд та її застосування.

3. Позитивні сторони і недоліки різних способів вибіркової системи рубок.

4. Перспективи застосування добровільно-вибіркових рубок у лісах України.

Тема № 6. Комбіновані рубки

Лекція 1. Особливості комбінованої системи рубок. Способи і варіанти комбінованих рубок.

1. Вибірково-вузькосмугові рубки Вагнера.

2. Вузькосмугові поступові рубки Каутца.

3. Поступово-клиновидні рубки Ебергарда і Філіпа, вузькосмугові рубки Каутца.

4. Вибірково-поступові рубки Орлова.

5. Вибірково-лісосічні рубки Лейундгута та інші.

6. Доцільність застосування комбінованих рубок у лісах України.

Тема № 7. Рубки догляду за лісом та їх роль в формуванні деревостану

Лекція 1. Особливості догляду за чистими і мішаними лісостанами.

1. Догляд за насадженнями в різних лісорослинних зонах. Рубки догляду в сосняках, що зростають в умовах Полісся, Лісостепу, степу, та Гірського Криму.

2. Догляд за насадженнями ялиці. Рубки догляду в дубових насадженнях. Особливості догляду за дубом в умовах Правобережжя, Лівобережжя та Степу України.

3. Рубки догляду в чорновільхових типах лісу. Особливості рубок догляду за буком в умовах гірських лісів Карпат. Рубки догляду в березняках та осичниках.

4. Рубки догляду в насадженнях інших листяних порід.

Тема № 8. Санітарні рубки та інші заходи з формування й оздоровлення лісів

Лекція 1. Призначення санітарних рубок. Особливості призначення санітарних рубок в лісах різних категорій.

1. Екологічна спрямованість санітарних рубок на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.

2. Ознаки дерев хвойних і листяних порід, за якими вони призначаються до рубки.

3. Вибіркові та суцільні санітарні рубки.

4. Терміни відновлення та проведення санітарних рубок.

Тема № 9. Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією. Ландшафтні рубки

Лекція 1. Рубки переформування як комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження.

1. Мета і завдання рубок переформування.

2. Умови і засадничиі принципи призначення рубок переформування.

3. Основні організаційно-технічні показники рубок переформування.

4. Інтенсивність і повторюваність окремих етапів рубок.

5. Облікова картка та технологічна схема рубок переформування.

Лекція 2. Призначення реконструктивних рубок.

1. Мета і завдання реконструктивних рубок.

2. Особливості призначення реконструктивних рубок.

Лекція 3. Ландшафтні рубки

1.  Види ландшафтних рубок: ландшафтні рубки догляду; ландшафтні реконструктивні рубки малоцінних лісів; ландшафтні рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів; пейзажні рубки; ландшафтні рубки планування території.

2.  Відмінність ландшафтних рубок від звичайних рубок догляду за лісом.

3.  Способи ландшафтних рубок. Класифікація дерев при ландшафтних рубках.

4.  Особливості формування лісопаркових ландшафтів у лісах різного породного складу та в різних лісорослинних зонах України.

5.  Заходи щодо підвищення рекреаційної стійкості лісів зелених зон.

Г) зміст тем курсу (заочна форма навчання):

Тема № 1. Основні принципи організації лісоексплуатації в сучасних умовах розвитку України

Лекція 1. Економічні та біологічні завдання практичного лісівництва.

1. Поняття про користування лісом, види користування.

2. Класифікація рубок лісу за їх призначенням.

Лекция 2. Розподіл лісів України на лісорослинні зони.

1. Рівнинні та гірські ліси.

2. Особливості ведення господарства в лісах різних лісорослинних зон.

Тема № 2. Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового господарства

Лекція 1. Раціональне, безперервне і невиснажливе користування лісовим фондом.

1. Збереження біорізноманіття флори і фауни на всіх рівнях від генетичного до ландшафтного.

2. Розробка та впровадження диференційованих систем ведення лісового господарства на принципах наближених до природного лісівництва.

3. Організація робіт з лісовідновлення та лісоразведення, стимуляція репродуктивних процесів у деревостанах.

4. Обґрунтування і встановлення розмірів лісокористування.

Лекція 2. Удосконалення організації охорони і захисту лісу.

1. Організація постійно-діючого екологічного моніторингу за станом ведення лісового господарства.

2. Підвищення рівня екологізації лісозаготівель.

3. Оптимізація структури управління лісового господарства.

Тема № 3. Рубки головного користування

Лекція 1. Основи теорії рубок лісу.

Поняття про спосіб рубки в лісівництві.

Призначення рубок головного користування.

Лекція 2. Класифікація рубок головного користування.

1. Термінологія, пов’язана з головними рубками лісу.

2. Лісівничі та лісоексплуатаційні вимоги до способів рубок.

Тема № 4. Суцільні рубки

Лекція 1. Умови появи і розвитку системи суцільних рубок.

1. Класифікація суцільних рубок.

2. Екологічні зміни в лісових екосистемах в результаті проведення суцільних рубок.

3. Вплив суцільних рубок на поновлення і ріст лісу.

Лекція 2. Технологічні показники суцільних рубок в лісах різних лісорослинних зон та переважаючих деревних порід.

Основні організаційно-технічні показники суцільно-лісосічних рубок.

Поняття про концентровані рубки. Умови їх появи.

Вплив концентрованих рубок на зміну мікроклімату лісів та хід поновлення на вирубках

Лекція 3. Поновлення лісу на суцільних вирубках та заходи щодо його сприяння.

1. Застосування і перспективи вдосконалення технології суцільно-лісосічних рубок.

2. Переваги та недоліки суцільно-лісосічних рубок.

Тема № 5. Поступові та Вибіркові рубки

Лекція 1. Класифікація поступових рубок. Елементи поступових рубок.

1. Рівномірні та нерівномірні поступові рубки.

2. Способи поступових рубок та умови їх застосування.

3. Основні організаційно-технічні показники поступових рубок.

4. Умови застосування класичних нерівномірно-поступових рубок у різних типах лісу.

5. Заходи сприяння природному поновленню при поступових рубках з врахуванням типів лісу.

Лекція 1. Характерні особливості вибіркових рубок. Виникнення і розвиток вибіркових рубок.

1. Класифікація вибіркових рубок.

2. Способи вибіркових рубок і умови їх застосування. Пошукові, підневільно-вибіркові та добровільно-вибіркові рубки. Система Дауервальд та її застосування.

3. Позитивні сторони і недоліки різних способів вибіркової системи рубок.

4. Перспективи застосування добровільно-вибіркових рубок у лісах України.

Тема № 6. Комбіновані рубки

Лекція 1. Особливості комбінованої системи рубок. Способи і варіанти комбінованих рубок.

1. Вибірково-вузькосмугові рубки Вагнера.

2. Вузькосмугові поступові рубки Каутца.

3. Поступово-клиновидні рубки Ебергарда і Філіпа, вузькосмугові рубки Каутца.

4. Вибірково-поступові рубки Орлова.

5. Вибірково-лісосічні рубки Лейундгута та інші.

6. Доцільність застосування комбінованих рубок у лісах України.

Тема № 7. Рубки догляду за лісом та їх роль в формуванні деревостану

Лекція 1. Особливості догляду за чистими і мішаними лісостанами.

1. Догляд за насадженнями в різних лісорослинних зонах. Рубки догляду в сосняках, що зростають в умовах Полісся, Лісостепу, степу, та Гірського Криму.

2. Догляд за насадженнями ялиці. Рубки догляду в дубових насадженнях. Особливості догляду за дубом в умовах Правобережжя, Лівобережжя та Степу України.

3. Рубки догляду в чорновільхових типах лісу. Особливості рубок догляду за буком в умовах гірських лісів Карпат. Рубки догляду в березняках та осичниках.

4. Рубки догляду в насадженнях інших листяних порід.

Тема № 8. Санітарні рубки та інші заходи з формування й оздоровлення лісів

Лекція 1. Призначення санітарних рубок. Особливості призначення санітарних рубок в лісах різних категорій.

1. Екологічна спрямованість санітарних рубок на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.

2. Ознаки дерев хвойних і листяних порід, за якими вони призначаються до рубки.

3. Вибіркові та суцільні санітарні рубки.

4. Терміни відновлення та проведення санітарних рубок.

Тема № 9. Рубки переформування і рубки, пов’язані з реконструкцією. Ландшафтні рубки

Лекція 1. Рубки переформування як комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження.

1. Мета і завдання рубок переформування.

2. Умови і засадничиі принципи призначення рубок переформування.

3. Основні організаційно-технічні показники рубок переформування.

4. Інтенсивність і повторюваність окремих етапів рубок.

5. Облікова картка та технологічна схема рубок переформування.

Лекція 2. Призначення реконструктивних рубок.

1. Мета і завдання реконструктивних рубок.

2. Особливості призначення реконструктивних рубок.

Лекція 3. Ландшафтні рубки

6.  Види ландшафтних рубок: ландшафтні рубки догляду; ландшафтні реконструктивні рубки малоцінних лісів; ландшафтні рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів; пейзажні рубки; ландшафтні рубки планування території.

7.  Відмінність ландшафтних рубок від звичайних рубок догляду за лісом.

8.  Способи ландшафтних рубок. Класифікація дерев при ландшафтних рубках.

9.  Особливості формування лісопаркових ландшафтів у лісах різного породного складу та в різних лісорослинних зонах України.

Заходи щодо підвищення рекреаційної стійкості лісів зелених зон.

Рекомендована література

Основна

1.  Герушинський З. Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник. Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

2.  Горшенин Н. М., Швиденко А. Й. Лесоводство. – Львов: Вища школа, 1977. – 302 с.

3.  Мелехов И. С. Лесоводство. Учебник для вузов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

4.  Погребняк П. С. Общее лесоводство, 2-е пререработанное изд. М.: Колос, 1968. – 440 с.

5.  Погребняк П. С. Основи лесной типологии, 2-е испр. и доп. изд. – К.: АН УССР, 1955. – 455 с.

6.  Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. Лісівництво. Підручник. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

7.  Свириденко В. Є., Киричок Л. С., Бабіч О. Г. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник. -–К.: Арістей, 2006. – 416 с.

8.  Швиденко А. Й., Остапенко Б. Ф. Лісознавство. Підручник для вузів. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 354 с.

Додаткова

1.  Белов С. В. Лесоводство. Учебн. пособ. для вузов. – М.: Лесная промішленность, 1983. – 325 с.

2.  Воробьев Л. В. Методика лесотипологических исследований. 2-е испр. и доп. изд. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

3.  Воробьев Д. В. Типі лесов Европейской части СССР. – К.: АН УССР, 1953. – 451 с.

4.  Генсірук С. А. Ліси України. Львів: Наук. тов. ім. Т. Г. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 492 с.

5.  Голубець М. А. Ретроспектива і перспектива лісової топології. – Львів: Поллі, 2007. – 78 с.

6.  Лісовий кодекс України, Закон України “Про внесення змін до Лісового кодексу України”. – К.: КМ України, 2006. – 53 с.

7.  Молотков П. И. Буковіе леса и хозяйство в них. – М.: Лесная промішленность, 1966. – 224 с.

8.  Морозов Г. Ф. Учение о лесе. 7-е изд. – М.-Л.: гослесбумиздат, 1949. 456 с.

9.  В. Д. Новосельцев, С. Г. Синицын, Г. М. Киселев и др. Справочник лесничего. 4-е перераб. изд. М.: Лесная промышленность, 1980. – 399 с.

10.Основи лесной биогеоценологии / под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Ділиса. – М.: Наука, 1964. – 574 с.

11.Погребняк П. С. Лісова екологія і типологія лісів. Вибрані праці. – К.: Наук, думка, 1993. – 496 с.

12.Правила відновлення лісів. – К.: КМ України, 2007. – 6 с.

13.Правила поліпшення якісного складу, формування і оздоровлення лісів. – К.: КМ Укарїни, 2007. – 8 с.

14.Санітарні правила в лісах України. – К.: КМ України, 1995. – 19 с.

Упорядник: Коба В. П., доктор біологічних наук

Последнее обновление 24.12.11 00:12
 
 
Top! Top!